Prill 2019/April 2019

(English Below)

 

Arti, Kultura dhe Media

 1. Lutuni për fëmijët të cilët Perëndia i ka pajisur me dhunti artistike, që të jenë të inkurajuar për të përdorur talentin e tyre për Jezusin dhe Mbretërinë e Tij. Lutuni që do të ketë trajnime për këta fëmijë në mënyrën sesi ta përdorin artin e tyre për Jezusin.
 2. Lutuni për mënyra dhe ide për të arritur nëpërmjet artit familjet për Krishtin. Lutuni për punëtorë në këtë fushë të korrjes, që do të ngrihen për të arritur familjet përmes artit.

Bizneset dhe tregjet

 1. Lutuni që të ketë fabrika me pronarë të krishterë, të cilët do t’i drejtojnë ato me praktika të krishtera të biznesit.
 2. Lutemi për hapje të vendeve të reja të punës në këtë vend, ku njerëzit do të punojnë me praktika etike të biznesit, pa pasur frikë se do të pushohen nga puna në rast se janë duke bërë atë që është e drejtë përpara Perëndisë.

Kisha dhe besimi

 1. Lutemi për unitet në lutje në familjen e Perëndisë. Ne lutemi për ide nga Perëndia për mënyrën se si ta kërkojmë fytyrën e Perëndisë së bashku në unitet, në mënyrë që rizgjimi të vijë në Shqipëri.
 2. Lutemi që Fryma e Shenjtë do të drejtojë udhëheqjen e re të VUSH në gjunjë përpara tij në mënyra edhe më të mëdha, si dhe ta sjellë gjithë bashkësinë e krishterë në një mënyrë më të madhe të gjunjëzuar duke kërkuar Atë.

Kujdesi shëndetësor

 1. Lutemi që mjekët dhe infermierët e krishterë do të ngrihen dhe do të mbajnë qëndrim, që do të ecin me drejtësi në të gjitha mënyrat në praktikat e tyre mjekësore, me frikën e Zotit!
 2. Lutemi për më shumë shërbesa që synojnë në mënyrë specifike punonjësit në fushën e mjekësisë në Shqipëri. Ne lutemi për punëtorë të shenjtë në këtë fushë të korrjes.

Edukimi

 1. Lutemi për një rizgjim në sistemet arsimore në Shqipëri. Lutuni për sy që do të shohin dhe veshë që do të dëgjojnë për studentët në këtë komb dhe prindërit e tyre se sa e mrekullueshme është të ndjekësh Jezusin.
 2. Lutuni që prindërit e krishterë të kuptojnë që notat e fëmijëve të tyre nuk janë aq të rëndësishme krahasuar me njohjen dhe ndjekjen e Jezusit nga fëmijët e tyre. Lutuni që ndjekja e Jezusit do të jetë prioriteti i pari në familjet e tyre.

Familja

 1. Lutuni që familja si e tërë të vijë tek Krishti. (Gjyshërit, prindërit dhe fëmijët). “A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin?” (Zanafilla 18: 14a)
 2. Lutuni për prindërit që do ta kenë praktikë të përditshme të kaluarit kohë si familje në lutje dhe në fjalën e Zotit. Lutuni që etërit dhe nënat do të vijnë me fëmijët e tyre në kishë, si një familje.

Qeveria

 1. Lutemi për rizgjim në këtë komb dhe që protestat jocivile do të ndalojnë. Lutemi për frikën e vërtetë të Zotit tek qeveritarët dhe tek populli i këtij kombi. Që ne do të mësojmë të punojmë së bashku për Krishtin.
 2. Lutemi që ne të ndalojmë së fajësuari të tjerët për zgjedhjet tona. Ndihmo secilin prej nesh që të marrë përgjegjësinë për veprimet e veta dhe të jemi të drejtë në gjithçka që bëjmë

Kisha e persekutuar

Kliko në linkun më poshtë për të lexuar më shumë rreth persekutimit në:

Sudan

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Pray for children who God has gifted in artistic ways to be encouraged to use their talents for Jesus and His Kingdom. Pray that there will be training for these children in using their art for Jesus.
 2. Pray for outreach tools and ideas using art to reach families for Christ. Pray for workers in this harvest field to rise up to reach families through the arts.

Business and the Market Place

 1. Pray for factories to open with Christian owners who will run the factories with Christian business practices.
 2. We pray for jobs to open up in this country where people can work with ethical business practices without fear of being fired for doing what is right before God.

Church and Religion

 1. We pray for unity in prayer in God’s family. We pray for ideas from heaven on how to seek God’s face together in unity so that revival can come to Albania.
 2. We pray for Holy Spirit to lead the new VUSH leadership to their knees in greater ways and to bring the entire Christian community in a greater way to our knees seeking Him.

Healthcare

 1. We pray for Christian doctors and nurses to take a stand to walk in righteousness in all ways in their medical practices, with the fear of the Lord!
 2. We pray for more ministries specifically targeted toward workers in the medical field in Albania. We pray for Holy workers in this harvest field.

Education

 1. We pray for revival in the school systems of Albania. Pray for eyes to see and ears to hear for students in this nation and parents of students of how wonderful it is to follow Jesus.
 2. Pray that Christian parents will know that the grades of their children are not nearly as important as their children knowing and following Jesus. Pray that following Jesus will be the first priority in families.

Family

 1. Pray for whole families to come to (Grandparents, parents, and children). ”Is anything too difficult or too wonderful for the Lord?” (Genesis 18:14a)
 2. Pray for parents who will make it a daily practice to spend family time in the word and prayer as a family. Pray that Fathers and Mothers will bring their children to church, as a family.

Government

 1. We pray for revival in this nation and that uncivil protests will stop. We pray for the true fear of the Lord in the gov’t and the people of this nation. That we will learn to work to together for Christ.
 2. We pray that we will stop blaming everyone else for our own choices. Help each one of us to take responsibility for our actions and be righteous in all we do.

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in.

Pray for Sudan

Mars 2019/March 2019

Pikat e lutjes për Mars 2019

Rrjeti i lutjes

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Lutuni për artin në Shqipëri, që do të ketë më shumë hapësira për të promovuar. Që të ketë sa më shumë fonde apo projekte për koncerte dhe ekspozita që adhurojnë Jezusin.
 2. Lutuni për kushtet e punës ku bëjnë provat artistët. Që ata të kenë kushte më të mira dhe ambiente të ngrohta në Shqipëri.

Bizneset dhe tregjet

 1. Të lutemi për njerëz me zemër te Zoti, që e duan punën.
 2. Të lutemi për burra të perëndishëm dhe gra të perëndishme që të duan të shfaqin një model të mirë në sytë e njerëzve si Zoti Jezus në punë.

Kisha dhe besimi

 1. Lutuni për frute përjetsije nga fushata ungjillizimi ne Mars.
 2. Lutuni qe Perëndua besnik do të siguroje gjithcka që kisha ka nevoj ne kohen e duhur sipas planin e Zotit.

Kujdesi shëndetësor

 1. Lutemi për të gjithë mjekët dhe infermierët që të mos largohen nga Shqipëria dhe që Ministria e Shëndetësisë të gjejë mënyrat dhe rrugët e duhura për t’i mbajtur ata këtu.
 2. Lutemi që mjekët dhe infermierët do ta shohin profesionin e tyre më së pari si një shërbesë për popullin dhe jo vetëm si një të ardhur për ta dhe familjet e tyre.

Edukimi

 1. I lutemi Zotit të bekojë rininë tonë duke i drejtuar në rrugën e drejtë të Zotit si dhe duke i drejtuar tek një arsim i mirë për secilin.
 2. Ne lutemi që Jezusi të mbajë larg veseve fëmijët tanë dhe të rinjtë shqiptare.

Familja

 1. Lutemi që si familje të Krishtera, do të jemi falenderues dhe goja jonë do të jetë plot me adhurim dhe falenderim. “Ai që ofron flijime lëvdimi më përlëvdon dhe atij që sillet drejt do t’i tregoj shpëtimin e Perëndisë”.” (Psalm 50:23)
 2. Lutemi që familjet e Krishtera do të kujdesen për të vejat dhe jetimet si për Zotin. Lutemi që do të ketë më shumë familje të krishtera që do të birësojnë fëmijë në nevojë. “Lëri jetimët e tu, unë do t’i ruaj të gjallë në jetë dhe gratë e tua të veja le të kenë besim tek unë”.” (Jeremia 49:11)

Qeveria

 1. Lutemi për pastrim në qeverinë shqiptare dhe që kjo qeveri do të njihet për pastërtinë. “Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri.” (Efesianeve 1:4)
 2. Lutemi për mbrojtje për qeverinë shqiptare dhe qeveritarët nga i ligu.

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Klikoni ne hyperlink më poshtë që të lexosh me shumë për Saudi Arabia.

Lutuni për Saudi Arabia

_________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Pray for the arts in Albania, that there will be more openness to improvement and change. Pray that there will be more funds for concerts and art shows that worship Jesus.
 2. Pray for better conditions in the buildings where artists learn/practice in Albania. We pray that there will be heated buildings and better surroundings.

Business and the Market Place

 1. Pray for godly men and women who love their jobs in Albania.
 2. Pray for godly men and women that provide a good example of Christ to the world.

Church and Religion

 1. Pray for lasting fruit through evangelical outreach in the month of March.
 2. Pray that our faithful God will provide all His church’s needs at the right time.

Healthcare

 1. We pray that nurses and doctors will not choose to all leave the country and that the Ministry of Health will know what to do to help them to stay in Albania.
 2. We pray that nurses and doctors will first see their jobs as a ministry and not think of it as only a way to make money and provide for their families.

Education

 1. We pray that God will lead our youth toward His narrow way and that all students will be provided with a good education.
 2. We pray that Jesus will keep Albanian youth far from different addictions.

Family

 1. We pray that Christian families mouths will be full of praise and thanksgiving. “Those who sacrifice thank offerings honor me, and to the blameless I will show my salvation.” (Psalm 50:23)
 2. We pray that Christian families will take care of widows and orphans. We pray that many families will decide to adopt children in need. “‘Leave your fatherless children; I will keep them alive. Your widows too can depend on me.’” (Jeremiah 49:11)

Government

 1. We pray for a cleansing of the Albanian government and that it will be known for its righteousness. “For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight.” (Ephesians 1:4)
 2. We pray for protection for our government and protection for our government officials from the evil one.

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in Saudi Arabia.

Pray for Saudi Arabia

Shkurt 2019/February 2019

Pikat e lutjes për Shkurt 2019

Rrjeti i lutjes

(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Atë, ne lutemi për të gjitha format e shërbesave në Shqipëri, që përpiqen të arrijnë fëmijët për Krishtin në shumë mënyra artistike. Ne lutemi për Shoqatën e Ungjillizimit të Fëmijëve, Shkëndije, Alo Mik, dhe shumë të tjerë. Ne lutemi për ide më kreative dhe artistike për të arritur fëmijët për Krishtin.
 2. Jezus, ne kërkojmë për të gjithë ata që kanë qenë të krishterë në të kaluarën, por që u larguan nga Zoti për shkak të presioneve të famës apo të parave në media, që të kthehen tek Krishti dhe do të dëgjojnë përsëri thirrjen e Tij të dashurisë.

 

Bizneset dhe tregjet

 1. Lutemi që Shqipëria do të njihet në mbarë botën për praktikat e saj të drejta të biznesit. Lutemi që bota ta shohë Krishtin në mënyrën se si shqiptarët bëjnë biznes. “Para së gjithash, falenderoj Perëndinë tim me anë të Jezu Krishtit për të gjithë ju, sepse për besimin tuaj është folur në gjithë botën.” (Romakëve 1: 8)
 2. Lutemi kundër fitimit të parave nga populli shqiptar përmes praktikave korruptive siç janë droga, shitja e njerëzve dhe bixhozi. Ne e falenderojmë Jezusin se pikat e basteve apo të lojërave të fatit janë mbyllur në Shqipëri.

 

Kisha dhe besimi

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që ne si vëllezër e motra në Krishtin të jemi tërësisht transparent me njëri-tjetrin dhe të mos mbajmë mëkate “sekrete”. Ne kërkojmë që në vend të kësaj të rrëfejmë mëkatet tona tek njëri-tjetri në mënyrë që të shërohemi. “Rrëfeni fajet njëri-tjetrin dhe lutuni për njëri-tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.” (Jakobi 5: 15-16)
 2. Le të lutemi që vërtet do të kemi një dashuri të sinqertë për njëri-tjetrin nga zemra si vëllezër e motra në Krishtin. “Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njeri tjetrin me zemër të pastër” (1 Pjetrit 1:22)

 

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që Perëndia do të udhëheqë në drejtësi dhe jashtë nga errësira sistemin mjekësor në Shqipëri. Që ju të merrni sistemin dhe njerëzit e tij dhe t’u mësoni atyre shenjtërinë dhe dashurinë dhe t’i nxirrni jashtë nga korrupsioni. “Duke qenë se ai po ngurronte, ata njerëz e morën për dore atë, të shoqen dhe dy bijat e tij, sepse Zotit i kishte ardhur mëshirë për të, e nxorrën jashtë dhe i shpëtuan jetën duke e çuar jashtë qytetit.” (Zanafilla 19:16)
 2. Ne lutemi për frikën e Zotit dhe dashuria e Tij të mbushë spitalet e Shqipërisë. Lutuni që kisha të jetë aktive në mbushjen e spitaleve me dritë teksa vizitojnë dhe bekojnë ata që janë në spital ose kur janë vetë në spital.

 

Edukimi

 1. Ne kërkojmë që mësuesit dhe profesionistët të cilët nuk dëshirojnë të punojnë me dhe për fëmijët në një mënyrë vetëmohuese dhe të dashur, të largohen nga sistemi shkollor i Shqipërisë.
 2. Lutemi për protestat e studentëve të Shqipërisë. Ne lutemi që vullneti juaj të bëhet në këto protesta, që do të ketë paqe, mirëkuptim dhe drejtësi në universitete dhe tek studentët. “Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoftë në ju”. (Juda 1: 2)

 

Familja

 1. Zot, lutemi për burrat dhe gratë në Shqipëri që do të ketë transparencë dhe ndershmëri deri në qendër të marrëdhënies së tyre. Lutemi që, ashtu si Adami dhe Eva ishin “të zhveshur dhe nuk e njihnin turpin”, burrat dhe gratë në Shqipëri do të ecin në pastërti. “Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb, dhe më mëson diturinë në sekretin e zemrës” (Psalmi 51: 6)
 2. Lutemi për familje të shenjta dhe të shëndetshme në Shqipëri.

 

Qeveria

 1. Lutemi që si të krishterë në Shqipëri, nuk do të mbajmë zemërimin dhe mosfaljen ndaj qeverisë së Shqipërisë. Ne lutemi që t’i falim ata nga zemra dhe të lutemi për ta dhe t’i bekojmë me emrin e Jezusit me drejtësi. “Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij” (Mateu 18:35)
 2. Atë ne lutemi për Edi Ramën dhe Ilir Metën dhe i bekojmë me shenjtëri dhe frikë nga Zoti. Ne lutemi për protestat që kanë të bëjnë me ndërtesat dhe rrugët që drejtësia juaj do të arrihet në të dy anët e debatit.

 

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar-

Le të lutemi për Kinën.

Kliko këtu për të mësuar më shumë se si të luteni për Kinën. https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/china/

 


 

Prayer Requests, February 2019

Prayer Network

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Father, we pray for all ministries in Albania that work with and try to reach out to children for Christ in many artistic ways. We pray for Child Evangelism Fellowship, Shkendije, Alo Mik, and many others. We pray for more creative and artistic ideas to reach children for Christ.
 2. Jesus, we ask for those who have been Christians in the past but who have wandered away from the Lord due to the pressures of fame and money in media, would return to Christ and hear His calling of love again.

 

Business and the Market Place

 1. We pray that Albania will be known around the world for its righteous business practices. We pray that the world will see Christ in the way Albanians transact business. “First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world.” (Romans 1:8)
 2. We pray against the making of money by Albanian people through corrupt practices such as drugs, the selling of humans, and gambling. We thank Jesus that gambling arenas have been closed in Albania.

 

Church and Religion

 1. Holy Spirit, we ask that we as brothers and sisters in Christ will be totally transparent with one another and keep no “secret” sins. We ask that instead, we would confess our sins to one another be healed. “Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.” (James 5:15-16)
 2. Let us pray that we will truly have a sincere love for one another from the heart as brothers and sisters in Christ. “Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply, from the heart.” (1 Peter 1:22)

 

Healthcare

 1. We pray that God you will lead out of the darkness the medical system of Albania into righteousness. That you will take the system and its people and teach them holiness and love and lead them out of corruption. “When he hesitated, the men grasped his hand and the hands of his wife and of his two daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them.” (Genesis 19:16)
 2. We pray for the fear of the Lord and His love to fill the hospitals of Albania. Pray that the church would be active in filling the hospitals with light as they visit and bless those who are in the hospital or as they are in the hospital themselves.

 

Education

 1. We ask that teachers and professionals who are unwilling to work with and for the children in a selfless and loving way that they be removed from the school systems of Albania.
 2. We pray for the protests of the students of Albania. We pray for your will to be done in these protests that there will be peace and understanding and righteousness in the universities and students. “Mercy, peace and love be yours in abundance.” (Jude 1:2)

 

Family

 1. Lord, we pray for husbands and wives in Albania that there will be transparency and honesty down to the center of the relationship. We pray that just as Adam and Eve were “naked and knew no shame”, husbands and wives in Albania will walk in purity. “Yet you desired faithfulness even in the womb; you taught me wisdom in that secret place.”  (Psalm 61:6)
 2. We pray for holy and healthy families in Albania.

 

Government

 1. We pray that as Christians in Albania we will not hold anger and unforgiveness toward the gov’t of Albania. We pray that we will forgive them from the heart and pray for them and bless them in Jesus’ name with righteousness. “This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.” (Matthew 18:35)
 2. Father, we pray for Edi Rama and Ilir Meta and we bless them with holiness and the fear of the Lord. We pray for the protests about buildings and roads that your righteousness will be attained on both sides of the debate.

 

Persecuted Church

We pray for China.

Click here to learn more how to pray for China. https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/china/

Janar 2019 / January 2019

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Le të lutemi për shpëtimin e këngëtarëve dhe aktorëve dhe që do të jenë një shembull i asaj cfarë Jezusi mund të bëjë në jetën e njerëzve. Lutemi për shpëtimin e disa njerëzve që duken sikur nuk do të besonin kurrë, dhe le të jenë një shembull për ne.
 2. Bekojmë artistët e krishterë me punë dhe mundësi për të jetuar në mënyrë të pastër duke shitur punimet e tyre. Lutemi që do të ketë punë për artistët e krishterë.

Bizneset dhe tregjet

 1. Le të lutemi që do të jemi falenderues gjithmon me ato cfarë Zoti na jep. “Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe, kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete.” (1 Timoteut 6:6-7)
 2. Jezus, beko bizneset e Krishterë gjatë vitit 2019. Shtoji dhe bekoji!

Kisha dhe besimi

 1. “I bini borisë në Sion, shpallni një agjërim, thërrisni një kuvend solemn.” (Joeli 2:15) Le të lutemi që ne, si kisha e Zotit do të agjërojmë dhe do të lutemi sëbashku në këtë fillim viti nëse Zoti po na thërret. Lutemi që të dëgjojmë dhe t’i bindemi thirrjes së agjërimit. (Agjërimi nga data 6-26 Janar)
 2. Le të lutemi që ne si shqiptarë do të pendohemi për mëkatet e kombit tonë dhe për veten tonë dhe do të kthehemi nga rrugët e këqija. “Midis portikut dhe altarit le të qajnë priftërinjtë, ministrat e Zotit, dhe le të thonë: “Fale, o Zot, popullin tënd.” (Joeli 2:17)

Kujdesi shëndetësor

 1. Në këtë vit të ri, ne lutemi që errësira do të largohet dhe drita do të shfaqet gjithnjë e më shumë në mjekësinë shqiptare. “Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria, prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegjeje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur.” (1 Timoteut 1:5)
 2. Ne thërrasim që doktorët dhe infermierët e krishterë në Shqipëri gjatë vitit 2019 do të qëndrojnë të fortë në pastërti dhe dashuri! Qëndroni fort në Krishtin o vëllezër dhe motrat tona!

Edukimi

 1. Ne lutemi që gjatë vitit 2019 gjithnjë e më shumë shkolla të krishtera dhe njerëz të krishterë me ndikim në shkollat publike do të jenë një dritë në errësirë duke u vecuar në shenjtëri në mënyra të mrekullueshme. “Por Danieli vendosi në zemër të tij të mos e ndotë veten me ushqimet e shijshme të mbretit dhe me verën që pinte ai vetë.” (Danieli ko1:8)
 2. Le të bekojmë shkollat në Shqipëri me dritën e Perëndisë dhe të vërtetën gjatë vitit 2019!

Familja

 1. Atë, lutemi që familjet e krishtera do të jenë kaq të drejta përpara Zotit që njerëzit e tjerë nuk do të mund të gjejnë asnjë vepër korrupsioni. “Atëherë prefektët dhe satrapët kërkuan të gjenin një pretekst kundër Danielit lidhur me administrimin e mbretërisë, por nuk mundën të gjejnë asnjë pretekst apo korruptim.” (Danieli 6:4)
 2. Lutemi që fryma e rebelimit nuk do të ketë vend në jetën e adoleshentëve dhe fëmijëve në familjet tona. Që do të jenë shumë të bindur dhe plot dashuri.

Qeveria

 1. Lutemi që qeveria do të përdorë të ardhurat që vijnë nga brenda dhe nga jashtë shtetit në mënyrën e duhur dhe jo me korrupsion. Lutemi që këto do të përdoren me drejtësi për popullin.
 2. Lutemi që burrat do të duan të punojnë me ciltërsi dhe do të kujdesen për familjet e tyre dhe nuk do të presin që shteti të kujdeset për ta, por do të duan të kujdesen vetë. “Sepse ju e dini vetë se si duhet të na shëmbëlleni, sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush, dhe nuk kemi ngrënë falas bukën e ndonjërit, por punuam me mundim e cfilitje ditë e natë, që të mos i bëheshim barrë asnjërit prej jush.”  (2 Thesalonikasve 3:7- 8)

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni per kishen e persekutuar ne bote qe ne 2019 do te qendrojne fort dhe nuk do te dorezojne emrin e Krishtit.

World Watch List

______________________________________________________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Let us pray for the salvation of singers and actors that they might be an example of what Jesus can do in the lives of people. Pray that some people will accept and follow Christ who the world would think could never be changed by Christ! In this new year!
 2. We bless Christian artists with work and holy ways to make a living using their gifts and talents to make money. Let us pray for work for Christian artists.

Business and the Market Place

 1. We pray that we will be thankful for what God gives us. “But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it.” (1 Timothy 6:6-7)
 2. Jesus, we bless Christian business in 2019! We pray blessing and ask you for increase in Christian businesses!

Church and Religion

 1. Blow the trumpet in Zion, declare a holy fast, call a sacred assembly.” (Joel 2:15) Let us pray that we as God’s church will pray and fast together in the beginning of the year as God calls us. Let us pray that if he calls us to fast and pray that we will obey. (Fasting begins on the 6th-26th of January.)
 2. We pray that we as Albanians will confess our sins and the sins of our people and that we will turn from our wicked ways. “Let the priests, who minister before the Lord, weep between the portico and the altar. Let them say, “Spare your people, Lord. Do not make your inheritance an object of scorn, a byword among the nations. Why should they say among the peoples, ‘Where is their God?’” (Joel 2:17)

Healthcare

 1. In this new year, we pray that more and more light will fill the medical systems of Albania and darkness will be replaced by light. “The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.” (1 Timothy 1:5)
 2. We call out to Christian doctors and nurses in Albania in 2019 to stand strong in holiness and love in the medical profession. Stand strong in righteousness, O brothers and sisters in Christ!

Education

 1. We pray that this year more and more Christian teachers and professionals in public schools will stand strong doing only what is holy and right. We pray that they will be an example of holiness in the darkness in a miraculous way throughout the year. “But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile  himself this way.” (Daniel 1:8)
 2. We bless the schools of Albania with light and hope in 2019! We call Albanian schools righteous and holy!

Family

 1. Father, we pray that Christian families will walk in such righteousness that even if someone wanted to find corruption in them, it would be impossible. “At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent.” (Daniel 6:4)
 2. We pray that the spirit of rebellion will have no place in the youth and children of our families. That our offspring will be full of obedience and love.

Government

 1. We pray that the funds that come into the Albanian gov’t from outside and inside of the country will be used for the good of the people and without corruption. We pray that they will be used in righteousness for the people.
 2. We pray for the men of Albania that they will desire to work in honesty and take care of their families. We pray that men will not want the gov’t to take care of them but will desire to work and provide for their families. “For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone’s food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you.” (2 Thessalonians 3:7- 8)

Persecuted Church

Pray for the persecuted church that they will remain strong in Christ and never surrender to fear.

World Watch List

 

Dhjetor 2018/December 2018

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Le të lutemi që gjatë muajit Dhjetor shumë njerëz në shtëpitë dhe në bizneset e tyre do të shprehin nëpërmjet artit Jezusin dhe dashurinë e tij në Krishtlindje. Le të jetë atje gëzimi i vërtetë i Zotit i shprehur gjatë gjithë vitit përmes artit dhe medias që do të drejtojë njerëzit tek
  Krishti dhe lindja e Tij. “Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë
  i përjetshëm, Princ i paqes” (Isaia 9:6)
 2. Le të lutemi që televizioni dhe radio do të jenë të mbushur gjatë gjithë muajit plot me programe ungjillizuese, dokumentarë, që do të na cojnë tek Jezusi dhe lindja e tij. Le të lutemi që shumë do t’i përgjigjen dashurisë së Jezusit dhe do të vijnë tek ai gjatë këtij muaji përmes
  këtyre programeve.

Bizneset dhe tregjet

 1. Zot, ne lutemi që të gjithë të Krishterët kur punojnë dhe bashkëpunojnë me njeri tjetrin në këtë jetë do të jenë totalisht të besueshëm në të gjitha gjërat. Për shembull, blerja e biletës së
  autobuzit apo blerja e frutave, që ne si të krishterë do të jemi plotësisht të besueshëm dhe do të nderojmë Perëndinë dhe Qeverinë, atë qeveri që Ai ka vendosur. “Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhatë; dhe kush është i padrejtë në të vogla, është i padrejtë edhe në të mëdhatë” (Luka 16:10)
 2. Atë, lutemi që ne do të kemi dëlirësi në shtëpinë tënde në Shqipëri. Që egoizmi dhe dashuria për paranë do të crrënjosen nga kisha jote. Ne lutemi që shtëpia jote të jetë një shtëpi lutjeje në Shqipëri. “Éshtë shkruar: “Shtëpia ime është shtëpi e lutjes, por ju e bëtë shpellë kusarësh” (Luka 19:46)

Kisha dhe besimi

 1. Zot, na ndihmo të shikojmë veten tonë ashtu si na shikon ti. Fëmijë të dashur dhe të nderuar; jo për shkak të pozitës apo aftësive por për shkak të faktit që ti na adoptove. Na ndihmo të dimë që e vetmja gjë e mirë në ne është JEZUSI! “Kështu edhe ju, kur të keni bërë të gjitha ato
  që ju urdhërohen, thoni: Jemi shërbëtorë të padobishëm. Bëmë atë që kishim detyrë të bënim” (Luke 17:10)
 2. Jezus ne kërkojmë që të thyesh zemrat tona dhe të bësh me të vërtetë që ne të kemi një zemër si e jotja. Sepse zemra jote është e bukur! “Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.” (Psalmi 51:17)

Kujdesi shëndetësor

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që punonjësit e krishterë të kujdesit shëndetësor do të dinë dhe do të jetojnë me të kuptuarin që Mbretëria e Perëndisë është në ta. Që ata do të ecin me pastërti, frikën e Zotit, me mrekulli dhe shërime dhe me hir. “dhe as nuk do të mund të thuhet:
  “Ja, këtu,” ose: “Ja, atje”; sepse ja, mbretëria e Perëndisë është përbrenda jush.” (Luka 17:21)
 2. Zot, na ndihmo të jemi falenderues ty për cdo dhuratë të mirë që na jep. Na ndihmo të nderojmë dhe të falenderojmë Perëndinë për shëndetin që ai na jep dhe për kujdesin shëndetësor që ai ka siguruar për ne dhe që do të vazhdojë ta përmirësojë për ne. “Dhe një nga
  ata, si e pa se u shërua, u kthye mbrapa dhe përlëvdonte Perëndinë me zë të lartë. Dhe ra përmbys me fytyrë përtokë te këmbët e Jezusit, duke e falënderuar. Ky ishte Samaritan. Jezusi atëherë filloi të thotë: “A nuk u shëruan që të dhjetë? Ku janë nëntë të tjerët?” (Luka 17:15-17)

Edukimi

 1. Jezus, ne të lutemi që gjatë muajit Dhjetor në cdo shkollë do të hapen dyert për kishat dhe organizatat e krishtera që të ungjillizojnë dhe t’u shërbejnë fëmijëve dhe mësuesve në emrin e Jezusit. Ne lutemi që njerëzit do të vijnë tek Krishti përmes këtyre shërbesave. “Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t’i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre” (Mateu 1:21)
 2. Zot, lutemi që në cdo shkollë në Shqipëri, fëmijët do të ndihen të dashur, të pranuar dhe të nderuar nga mësuesit dhe drejtorët. Që fëmijët kurrë nuk do të dëgjojnë fjalë mosrespekti por që ata do të ndihen të dashur. “Atëherë Jezusi i thirri fëmijët pranë vetes dhe tha: i lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë dhe mos i pengoni, sepse e tyre është mbretëria e Perëndisë.” (Luka 18:16)

Familja

 1. Ne të falenderojmë ty Atë qiellor, që dërgove Jezusin birin tënd të vetëm, në mënyrë që ti të na birësosh dhe të na sjellësh në familjen tënde si djem dhe vajza! Na ndihmo ne të kuptojmë që ishte kënaqësia jote e vërtetë dhe dëshira jote të na birësoje si vajza dhe djem! “Duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet.” (Efesianët 1:5)
 2. Jezus, ne të falenderojmë që ti linde në një grazhd pa ujë të rrjedhshëm dhe krevat. Na ndihmo të jemi falenderues për bekimet që na ke dhënë këtu në Shqipëri. Në vend që të ankohemi për qeverinë dhe për situatat tona, le të jemi falenderues ty përditë dhe vazhdimisht si familja e Perëndisë!

Qeveria

 1. Atë Perëndi, na ndihmo që kushdo që është duke “drejtuar” kishën apo duke udhëhequr në qeveri, do të jenë ata që do të shërbejnë në cfarëdolloj mënyre. “Por me ju mos qoftë kështu; madje më i madhi ndër ju le të jetë si më i vogli dhe ai që drejton si ai që shërben.” Luka 22:26)
 2. Zot, ne kërkojmë që qeveria e Shqipërisë do t’i bindet urdhërave të Zotit dhe do të bëjë vullnetin e Tij. Ne lutemi që Shqipëria do të jetë e njohur si një komb që nderon dhe i lutet Zotit! “Me urdhër të Zotit fushonin dhe me urdhër të tij viheshin në lëvizje; respektonin urdhrin
  e Zotit, simbas asaj që ai kishte urdhëruar me anë të Moisiut.” (Numrat 9:23)

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar– Ukraine

 1. Ndërsa dëgjojmë atë që po ndodh në kufirin mes Ukrainës dhe Rusisë ka një nevojë të madhe dhe urgjente për lutje, për të ndërhyrë para Fronit të Hirit dhe të Mëshirës për këtë situatë, për popujt dhe kishën atje
 2. Kisha në Ukrainë po lutet për paqe, integritet dhe një pozitë të pandarë të vendit, tokës, kombit dhe fitore në këtë situatë, që të ndalohet pushtimi Rus, Isaia 54:17
 3. Te lutemi për paqe në mendjet dhe zemrat e njerëzve në Ukrainë, kjo pasi në zonat e pushtuara nga Rusët, kishat ungjillore janë mbyllur menjëherë dhe kanë vuajtur përndjekje; irf.in.ua/files/publications/2018.10.24-IRF-Report-ENG.pdf 
 4. Për lirimin e marinarëve Ukrainas që janë zënë rob nga forcat Ruse
 5. Lutemi që Perëndia do të mbrojë Hebrenjtë që janë në këtë zonë, ( rreth një milion ) të cilët do të detyrohen të shpërngulen në rast shpërthimi të një lufte.
 6. Lutemi që vetë Hebrenjtë do t’i kuptojnë këto shenja “resh errësire” dhe të konsiderojnë largimin për në Izrael, para se një luftë të shpërthejë
 7. Lutemi që kisha do të jetë e përgatitur për një kohë të tillë të vështirë dhe do të jetë gati që të jetë një bekim, nëse kohë të tilla më të vështira do të vijnë.
 8. Që kisha do të jetë një përgjigje nga Perëndia për popullin Ukrainas në këtë kohë 
 9. Lutemi që Perëndia do të drejtojë mendjet dhe vendimet e presidentëve të Rusisë dhe Ukrainës për paqe, sipas 1Tim 2:1-5
 10. Lutemi që kisha Ruse do të kuptojë dhe do të ushtrojë rolin e saj për të ndërhyrë për paqe në atë rajon dhe që populli dhe qeveria e tyre do të jenë paqësore
 11. Lutemi për gjëra të tjera që Fryma do të na vërë në zemër në këtë kohë për situatën në Ukrainë.

——————————————————————————————————————–

Arts, Entertainment, and Media

 1. Let us pray that during the month of December many people will display art on their homes and in their businesses that expresses Jesus and His love at Christmas. Let there be the true joy of the Lord in art and media expressed all year that leads people to Christ and His birth. “For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.” (Isaiah 9:6)
 2. Let us pray that the television and radio will be full of evangelical programs and documentaries that point us to Jesus and His birth all month long. Pray that many will respond to the love of Jesus and come to Him this month through these programs.

Business and the Market Place

 1. Lord, we pray that all Christians, when working and interacting in life, will be totally trustworthy in all things. All the way down to buying bus tickets and buying fruit at the market, we pray that we, as Christians, would be totally trustworthy and honoring to God and the government: the government He has put into place. “Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much.” (Luke 16:10)
 2. Father, we pray that there will be true purity in Your house in Albania. We pray that selfishness and the love of money will be rooted out of your church. We ask that your house will be a house of prayer in Albania. “It is written,” he said to them, “‘My house will be a house of prayer’; but you have made it ‘a den of robbers.’” (Luke 19:46 NIV)

Church and Religion

 1. Lord, help us to see ourselves as you see us. Loved and honored children; not because of our positions or abilities but because of the fact that you adopted us. Help us to know, the only good in us is JESUS! “So you also, when you have done everything you were told to do, should say, ‘We are unworthy servants; we have only done our duty.’” (Luke 17:10)
 2. Jesus, we ask you to break our hearts and truly cause us to have a heart like yours. Because your heart is beautiful! “My sacrifice, O God, is a broken spirit; a broken and contrite heart you, God, will not despise.” (Psalm 51:17)

Healthcare

 1. Holy Spirit, we ask that Christian health care workers will know and live with the understanding that the Kingdom of God is within them. That they will walk with purity, fear of the Lord, with miracles and healings, and with grace. “Nor will people say, ‘Here it is,’ or ‘There
  it is,’ because the kingdom of God is in your midst.” ( Luke 17:21NIV)
 2. Lord, help us to be thankful to you for every good gift that you give us. Help us to honor and thank the Lord for the health that he gives us and the health care system that He has provided for us and will continue to improve for us. “One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus’ feet and thanked him—and he was a Samaritan. Jesus asked, “Were not all ten cleansed? Where are the other nine?” (Luke 17:15-17 NIV)

Education

 1. Jesus, we pray that during the month of December many doors will be open to churches and Christian organizations to evangelize and minister in schools to the children and teachers in Jesus name. We pray that people will come to Christ through these ministries. “She
  will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.” (Matthew 1:2)
 2. Lord, we pray that in schools in Albania children will feel loved and accepted and honored by their teachers and directors. We pray that children will never hear words of disrespect but instead will feel loved. “But Jesus called the children to him and said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these.” (Luke 18:16)

Family

 1. We praise you, Heavenly Father, for sending your One and Only Son Jesus, so that you might adopt us and bring us into your family as other sons and daughters! Help us to understand that it was you true pleasure and will to adopt us as sons and daughters! “He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will.” (Ephesians 1:5 NIV)
 2. Jesus, we thank you that you were born into a stable without running water or a bed. Help us to be thankful for the blessings that you have given to us in Albania. In the place of complaining about our government and our situations help us truly be thankful and praise you daily and continuously as the family of God!

Government

 1. Father God, help those of us who are in church governments and those who are in the nation’s government, the ones who “rule,” to be the ones who serve in every way. “But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves.” (Luke 22:26 NIV)
 2. Lord, we ask that the government of Albania will obey the Lord’s commands and do His will. We pray that Albania will be known as a nation that honors and obeys the Lord! “At the LORD’s command
  they encamped, and at the LORD’s command they set out. They obeyed the LORD’s order, in accordance with his command through Moses.” (Numbers 9:23 NIV)

Persecuted Church– Ukraine

 1. As we hear about what is currently happening at the border between Ukraine and Russia, there is a need for urgent prayer, to intercede before the Throne of Grace and Mercy for this situation, for the people and Church there.
 2. The Church in Ukraine is praying for peace, integrity, and an undivided position of the nation, land, and victory in this situation, which will stop the Russian oppression. (Isaiah 54:17)
 3. Let us pray for peace in the minds and hearts of the people of Ukraine, since in the zone that has been taken over by Russia, the Evangelical Church have been closed immediately and suffered persecution. irf.in.ua/files/publications/2018.10.24-IRF-Report-ENG.pdf 
 4. For the freedom of Ukrainian marines that have been taken captive from Russian forces.
 5. Pray that God will protect Jews that are in this areas (about a million) which will be required to leave in the case of an explosion of war in the area.  
 6. Pray that Jews themselves will understand these signs “of darkenss” and will consider moving to Israel before a war begins to take place.
 7. Pray that the Church will be prepared for difficult times and will be ready to be a blessing in the case that more difficult times come.  
 8. Pray that the Church will be an answer from God for the people of Ukraine during this time.  
 9. Pray that God will direct the mind and decisions of the Presidents of Russia and Urkaine for peace according to 1Timothy 2:1-5.
 10. Pray that the Russian Church will understand and take her role to intercede for peace in this region and that their people and government will be peaceful.
 11. Pray for other things that the Spirit will bring in each heart during this time and situation in Ukraine.


Nentor 2018/ November 2018

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Jezus, ne lutemi që në art, bukuria jote do të zbulohet në të gjithë Shqipërinë. Ne kërkojmë që artistët do të frymëzohen nga kreativiteti Yt dhe nga ajo kush ti je dhe do të adhurojnë. Ne lutemi që kjo gjë do të jetë arsyeja pse të tjerët do të adhurojnë ty nëpërmjet artit. “Së lashti ti ke vendosur tokën dhe qiejtë janë vepër e duarve të tua. Ata do të zhduken, por ti do të mbetesh; do të konsumohen të gjithë si një rrobe; ti do t’i ndërrosh si një rrobe dhe ata do të ndryshohen”. (Psalmi 102:25-26)
 2. Ne kërkojmë që lavdia jote do të mbushë valët e radios dhe televizorit në Shqipëri. Ne lutemi që në cdo shtëpi dhe cdo makinë në të gjithë vendin, prezenca jote do të prekë njerëzit nëpërmjet medias, që nuk do të jenë më në gjendje të qëndrojmë në prezencën tënde. “Por ndodhi që, ndërsa priftërinjtë po dilnin nga vendi i shenjtë, reja e mbushi shtëpinë e Zotit. Priftërinjtë nuk mundën të qëndrojnë për të shërbyer për shkak të resë, sepse lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e
  tij” (1 Mbretërve 8:10-11)

Bizneset dhe Tregjet

 1. Ne lutemi për pastërti në bizneset e krishtera me frikën e Zotit!! “Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin, por peshimi i saktë i pëlqen” (Fjalët e urta 1:1)
 2. Ne kërkojmë që bizneset e krishterë do të mbyllen ditën e shabatit në mënyrë që Perëndia të nderohet përmes bizneseve tona. Ne lutemi që të krishterët do të nderojnë shabatin me shitjen apo blerjen në ditën e shabatit gjithashtu. “Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh gjashtë ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde, por dita e shtatë është e shtuna, e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd; nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua”. (Eksodi 20:8-10)

Kisha dhe besimi

 1. Atë, ne lutemi për të gjithë ne, që të lëmë mënjanë ndryshimet, të duam njeri- tjetrin dhe të lutemi e të punojmë sëbashku ashtu si Krishti nga thërret. Që ne do të dukemi dhe do të veprojmë si Jezusi dhe familja e tij bazuar në të vërtetën e Tij. “Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty; edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar” (Gjoni 17:21)
 2. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që të sjellësh shenjtërinë në kishën tënde. Që me anë të gjakut të Jezusit ne si njerëzit e Perëndisë do të jemi me të vërtetë të shenjtë dhe të vecuar për Perëndinë!! “Do t’i mësojnë popullit tim të dallojë atë që është e shenjtë nga ajo që është profane dhe do t’i bëjnë të njohur ndryshimin midis asaj që është e papastër dhe asaj që është e pastër”. (Ezekiel 44:23)

Kujdesi shëndetësor

 1. O Zot, ne kërkojmë për pastërti dhe pasion për drejtësi në sistemin shëndetësor në Shqipëri. Ne kërkojmë që punonjësit e shëndetësisë do të dëshirojnë të jetojnë pa faj dhe me një jetë të shenjtë nga Fryma jote e Shenjtë! “Do të kujdesem të bëj një jetë të ndershme. Kur do të vish tek unë? Do të ec me zemër të pastër brenda shtëpisë sime. Nuk do të vë para syve të mi asgjë të keqe; unë e urrej sjelljen e atyre që dënojnë; nuk do lejoj të bëhem si ata.” (Psalmi 101:2-3)

 1. Atë, ne të falenderojmë për përmirësimet në sistemin mjekësor në Shqipëri. Ne të falenderojmë për pajisjet e reja mjekësore që kanë ardhur dhe që do të vijnë në Shqipëri. Faleminderit që pajisjet janë përdorur për të gjithë njerëzit dhe jo në rrugë korruptuese. Faleminderit Jezus, që asgjë nuk është e pamundur për ty!

Edukimi

 1. Ne lutemi që mësuesit dhe punonjësit në sistemin shkollor në Shqipëri do të kërkojnë ty, Jezus, me gjithë zemër dhe do të kërkojnë të shprehin vetëm të vërtetën në shkollat në Shqipëri. Asgjë nuk është shumë e vështirë për ju, Jezus! “Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të këndshme; dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta” (Predikuesi 12:10)
 2. Zot, ne kërkojmë në emër të Jezusit që e vërteta do ti bëjë të lirë studentët dhe mësuesit në sistemin shkollor në Shqipëri. Që errrësira do të largohet nga shkollat dhe e vërteta e Perëndisë do të shkëlqejë në zemrat dhe mendjet e studentëve dhe mësuesve, në emër të Jezusit.

Familja

 1. Ne lutemi o Zot, që në familjet shqiptare Fjala e Perëndisë do të jetë përditë prioritet dhe gëzim. Ne lutemi qe mamatë dhe baballarët do të kalojnë kohë duke lexuar fjalën me fëmijët e tyre dhe me anëtarë të familjes. “Do të adhuroj i kthyer nga tempulli yt i shenjtë dhe do të
  kremtoj emrin tënd për mirësinë tënde dhe vërtetësinë tënde, sepse ti ke përlëvduar fjalën tënde dhe emrin tënd përmbi çdo gjë tjetër” (Psalm 138:2)
 2. Ne lutemi që ne si familje të krishtera do të vdesim me të vërtetë për veten tonë dhe që më pas do të jemi dëshmi e vërtetë e Krishtit. Ne lutemi që të tjerët do të vijnë të njohin Krishtin përmes jetëve tona totalisht të varura në Krishtin. “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme; por, po të vdesë, jep shumë fryt ” (Gjoni 12:24)

Qeveria

 1. Atë Perëndi, ne kërkojmë që ju të sillni urtësi tek qeveria jonë. Që ata që janë të korruptuar do të largohen nga pozicionet e tyre, në mënyrë që drejtësia dhe ata që janë të Urtë të do mbretërojnë në Shqipëri dhe për Shqiptarët. “Dituria vlen më tepër se armët e luftës, por një
  mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe”. (Predikuesit 9:18)
 2. Jezus ne lutemi që avokatët dhe gjykatësit nuk do të merren me korrupsion në Shqipëri. Ne lutemi për frikën e Zotit në sistemin e drejtësisë. Ne lutemi për gjykatësit e gjykatës së lartë të cilët të jetojnë për Jezus Krishtin!

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni per Bangladesh 

——————————————————————————————————————-

Arts, Entertainment, and Media 

 

1. Jesus, we pray that in the arts your true beauty will be revealed all across Albania. We ask that the artists will be inspired by your creativity and who you are and worship you.  We pray that this will cause others to worship you through art.  “ Long ago you laid the foundation of the earth and made the heavens with your hands. They will perish, but you remain forever; they will wear out like old clothing.You will change them like a garment and discard them.” (Psalm 102:25-26 NLT)
 
2. We ask that your glory would fill the airways of radio and television in Albania. We ask that in homes and cars across the country your presence would so touch people through media that we wouldn’t be able to stand in your presence. When the priests came out of the Holy Place, a thick cloud filled the Temple of the Lord. The priests could not continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the Temple of the Lord.” (1 Kings 8:10-11)
 
 
Business and the Market Place
 
1. We pray for purity in Christian business with the fear of the Lord!! “The Lord detests the use of dishonest scales, but he delights inaccurate weights.” (Proverbs 11:1 NLT)
2. We ask for Christian businesses to close on the Sabbath day so that God will be honored through our businesses. We pray that Christians will honor the Sabbath with their buying and selling on the Sabbath, as well.  “Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have six days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. On that day no one in your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servants, your livestock, and any foreigners living among you. (Exodus 20:8-10)
 
 
 
Church and Religion
 
1. Father, we pray for all of us that we would throw aside our negotiable differences and love one another and pray and work together as Christ would call us. That we would look and act like Jesus and His family based upon His truth.  “ I pray that they will all be one, just as you and I are one—as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me.” (John 17:21 NLT)
 
2. Holy Spirit, we ask you to bring your holiness into your church. That by the blood of Jesus we as God’s people will be truly holy and set apart for the Lord!! “They will teach my people the difference between what is holy and what is common, what is ceremonially clean and unclean.” (Ezekiel 44:23)
 
 
Healthcare
 
1. O Lord, we ask for purity and passion for righteousness in the medical system of Albania. We ask that medical workers will desire to live blameless and holy lives by your Holy Spirit! “I will be careful to live a blameless life—when will you come to help me? I will lead a life of integrity in my own home. I will refuse to look at anything vile and vulgar. I hate all who deal crookedly; I will have nothing to do with them.” (Psalm 101:2-3 NLT)
 
2. Father, we thank you for improvements in the medical system of Albania. We thank you for the new equipment that has come and is coming to Albania. Thank you for the equipment being used for the common people and not in corrupt ways. Thank you, Jesus, that nothing is impossible for you!
 
 
Education
 
1. We pray that teachers and workers in the school systems of Albania will seek you, Jesus, with all their hearts and seek to express only truth and righteousness in the schools of Albania. Nothing is too hard for you, JESUS! “The Teacher sought to find just the right words to express truths clearly.” (Ecclesiastes 12:10 NLT)  


2. Lord, we ask for Jesus the Truth to set students and teachers free in Albanian school systems. That darkness would flee from schools and God’s true light to shine into the hearts and minds of students and teachers, in Jesus’ name.
 


Family

1.  We pray O Lord, that in Albanian families the Word of God would be a daily priority and joy. We pray the Fathers and Mothers will take time to read the Word with their children and family members. “I bow before your holy Temple as I worship. I praise your name for your unfailing love and faithfulness; for your promises are backed by all the honor of your name.” (Psalm 138:2)


2. We pray that we as Christian families will truly die to ourselves and we will then be true witnesses of Christ.  We pray that others will come to know Christ through our lives totally surrendered to Christ.  “I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels—a plentiful harvest of new lives.” (John 12:24 NLT)
 


Government


1. “ Father God, we ask you to bring wisdom to our Government. That those who are corrupt will be removed from their positions so that righteousness and you who are Wisdom will reign supreme in Albania and for Albanians. “Better to have wisdom than weapons of war, but one sinner can destroy much that is good.” (Ecclesiastes 9:18 NLT)


2. Jesus, we pray for corruption free lawyers and judges in Albania. We pray for the fear of the Lord in the justice system. We pray for supreme court justices who live for Jesus Christ!

 

 

Persecuted Church

Pray for Bangladesh

Tetor 2018/October 2018

(English Below)

 

Arti, Reklama dhe Media

1. Zot, ne bekojmë mediat e Krishtera në Shqipëri. Faleminderit Zot për Radio 7, Alfa dhe Omega si dhe shumë media të tjera të krishtera. Faleminderit Zot për çfarë je duke bërë përmes medias, në mënyrë që të arrihen njerëz për Krishtin.

2. Ne lutemi për të vërtetën që do të tregohet nëpërmjet medias në Shqipëri. Që përmes medias drita është ajo që do të hyjë në çdo shtëpi dhe jo errësira.

 

Bizneset dhe tregjet

1. Zot, ne lutemi që njerëzit e tu që punojnë në biznese, do të jenë aq të pastër dhe të pakorruptueshëm, saqë do të jenë të besueshëm dhe nuk do të kenë nevojë as të auditohen. “Përveç kësaj nuk u kërkohej asnjë llogari atyre që u ishin dorëzuar paratë, të cilat duhet t’u jepeshin zbatuesve të punimeve, sepse këta punonin me përpikmëri” (2 Mbretërve 12:15)

2. Atë, ne të lutemi për mëshirë, për punë për njerëzit në Shqipëri me një pagë të mjaftueshme për familjet e tyre dhe për pastërti në vendin e punës ku atyre nuk do tu kërkohen që të bëjnë gjëra kundër ligjit në mënyrë që të ruajnë vendin e punës. Ne gjithashtu lutemi që ata të cilëve i’u është kërkuar që të bëjnë korrupsion apo gjëra jo të mira në vendin e punës, të qëndrojnë të drejtë për Jezusin dhe të jenë të gatshëm edhe të lënë vendin e punës pëpara se të marrin pjesë në gjëra të këqija.

 

Kisha dhe besimi

1. Ne kërkojmë largimin e errësirës në Shqipëri. Ne kërkojmë që gjërat e fshehura në kishën e secilit do të sillen në dritë dhe do të përballemi me ato në mënyrë që të sjellim shërim. “Kurse të gjitha gjërat, kur dalin në dritë, bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është dritë.” (Efesianët 5:13)

2. Mbreti Jezus, ne kërkojmë që Ti të na ndërtosh sëbashku në themelin e fortë të Jezus Krishtit. Që gjërat e korruptueshme do të largohen nga kisha jote dhe Jezusi do të jetë gjithçka e jona. “Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së Perëndisë, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes, mbi të cilin gjithë ndërtesa, e lidhur mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të qenë një banesë e Perëndisë në Frymë”. (Efesianët 2:19-22)

 

Kujdesi shëndetësor

1. Ne lutemi për dhembshuri dhe mëshirë në sistemin mjekësor në Shqipëri. Ne lutemi që spitalet do të pajisen me aparatura nga më të fundit që do të përdoren falas nga pacientët në vend. “Dhe Mbreti duke i’u përgjigjur do t’u thotë: “Në të vërtetë po ju them: sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua”. (Mateu 25:40)

2. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që të mbushësh spitalet me prezencën tënde që njerëzit do të dinë që Jezusi është Shpëtimtari i botës, sepse Ti do të jesh duke shërbyer direkt në zemrat e tyre.

 

Edukimi

1. Ne lutemi për mësuesit dhe punonjësit në shkolla që do t’i duan fëmijët plotësisht dhe do të përpiqen sinqerisht të bëjnë më të mirën për secilin nga studentët. “Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njeri tjetrin me zemër të pastër.” (1 Pjetrit 1:22)

2. Atë, ne lutemi për frikën tënde tek studentët në mënyrë që ata do t’u binden rregullave në sistemin shkollor dhe do të bëjnë më të mirën gjatë gjithë vitit të tyre shkollor.

 

Familja

1. Zot, ne dëshirojmë që familjet do të duan me të vërtetë njëri-tjetrin dhe do të nderojnë njeri tjetrin mbi veten e tyre. Ne lutemi që Perëndia do të zbulojë Vetveten tek familjet dhe që dashuria e tij do të shkëlqej përmes tyre. “Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të”. (1 Gjonit 4:16)

2. Atë, ne lutemi për përulësi në familjet në shqipëri, që nuk do të zihen dhe nuk do të flasin kundër njeri tjetrit me fjalë, por do të bekojnë njeri tjetrin me fjalë të vërteta dhe dashurie. “Mos u ankoni nga njeri tjetri, vëllezër, që të mos dënoheni; ja, gjykatësi është te dera!” (Jakobi 5:9

 

Qeveria

1. Ne kërkojmë që të Krishterët që punojnë në qeveri do të jenë të zgjuar dhe me kurajo që të bëjnë atë që është e drejtë në çdo rrethanë edhe nëse ata rrezikohen të humbasin vendin e tyre të punës për këtë gjë. Që Perëndia do të përlëvdohet përmes drejtësisë së patrembur në institucionet qeveritare përmes të krishterëve. “Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri”.  (1 Gjonit 4:18)

2. O Perëndi, ne kërkojmë që të largosh errësirën nga institucionet qeverisëse. Që drita e Perëndisë do të shkëlqejë në errësirë dhe do të zbulojë të vërtetën!

 

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni për Kina. Mund të klikoni këtu për të parë sa informacion për Kina.

Kina

 

__________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1 Lord, we bless Christian media in Albania. Thank you, Lord, for Radio 7, Alpha and Omega, and many other Christian media sources. Thank you, Lord for what you are doing through media to reach people for Christ

2. We pray for truth to be told in media in Albania. That light will be brought into homes through media not darkness.

 

Business and the Market Place

1. Lord, we pray that you will cause your people in business to be so pure and incorruptible that they would be so trustworthy that they wouldn’t even need to be audited. “They did not require an accounting from those to whom they gave the money to pay the workers, because they acted with complete honesty.” (2 Kings 12:15)

2. Father, we ask for mercy for jobs for the people of Albania with money enough to provide for their families and purity in the work place where they are not asked to do things against the law to keep their jobs. We also ask that those who are asked to do corrupt/wrong things in their jobs to stand up for Jesus and to quit their jobs before participating in evil things.

 

 Church and Religion

1.  We ask for exposure of darkness in Albania. We ask that hidden things in your church will be brought into the light and dealt with to bring healing. “But everything exposed by the light becomes visible—and everything that is illuminated becomes a light.” (Ephesians 5:13 

2. King Jesus, we ask that you would build us together on the firm foundation of Jesus Christ. That corruptible things would be removed from your church and Jesus would be our everything. “Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.” (Ephesians 2:19-22)

 

Healthcare

1. We ask for compassion and mercy in the medical systems of Albania. We ask that up- to-date equipment will be in the hospitals for free for the patients of the country. “The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’ (Matthew 25:40)

2. Holy Spirit, we ask you to fill the hospitals with Your presence that people will know that Jesus is the Savior of the world through You ministering directly to their spirits.

 

Education

 1. We ask the teachers and workers in schools will love the children deeply and try sincerely to do what is best for each student. “Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply, from the heart.”  (1 Peter 1:22)

2. Father, give students a fear of the Lord so that they obey the rules of the school systems and do their best for their own good and the good of the entire school system.

 

Family

1. Lord, we desire that families will truly love one another and honor one another above themselves. We ask for God to reveal Himself to families and that His love will shine through. “And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.” (1 John 4:16)

2. Father, we ask for humility in the families of Albania that we won’t fight and talk against one another but will bless one another with words of truth and love. “Don’t grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The Judge is standing at the door!” (James 5:9)

 

Government 

1. We ask that Christians who work in the gov’t would be brave and have courage to do what is right in every circumstance even if they have to lose their jobs. That God would be glorified through fearless righteousness in gov’t institutions through Christians.  There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.” (1 John 4:18)

2. O Lord, we ask you to expose darkness in gov’t institutions. That God’s light would shine into dark places and reveal truth!

 

 Special Focus: The Persecuted Church

Pray for China. Here is a link to read more about China.

China

Shtator 2018

(Anglisht poshtë/English below)

Arti, reklama dhe media

 1. Le të lutemi, që familjet do të kuptojnë kur programet televizive dhe filmat për fëmijë janë të mbushur me arte të magjisë dhe me errësirë, por të maskuar si programe për fëmijë. Le të lutëmi që familjet e Krishtera do të kuptojnë dhe shikojnë se ku armiku po përpiqet që të vjedhë fëmijët e tyre. “Kur do të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të neveritshme të këtyre kombeve. Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bijën e vet nëpër zjarr, as ndonjë që praktikon shortarinë, bën parashikime, interpreton shenjat dhe merret me magji, as ai që përdor yshtje, as mediume që konsultojnë frymat, as magjistarë, as ai që ndjell të vdekurit”. (Ligji i përtërirë 18:9-11)
 2. Le të lutemi, që programet televizive nuk do të jenë “dado” për fëmijët tanë. Le të lutemi, që fëmijët tanë do të rriten nën ndikimin e dashurisë së Perëndisë, përmes prindërve që e duan Zotin.

Bizneset dhe tregjet

 1. Le të lutemi që të kristerët në përgjithësi po ashtu edhe biznesmenët e krishterë nuk do të kenë dashuri për paranë, por do të jenë plotësisht në dashuri me Jezusin! “Sepse lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave dhe, duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje.” (1 Timoteut 6:10)
 2. Le të lutemi për shenjtëri në tregjet e Shqipërisë. Le të lutemi për lavdinë e Perëndisë që do të bjerë mbi ne, në mënyrë që ne të mos vazhdojmë të punojmë vetëm për paratë, por të punojmë për PERËNDINË.

 Kisha dhe besimi

 1. Le të lutemi që ne si kishë do të jemi të gatshëm të dëgjojmë dhe të qortojmë kur është e nevojshme me përulësi dhe gadishmëri për të ndryshuar rrugët tona. “Ai që korrigjon tallësin tërheq mbi vete të shara, dhe ai që qorton të pabesin merr të shara. Mos qorto tallësin sepse ai do të të urrejë; qorto të urtin dhe ai do të të dojë. Mësoje të urtin dhe ai do të bëhet edhe më i urtë. Mësoje të drejtin dhe ai do të rritë diturinë e tij.” (Fjalët e urta 9:7-9)
 2. Le të lutemi që rebelimi dhe krenaria do të largohet nga ne si besimtarë. Lutemi që të duam Perëndinë, vetëm një Perëndi, jo veten tonë, por vetëm Atë. “Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryeneçësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret”. (1 Samuelit 15:23)

Kujdesi shëndetësor

 1. Le ti lutemi Atit tonë qiellor, që të mbushë zemrat e punonjësve të shëndetit në Shqipëri me përkushtimin e tij për pacientët e tij. Le të lutemi për dhembshuri. “ Zoti është i dhemshur dhe i drejtë, Perëndia ynë është i mëshirshëm”. (Psalmi 116:5)
 2. Le të lutemi për drejtësi në sistemin shëndetësor në Shqipëri. Le të lutemi që mjekimet dhe mëshira do të shpërndahen me pastërti në spitalet tona.

Edukimi

 1. Le të lutemi për frikën e Zotit në sistemet tona shkollore. Le të lutemi që fëmijët tanë do të trajtohen për dhembshuri dhe drejtësi në shkollë, për shkak të frikës së Zotit! “Aleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij”. (Psalmi 112:1)
 2. Le të lutemi që shpëtimi të shpërthejë në shkollat tona spontanisht gjatë vitit 2018 -19. Le të lutemi për rizgjim në shkollat e Shqipërisë.

Familja

 1. Perëndi, ne kërkojmë për bindje në familjet tona të krishtera. Që të gjithë pjesëtarët e familjes do të kenë frikën e Zotit dhe do t’i binden urdhërimeve të tij me drejtësi të shenjtë. Le lutemi për shenjtëri në familjet tona. “Dhe tani, o Izrael, çfarë kërkon nga ti Zoti, Perëndia yt? Të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të ecësh në tërë rrugët e tij, ta duash dhe t’i shërbesh Zotit, Perëndisë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt, dhe të respektosh për të mirën tënde të gjitha urdhërimet dhe statutet e Zotit që sot të urdhëroj”. (Ligji i përtërirë 10:12-13)
 2. Ne të kërkojmë ty o Perëndi, të sjellësh bindje tek ne kur ne dukemi sikur jemi të krishterë të vakët. Ne kërkojmë zjarrin e Perëndisë që të bjerë mbi ne në mënyrë që të të duam me gjithë zemrën tonë. Ne lutemi për familjet që të kërkojnë me zjarr sëbashku. “Por, mbasi je kështu i vakët, dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, unë do të të vjell nga goja ime”.  (Zbulesa 3:16)

Qeveria

 1. Le të lutemi që sistemi gjyqësor në Shqipëri do të jetë i lirë nga korrupsioni dhe nëse njerëzit kryejnë krime ata nuk do të jenë në gjendje të paguajnë për ti shpëtuar krimit, por do të gjykohen me drejtësi. Le të lutemi ë ata persona në sistemin gjyqësor që marrin rryshfet, do të largohen nga pozicioni i tyre. “Mos prano asnjë dhuratë, sepse dhurata verbon atë që sheh dhe prapëson fjalët e njerëzve të drejtë”. (Eksodi 23:8)
 2. Le te lutemi kundër trafikimit të qënieve njerëzore në Shqipëri. Le të lutemi që zinxhiri i trafikimit do të ekspozohet dhe ndiqet penalisht. Le të lutemi që njerëzit do të mbrohen dhe nderohen në Shqipëri. Le të lutemi që të gjithë ata që trafikojnë qeniet njerëzore do të futen në burg.

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni për Nigeria. Mund të klikoni këtu për të parë sa informacion për Nigeri.

Nigeria

_____________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Pray that families will recognize where television programs and cartoons are actually full of witchcraft and darkness but disguised as programs for children. Pray that Christian families will understand that and see where the enemy is trying to steal their children. “When you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead.” (Deuteronomy 18:9-11)
 2. Pray the television will not be our children’s babysitter. Pray that our children will be raised under the influence of Godly love through parents who love the Lord.

Business and the Market Place

 1. Pray that Christians and Christian businessmen will have absolutely no love of money but be fully in love with Jesus! “For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.” (1 Timothy 6:10)
 2. Pray for holiness in the marketplaces of Albania. Pray for the glory of the Lord to fall on us so that we cannot continue to work for money but instead to work for the LORD.

Church and Religion

 1. Pray that we as the church will be willing to listen and be rebuked when necessary with humility and a willingness to change our ways. “Whoever corrects a mocker invites insults; whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers or they will hate you; rebuke the wise and they will love you. Instruct the wise and they will be wiser still, teach the righteous and they will add to their learning.” (Proverbs 9:7-9)
 2. Pray that rebellion and pride will be removed from us, as believers. Pray that we will be lovers of God with only one God, not ourselves but Him. “For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king.” (1 Samuel 15:23)

Healthcare

 1. Ask our Heavenly Father, to fill the hearts of healthcare workers in Albania with His compassion for their patients. Pray for compassion. “The Lord is gracious and righteous; our God is full of compassion.” (Psalm 116:5)
 2. Pray for justice in the healthcare system of Albania. Pray that medicines and mercy will be distributed with purity in our hospitals. 

Education

 1. Pray that there will be a great fear of the Lord in our school systems. Pray that there will be compassion and justice given to our children in our schools because of the fear of the Lord! “Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.” (Psalm 112:1)
 2. Pray for salvation to break out in our schools spontaneously this year, 2018-19. Pray for awakening in the schools of Albania.

Family

 1. Lord, we ask for obedience in our Christian families. That all family members will fear the Lord and obey His every command with holy righteousness.  We ask for holiness in our families. “And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?” (Deuteronomy 10:12-13)
 2.  We ask you, O Lord to bring conviction to us where we are being lukewarm Christians. We ask for the fire of Lord to fall on us that we might love you with all of our hearts. We ask for families fervently seeking the Lord together. “So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth.” (Revelation 3:16)

Government

 1. Pray that the justice system of Albania will be corruption free and when people commit crimes they will not be able to pay their way out of the crime but will be justly prosecuted. Pray that those in the justice system who take bribes be removed from their positions. “Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twists the words of the innocent.” (Exodus 23:8)
 2. We pray against the trafficking of humans in Albania. Pray that trafficking rings will be exposed and prosecuted. Pray that humans will be protected and honored in Albania. Pray that people will be imprisoned who are working in human trafficking.

Special Focus: The Persecuted Church

Pray for Nigeria. Here is a link to read more about Nigeria.

Nigeria

Gusht 2018

 • Arti dhe Media
  1. Lutuni për sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar në familjet kur shumë kohë është shpenzuar për të parë mediat që nuk na afrojnë me Jezusin. Lutuni që ne do të dëshirojmë kohë me Jezusin më shumë se kohe duke argëtuar nga media. (Psalmi 101: 3) “Nuk do të vë para syve të mi asgjë të keqe; unë e urrej sjelljen e atyre që dënojnë; nuk do lejoj të bëhem si ata.”
  2. Lutuni për investime në organizatat ekzistuese të mediave të krishtera. Që shqiptarët dhe të huajt të investojne në mediat e krishtera dhe zgjerimin e saj. (Galatasve 6: 8) “Sepse ai që mbjell për mish të tij, do të korrë nga mishi i tij prishje, por ai që mbjell për Frymë, do të korrë nga Fryma jetë të përjetshme.”
 • Bizneset dhe tregjet
  1.Le të lutemi që paratë e të krishterëve do të shkojnë për gjëra që e nderojnë Perëndinë dhe që do të ndikojnë të tjerët për Krishtin. Lutemi që ne do të bëhemi edhe më të kujdesshëm në lidhje me shpenzimin e parave, për të parë nëse është vullneti i Perëndisë apo dëshirat tona të mishit. (2 Korintasve 9:7) “Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar”
  2.Le të lutemi që Perëndia do të shkund cdo gjë që ka nevojë të shkundet dhe që pronarët e bizneseve të Krishterë do të kenë frikë Zotin dhe do ta nderojnë Atë në të gjitha praktikat e tyre të biznesit.
 • Kisha dhe besimi
  1.Le të lutemi që ne si kishë do të duam Perëndinë dhe jo paratë. Lutemi që Perëndia do të thyej cdo lloj dëshire për gjërat materiale. Që ne do të themi ashtu si Pali tha: “Unë di të jem i përunjur dhe di të jetoj edhe në bollëk; në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë.” (Filipianët 4:12)”
  2.Le të lutemi për VUSH dhe AEP që do të jenë në të njëjtën mendje në Perëndinë dhe do të dinë vullnetin e Tij për cdo vendim që do të ndikojë kishën në Shqipëri. Lutemi që Perëndia do të mbrojë AEP dhe VUSH nga armiku dhe planet e Tij.
 • Kujdesi shëndetësor
  1.Le t’i kërkojmë Perëndisë që të bekojë me urtësi mjekët dhe infermierët e Shqipërisë, në mënyrë që të trajtojnë pacientët sipas mënyrës që Perëndia dëshiron. Le të kërkojmë që mjekimi do të jepet sipas vullnetit të Perëndisë dhe trajtimi do të jetë korrekt. Le të lutemi që mjekët dhe infermierët të cilët nuk kanë dëshirën që t’i binden Perëndisë dhe dëshirave të tij për t’u bërë mirë pacientëve, të largohen nga pozicionet e tyre (Galatasit 6:9-10). “Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Prandaj, sa të kemi rast, le t’u bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen e besimit.”
  2.Le të lutemi që institucionet mjekësore do të kenë investime si nga shqiptarët ashtu edhe të huajt për të përmirësuar spitalet, me ambjente të pastra, mikpritëse dhe pa korrupsion, dhe me dashuri për krijesat e Perëndisë që do t’i vizitojnë ato.
 • Edukimi
  1.Ndërkohë që në Shtator do të fillojë shkolla, ne i kërkojmë Atit tonë qiellor të përgatisë rrugën që ky vit shkollor do të jetë plot me bekimet e Perëndisë për studentët dhe mësuesit. Le të lutemi që më shumë dyer do të hapen për të Krishterët në shkollat në Shqipëri dhe mbrojtja e Perëndisë do të jetë përgjatë gjithë vitit 2018-19 në Shqipëri.
  2.Le të lutemi për programin mësimor që do të përdoret në vitin 2018-2019. Le të lutemi që e vërteta do të paraqitet në ato materiale. Le të lutemi që të Krishterët do të kenë influencë në vendimet që merren rreth teksteve shkollore në shkollat në Shqipëri. Le të lutemi që Perëndia do të tregojë veten e tij tek studentët përmes programeve mësimore në shumë mënyra. (Gjoni 8:32) “Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë.”
 • Familja
  1.Le të lutemi që fëmijët që do të rriten në Shqipëri do të dinë që ata janë të dashur nga Ati i tyre tokësor dhe Ai qiellor. Që fëmijët do të dinë dhe do të jenë të sigurtë, rreth Dashurisë së Atit dhe që ati i tyre tokësor do të jetë një shembull i mirë i Krishtit tek ata. “Ati vetë në fakt ju do, sepse ju më deshët mua dhe keni besuar se unë dola nga Perëndia.”
  2.Le të lutemi që prindërit do të kenë frikë nga Zoti dhe nuk do të shpallin fjalë mallkimi mbi fëmijët e tyre. Lutemi që fjalët që do të fliten mbi fëmijët do të jenë plot me bekime dhe dashuri nga anëtarët e familjes së tyre.
 • Qeveria
  1.Le të lutemi për gjykatat në Shqipëri. Le të lutemi që gjyqtarët do të jenë shërbëtorët e Perëndisë më të lartë. Le të lutemi që Perëndia do të hapë dhe do të mbyllë dyer, në mënyrë që gjykatësit do të jenë të pastër dhe do të nderojnë Perëndinë.
  2.Ne i kërkojmë Perëndisë që të pastrojë qeverinë Shqiptare nga korrupsioni dhe errësisa. Ne lutemi që errësira do të ekspozohet dhe ndiqet në mënyrë të drejtë në të gjitha sistemet e qeverisjes dhe gjithcka që ka nevojë që të shkundet, do të shkundet për të pastruar qeverinë nga e keqja. (2 Pjetrit 2:19) “Ndërsa u premtojnë atyre liri, ata vetë janë skllevër të prishjes. Sepse një bëhet skllav i atij që e mundi.”
 • Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar
  Somalia. Islami është besimi zyrtar atje, ku ekstremizmi Islamik dominon në qeveri dhe në klanet fisnore. Ka vetëm disa qindra besimtarë në një vend ku ka rreth 11 milionë banorë. Nuk ka ASNJË kishë të organizuar dhe besimtarët takohen në fshehtësi. Militantët islamikë vazhdimisht kërkojnë për të Krishterët në vend. Përndjekja vjen nga qeveria, militantët islamikë por edhe nga familja. Jetesa mbi baza fisnore por dhe qeverisja e dobët është shkak përndjekje.
  Kampet e njerëzve të zhvendosur janë me kushte çnjerëzore, sidomos për gratë dhe vajzat
  Kërkesa lutje: Për një qeveri që sjell drejtësi dhe liri të besimit, pasi ka shumë varfëri e vuajtje
  * Për mbrojtjen e Perëndisë për besimtarët në fshehtësi, për rritje frymërore për ata në kampe.
  * Për shpalljen e Ungjillin me: TV, internet, për somalezët që emigrojnë kryesisht në Evropë.