Shkurt/February 2020

(English Below)

Arti, reklamat dhe media

1. O Atë, ngreh njerëz në industrinë e artit dhe argëtimit të cilët do të çëndrojnë fortë në vlerat e Tua, njerëz që nuk do të kenë frikë të shkojnë kundër rrymës. Njerëzit krejtësisht të dashuruar me Jezusin!!!

2. Gjonit 2: 15, 16 – “Mos e doni botën, as gjërat që janë në boteëë. Ne qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga Ati, por nga bota.” O Zot, na dhuro një dashuri për TY!!!

Bizneset dhe tregjet

1. Atë ne lutemi që nëse njerëzit që  merren me biznes nuk kanë dëshirë të ndjekin rrugën e drejtësisë do të ishte më mirë që ata të mos ishin. Ne lutemi që dëshirat e biznesmenëve që kryejnë drejtësinë do të plotësohen. “Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë”. (Fjalët e urta 10:24)

2. Zot, ne kërkojmë që ato biznese që ofrojnë punë për të gjithë njerëzit, të çfarëdolloj klase shoqërore ose ngjyre, do të hapen gjithnjë e më shumë në Shqipëri.

Kisha dhe besimi

1. O Zot, lutemi që ne, kisha, do të përqendrojmë sytë tërësisht tek Jezusi. Që viti 2020 do të njihet si një vit kur Shqipëria i ktheu sytë vetëm tek AI dhe vetëm tek AI. “Kërkoni Zotin dhe forcën e tij; kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij. Mbani mend çuditë që ai ka bërë, mrekullitë dhe gjykimet e gojës së tij”. (Psalmi 105:4-5)

2. “Merrni me vete disa fjalë dhe kthehuni tek Zoti. I thoni: “Largo çfarëdo paudhësi dhe prano atë që është e mirë, dhe ne do të ofrojmë flijimet e buzëve tona”. (Hosea 14: 2)

Kujdesi shëndetësor

1. Zoti i Plotfuqishëm, ju e thirrët Lukën mjekun, lavdërimi i të cilit është në ungjill, të jetë një ungjilltar dhe mjek i shpirtit: me anë të hirit të Frymës dhe përmes ilaçit të shëndetshëm të ungjillit, jepi Kishës tënde të njëjtën dashuri dhe fuqi për të shëruar; përmes Jezu Krishtit Birin tuaj, Zotit tonë, i cili është i gjallë dhe mbretëron me ju, në unitetin e Frymës së Shenjtë, një Zot, tani dhe përgjithmonë.

2. Zot, ne lutemi që njerëzit që janë në situata të vështira fizike të shikojnë Jezusin dhe të mos dëgjojnë frikën që dëshiron të kontrollojë mendimet e njeriut. Lutemi për clirim nga frika në spitale. “ Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie.” ( 2 Timoteut 1:7)

Edukimi

1. Ne lutemi që rinia Shqipëtare do të lulëzojë në drejtësi dhe lavdërim për Jezusin, Mbretin tonë! “ Prandaj, ashtu si toka bën që të rritet bimësia e saj dhe kopshti bën që të mbijë atë që është mbjellë, po kështu Zoti, Zoti, do të bëjë që të mbijë drejtësia dhe lëvdimi përpara tërë kombeve.”. (Isaia 61:11)

2. Të falenderojmë JESUS për mësuesit dhe drejtorët e shkollave. Ne kërkojmë falje kur mallkojmë dhe gjykojmë mësuesit dhe drejtorët e fëmijëve tanë. Na jep hir të mësojmë të punojmë së bashku!

Familja

1. Zot, lutemi që familjet shqiptare do të rikthehen tek ti.  Na restauro, o Zot, sipas modelit tënd. “të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes të të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë, që nga fillimi i botës”. (Veprat 3: 21)

2. Ne lutemi që ti JESUS do të derdhësh dashurinë tënde mbi familjet shqiptare në një mënyrë të vecantë gjatë 2020 tek individët dhe familjet. Le të shohim ty Jezus.

Qeveria

1. Frymë e Shenjtë, ne lutemi që një pagëzim me zjarrin e Frymës së Shenjtë, të bjerë mbi Shqipërinë dhe të na pastrojë të gjithëve nga korrupsioni dhe dashuria ndaj vetes. “Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim; por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet e tij; ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin “(Mateu 3:11).

2. O Zot, na jep ne dhe udhëheqësve tanë qeveritarë frikën e vërtetë të Zotit. “Dhe njeriut i tha:” Ja, frika e Zotit, kjo është mençuri; dhe të largosh nga e keqja është mirëkuptim. “(Jobi 28:28)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Vietnam. Për më shumë informacion për Vietnam, kliko Këtu.

________________________________________________________________

Arts, entertainment, and media   

1. Father, will You raise up people in the arts and entertainment industry who will stand up for Your values, people who will not be afraid to go against the tide. People totally in love with JESUS!!!

2. 1 John 2:115, 16 – “Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world – the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life – is not of the Father but of the world.” O Lord, give us a love for YOU!!!

Business and Market Place

1. Father, we ask that if business people are unwilling to follow the way of righteousness they will be removed. We pray that the desires of righteous business people will be granted. “What the wicked dread will overtake them; what the righteous desire will be granted.” (Proverbs 10:24)

2. Lord, we ask for businesses that offer jobs to all people of whatever class or color to open up more and more in Albania. 

Church and Religion

1. Lord, we pray that we the church will focus our eyes totally on JESUS. That 2020 will be known as a year when Albania turned her eyes to HIM and HIM alone. “Look to the Lord and his strength; seek his face always. Remember the wonders he has done, his miracles, and the judgments he pronounced.” (Psalm 105:4-5)

2. “Take words with you and return to the Lord. Say to him: “Forgive all our sins and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips.” (Hosea 14:2)  

Healthcare

1. Almighty God, you called Luke the physician, whose praise is in the gospel, to be an evangelist and physician of the soul: by the grace of the Spirit and through the wholesome medicine of the gospel, give your Church the same love and power to heal; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever.

2. Lord, we pray that people in difficult situations physically would look to JESUS and not listen to fear that desires to control the thoughts of man. We pray for freedom from fear in hospitals. “For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.” (2 Timothy 1:7) 

Education

1. We pray that the youth of Albania will spring up in righteousness and praise to our KING JESUS! “For as the soil makes the sprout come up and a garden causes seeds to grow, so the Sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations.” (Isaiah 61:11)

2. We thank you JESUS for the teachers and directors of schools. We ask your forgiveness for cursing and judging our children’s teachers and directors. Give us grace to learn to work together! 

Family

1. Lord, we pray that families be restored to you in Albania. Restore us, O Lord to your design. “Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets.” (Act 3:2)

2. We pray that you JESUS will pour out your love on the Albanian family in an experiential way to individuals and families in 2020. Let us see you JESUS.

Government

1. Holy Spirit, we pray for a baptism of Holy Spirit fire to fall on Albania and cleanse us all from corruption and the love of self. “I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.” (Matthew 3:11)

2. Lord, give our gov’t leaders and ourselves the true fear of the Lord. “And to man He said, ‘Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; And to depart from evil is understanding.'” (Job 28:28)

Persecuted Church

Pray for Vietnam. More info about Vietnam here.

Janar 2020/January 2020

(English Below) 

Arti, reklamat dhe media

1.   Lutemi që Perëndia të përdorë artin dhe median në Shqiperi për tu hapur sytë dhe mendjen e njerezve për Krishtin Jezus. “Dhe t’u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët.” (Efesianëve 1:18) 

2.    Le të shfaqet shumë shprese nëpër art dhe media gjatë vitit 2020 ne Shqiperi dhe për shqiptaret. “Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju,” thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.” (Jeremia 29:11)

Bizneset dhe tregjet

1.   Kërkojmë që biznesmenët të ecin me shpresën që është Krishtin Jezus dhe të jetojnë si Krishti. “Të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në ju, shpresë lavdie.” (Kolosianëve 1:27)

2.   Lutemi për më shumë drejtësi në sistemet që kujdesen për drejtesinë e bizneseve. 

Kisha dhe besimi

1.   Lutemi që në këtë vit të ri ne të mendojmë për Krishtin, gjërat që janë lart dhe planet që Zoti ka për ne në 2020. “Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë.” (Kolosianëve 3:1-2)

2.   Lutemi për ringjallje në familjen e Krishtit në 2020. Lutemi që të agjerojmë sëbashku datën 5-25. 

Kujdesi shëndetësor

1.   Lutemi për njerëz të semurë që të ndiejnë shpresën që vjen vetëm nga Jezu Krishti dhe të shikojnë drejt Tij. “Sepse trishtimi ynë i lehtë që është vetëm për një moment, prodhon për ne, një peshë të pamasë e të pashoqe të amshueshme lavdie; ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme.” (2 Korintasve 4:17-18)

2.   Lutemi për dhembshuri nëpër spitale dhe klinika në Shqipëri dhe që mjetet dhe ilaçet të jenë falas për pacientet. 

Edukimi

1.   Lutemi që shkollat të kenë më shumë fonde nga shteti për më shumë punetorë që të kujdesen siç duhet për femijët dhe që mesuesit të jenë të kujdesshëm gjatë 2020.

2.   O Perëndi i përsosur lutemi që femijet në shkollë të mesojnë për Ty dhe për krijesën tënde në mënyrën e duhur. “Kur mendoj qiejtë e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?” (Psalmet 8:3-4)

Familja

1.   Lutemi që Zoti të sjellë bashkë familjet në Shqipëri sipas vullnetin e Tij. “Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plotë.?” (Malakia 4:6)

2.   Lutemi për paqen e Perëndisë në familjet shqiptare dhe që shpresa të shtohet më shumë se asnjëherë në 2020!

Qeveria

1.   Le të bekojmë dhe lutemi për qeveritaret, që ata të kenë frikë nga Zoti dhe dashuri për popullin. “Vëllezër, sa për vete, nuk mendoj se e kam zënë, por bëj këtë: duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara, po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus.” (Filipianëve 3:13-14)

2.   Lutemi që qeveritarët të mos bëjnë besëlidhje për para me shtete që kërkojnë të sundojnë dhe kontrollojnë popullin shqiptar, as të sjellin besimet e tyre në Shqipëri. 

Kisha e persekutuar

Lutuni për Myanmar (Klikoje linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Myanmar)

________________________________________________________


Arts, entertainment, and media   

1. We pray that God will use the arts and media in Albania to open people’s eyes and hearts to Jesus Christ!  “I pray that you may understand more clearly. Then you will know the hope God has chosen you to receive. You will know that what God will give his holy people is rich and glorious.” (Ephesians 1:18) 

2. We pray much hope will be spread throughout Albania to the Albanian people through the arts and media in 2020. “I know the plans I have for you,” announces the Lord. “I want you to enjoy success. I do not plan to harm you. I will give you hope for the years to come.” (Jeremiah 29:11) 

Business and Market Place

1. We pray that businessmen will know the hope that is in Jesus Christ, will walk in it, and will live like Christ. “God has chosen to make known to them the glorious riches of that mystery. He has made it known among the Gentiles. And here is what it is. Christ is in you. He is your hope of glory.” (Colossians 1:27) 

2. We pray for righteousness in the “checks-and-balances” systems that audit Albanian businesses. We pray that they would be righteous thus causing the general market to be more righteous in Albania.

Church and Religion

1. We pray that we would ‘set our eyes on things above’ in this new year. We pray that we would specifically see God’s plans for us this year and follow them. “You have been raised up with Christ. So think about things that are in heaven. That is where Christ is. He is sitting at God’s right hand. Think about things that are in heaven. Don’t think about things that are only on earth.” (Colossians 3:1-2)

2. We pray for awakening and revival in the family of God in 2020. We pray that we would come together and fast from the 5th-25th.  

Healthcare

1. We pray that the sick will feel the hope that is in Christ and will look to Him for help.  “Our troubles are small. They last only for a short time. But they are earning for us a glory that will last forever. It is greater than all our troubles.  So we don’t spend all our time looking at what we can see. Instead, we look at what we can’t see. That’s because what can be seen lasts only a short time. But what can’t be seen will last forever.” 2 Corinthians 4:17-18)  

2. We pray for compassion in hospitals and clinics for Albanians, whether in Albania or anywhere else in the world. We also pray that medicines and treatments would be free.   

Education

1. We pray that schools will have the funds from the government needed to hire all the workers necessary for the care of the children of Albania. We pray that teachers will be very diligent with the students in 2020.  

2. O perfect Lord, we pray that the children in schools will learn about you and your creation in the way that you desire. “I think about the heavens. I think about what your fingers have created. I think about the moon and stars that you have set in place. What are human beings that you think about them? What is a son of man that you take care of him?” (Psalms 8:3-4)

Family

1. We pray that God will bring families together in Albania according to His will and desire. “Elijah will bring peace between parents and their children. He will also bring peace between children and their parents. If that does not happen, I will come. And I will completely destroy the land.” (Malachi 4:6)

2. We pray for peace in the Albanian family and the peace of God more than ever in the Albanian home in 2020!  

Government

1. Let us bless and pray for the government and pray that they will have the fear of the Lord and love for the Albanian people. “Brothers and sisters, I don’t consider that I have taken hold of it yet. But here is the one thing I do. I forget what is behind me. I push hard toward what is ahead of me. I push myself forward toward the goal to win the prize. God has appointed me to win it. The heavenly prize is Christ Jesus himself.” (Philippians 3:13-14)

2. We pray that the government of Albania will not make deals, for money’s sake, with governments who desire to control or to push their religious beliefs on Albanians.

Persecuted Church

Pray for Myanmar (click the link to get more information about Myanmar)

Dhjetor 2019/December 2019

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1.  Lutemi për lajme të verteta në media ne shqiperi dhe te persillet paqe nga mediat për njerëzit.
 2.  Le të flitet në media që Zoti Jezus është me ne në cdo kohë dhe cdo stinë dhe  të nxitet festimë i lindjes së Tij këtë muaj. “Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzënë dhe do të lindë një djalë, të cilit do t’i venë emrin Emanuel, që do të thotë: “Zoti me ne”.” (Mateu 1:23)

Bizneset dhe tregjet

 1. Lutemi për bizneset e Krishtera të jenë të bekuar nga Perëndia, me paqjen dhe mbrojten e Tij. 
 2. “Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua; dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua.” (Galatasve 2:20)

Kisha dhe besimi

 1.  Lutemi për kishen që Jezusi ta perdore këtë kohë të veshtirë që po kalon kombi, duke na sjellë bashkë në një mëndje dhe në veprim me Krishtin si koka që vullneti i Tij të bëhet. “Që, kur të plotësoheshin kohërat, t’i sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit.” (Efesianëve 1:10)
 2. O Atë, bekoje këtë vend duke na sjelle së bashku në unitet dhe dashuri. “Derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit.” (Efesianëve 4:12-13)

Kujdesi shëndetësor

 1. “Paçi hir e paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krishti.” për pacientet dhe sherim. (Galatasve 1:3) 
 2. Lutemi që finance që vijnë nga burimet njerëzore  bekimet njerezore për pacientet në këtë kohë të shkojnë tek pacientet. 

Edukimi

 1. Bekoje shkollet me paqjen e Perendisë dhe sigurin e Perëndise! Mbroje femijet nga i ligu, O Zot.
 2. Falendërojme ty, O Zot. Që je duke na ndihmuar keto ditë, që zemrat tona të zbuten më shumë për ty. “Ata do të kthehen dhe do të heqin tërë gjërat e tij të urrejtshme dhe tërë gjërat e neveritshme të tij. Dhe unë do t’ju jap atyre një zemër tjetër dhe do t’u shtie përbrenda një frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën prej guri dhe do t’u jap një zemër prej mishi.”  (Ezekieli 11:18-19)

Familja

 1. Maria i tha po Perendisë edhe ne Jezus themi PO në cdo gjë. Në këtë kohë të veshtirë të shikojmë drejtë tek Perendia themi duam të mbartim Perendinë në zemrat tona si Maria mbari Jezusin në barkë. “Atëherë Maria tha: “Ja shërbëtorja e Zotit; le të më ndodhë sipas fjalës sate. Dhe engjëlli u largua prej saj.” (Lluka 1:38)
 2. Lutemi që kisha e Zotit do bëhët një familje plot me dashuri ne kete kohe dhe do funksonojmë vertet si familja e Krishtit për kombin.

Qeveria

 1. Jezus, na meso të besojmë tek Ty dhe mos t’i mbajmë shpresat tek njeriu POR t’i duam të gjithë dhe t’i japim nder dhe respekt cdo njeriu dhe qevëritaret. “Mos kini më besim te njeri, në flegrat e të cilit nuk ka veç se një frymë; si mund të mbështetesh te ai?” (Isaia 2:22)
 2. Lutemi per urtesi per drejtuesët në kishë dhe ne shtet te kenë mundesi të veprojnë në keto momentet sic do ti, Jezus!!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Sudan (Kliko në linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Sudan)

————————————————————————————

Arts, entertainment, and media

 1.  We pray for truth in the news and the media of Albania and that peace will be brought to the people through the news. 
 2.  We pray that in the media it will be declared that Jesus is Lord and in this season the birth of Jesus Christ will be celebrated in the media. “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel” (which means “God with us”).” (Matthew 1:23)

Business and Market Place

 1. We pray that Christian business will be blessed by God and by his peace and protection. 
 2. “I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.” (Galatians 2:20)

Church and Religion

 1. We pray that Jesus will use this difficult time for our nation to bring us together with one mind and action and with Jesus as the head, that’s God’s will can be done.  “To be put into effect when the times reach their fulfillment—to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ.” (Ephesians 1:10)
 2. Our Father bless this land and bring us together in unity and love.  “To equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.” (Ephesians 4:12-13)

Healthcare

 1. “Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. (Galatians 1:3) 
 2. We pray that finances that are given to aid through different means during this period of time will go to the patients. 

Education

 1. Bless the schools of Albania with peace and security from the Lord and protect them from the evil one, O God! 
 2. We thank you, O God that you are helping our hearts to soften to you these days and that we would learn to love you more through this hard time. “They will return to it and remove all its vile images and detestable idols. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them; I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh.”  (Ezekiel 11:18-19)

Family

 1. Mary said yes to God and we pray that we will say YES to Jesus in everything. In this hard time, we look up to God and say we want to carry Jesus in our hearts as Mary carried Jesus in her womb. “I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May your word to me be fulfilled.” Then the angel left her.” (Luke 1:38)
 2. We pray that God’s family will become a truly loving family and function together as His family for this nation. 

Government

 1. Jesus, teach us to believe in you and to have our hope in you and not to place our hope in people but at the same time to honor and respect the government.   “Stop trusting in mere humans, who have but a breath in their nostrils. Why hold them in esteem?” (Isaiah 2:22)
 2.  We pray for wisdom for the leaders of the government and the church that in this trial they will act in the ways that Jesus desires for the nation. Persecuted Church

Pray for Sudan (Click on the link for more information about Sudan)–

Nentor 2019/November 2019

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1.   Ne lutemi që e Vërteta të shpallet në Art në të gjithë kombin. Lutemi për guxim tek artistët, për të vërtetën.
 2.   Ne lutemi për ide në media këtë muaj, për sezonin e Krishtlindjes, që Jezusi do të shpallet në 1000 mënyra të ndryshme në të gjithë median në Shqipëri.

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne të falënderojmë Frymë e Shenjtë që na ke dhënë një vetëdije më të madhe për praktikat e drejta të biznesit dhe që ke kthyer në ne frikën e Zotit, në një masë më të madhe. “Do të keni peshore të sakta, pesha të sakta, efa të saktë, hin të saktë. Unë jam Zoti, Perëndia juaj që ju nxori nga vendi i Egjiptit”. (Levitiku 19:36)
 2. Ne lutemi për të vërtetën/Jezusin në tregti.

Kisha dhe besimi

 1. O At, ne kërkojmë që ne do të dëgjojmë me zell dhe do t’i bindemi zërit Tënd, dhe si një kishë të veprojmë vetëm kur Ti të veprosh dhe të bëjmë vetëm atë që Ti bën. Shkatërro gjithcka në punën tonë që nuk është në planin tënd të përsosur. “Në rast se reja ndalej vetëm nga mbrëmja deri në mëngjes, kur ajo ngrihej në mëngjes, ata niseshin për rrugë; si ditën ashtu dhe natën, kur reja ngrihej, ata viheshin në lëvizje.” (Numrat 9:21)
 2. Ne biem dakord së bashku që do të ndalojmë në prezencën tënde dhe e dimë se Ai është Zot. “Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi; do të ngrihem lart midis kombeve, do të ngrihem lart mbi tokë. “(Psalmi 46:10)

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për mrekulli në spitalet e Shqipërisë, që do t’i sjellin lavdi Jezusit! Lutemi për ungjillizim në spitalet e Shqipërisë.
 2. Ne ju lavdërojmë At, që ju jeni një At kaq i përsosur dhe që po ndihmoni profesionistët e mjekësisë që t’i duan dhe nderojnë pacientët e tyre njëlloj si Ju, që i doni ata si fëmijët tuaj. “Asnjë nga ju të mos dëmtojë fqinjin e tij, por të keni frikë nga Perëndia juaj; sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj”. (Levitiku 25:17)

Edukimi

 1. Faleminderit, Jezus, për sistemin e Edukimit që mbron dhe nderon fëmijët e Shqipërisë me të Vërtetën. “Që u siguron drejtësi jetimëve dhe të vejave, që e do të huajin dhe i jep bukë dhe veshje”. (Ligji i përtërirë 10:18)
 2. Ne lutemi që në këtë sezon mësuesit, studentët, drejtorët do të jenë mirënjohës ju Zot për shumë bekime që keni sjellë në Shqipëri. Lutemi për një frymë falënderimi në shkolla.

Familja

 1. Ne të falënderojmë, Jezus, për dhuratën e mikpritjes, në familjen shqiptare! Ne lutemi që të mbrosh këtë dhuratë dhe ta zgjerosh dashurinë nga zemra për fqinjët tanë. Na ke bekuar me shumë dhurata, Jezus, dhe ne të falënderojmë! “Të huajin që banon midis jush ta trajtoni njëlloj si ai që ka lindur midis jush; ti do ta duash si veten tënde, sepse edhe ju ishit të huaj në vendin e Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.” (Levitiku 19:34)
 2. Ne të falënderojmë, Jezus, për familjet e forta të krishtera që e kanë ngulitur Fjalën tënde në zemrat e familjeve të tyre. “do t’ua ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Do t’i lidhësh si një shenjë në dorë, do të jenë si shirita midis syve, dhe do t’i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua”. (Ligji i përtërirë 6: 7-9)

Qeveria

 1. Ne të falënderojmë për SHPRESË për ne në qeverinë e Shqipërisë. Ju “për t’u dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për t’u dhënë atyre një diademë në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zisë, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë mbjellja e Zotit, për të paraqitur lavdinë e tij”. (Isaia 61:3)
 2. Ne të falënderojmë, Zot! Shqipëria është një tokë kaq e bukur dhe ju po na shëroni. “Prandaj zbato urdhërimet e Perëndisë, të Zotit tënd, duke ecur në rrugët e tij dhe duke ia pasur frikën, sepse Zoti Perëndia yt, po të bën të hysh në një vend të mirë, një vend me rrjedha uji e me burime që dalin nga luginat dhe nga malet; një vend me grurë dhe elb, me vreshta, me fiq dhe shegë, një vend me ullinj që japin vaj dhe me mjaltë; një vend ku do të hash bukë sa të duash, ku nuk do të të mungojë kurrgjë; një vend ku gurët janë hekur dhe ku do të rrëmosh bakër nga malet.” (Ligji i përtërirë 8: 6-9)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Sudan (Kliko në linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Sudan)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray for the Truth to be declared in art throughout this nation. We pray for courage for artists for Truth.
 2. We pray for ideas this month in the media for the Christmas season that Jesus will be declared in 1000s of ways across the media of Albania.

Business and Market Place

 1. We thank you Holy Spirit for giving us a greater awareness of righteous business practices and for returning to us the fear of the Lord in greater measure. “Use honest scales and honest weights, an honest ephah and an honest hin. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt.” (Leviticus 19:36)
 2. We pray for Truth/Jesus in the marketplace.

Church and Religion

 1. Father, we ask that we will diligently listen and obey your voice and as a church move only when you move and do only what you do. Destroy anything at work in us that isn’t in your perfect plan. “Sometimes the cloud stayed only from evening till morning, and when it lifted in the morning, they set out. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set out.” (Numbers 9:21)
 2. We agree together that we will be still and know that He is God. “He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.” (Psalm 46:10)

Healthcare

 1. We pray for miracles in the hospitals of Albania that bring praise to JESUS! We pray for evangelism in the hospitals of Albania.
 2. We praise you, Father, that you are such a perfect Father and you are helping medical professionals to love and honor their patients as you Father love your children. “Do not take advantage of each other, but fear your God. I am the Lord your God.” (Leviticus 25:17)

Education

 1. Thank you, Jesus, for a system of Education that protects and honors the children of Albania with Truth. “He defends the cause of the fatherless and the widow, and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing.” (Deuteronomy 10:18)
 2. We pray that in this season teachers, students, directors will be thankful to you God for the many blessings you have brought to Albania. We pray for a spirit of thanksgiving in schools.

Family

 1. We thank you, Jesus, for the gift of hospitality in the Albanian family! We pray that you will protect this gift and expand the love from the heart for our neighbors. You have blessed us with many gifts, Jesus, and we thank you!  “The foreigner residing among you must be treated as your native-born. Love them as yourself, for you were foreigners in Egypt. I am the Lord your God.” (Leviticus 19:34)
 2. We thank you, Jesus, for strong Christian families who impress your Word on their families hearts. “Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.” (Deuteronomy 6:7-9)

Government

 1. We thank you for HOPE for us in Albania’s gov’t. You “Provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor.” (Isaiah 61:3)
 2. We thank you, Lord! Albania is such a beautiful land and you are healing us. “Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him.  For the Lord your God is bringing you into a good land—a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills;  a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey;  a land where bread will not be scarce and you will lack nothing; a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills.” (Deuteronomy 8:6-9)

Persecuted Church

Pray for Sudan (Click on the link for more information about Sudan)

Tetor 2019/October 2019

(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë të ruash popullin shqiptar nga interneti përmes telefonit dhe kompjuterit. Lutemi që njerëzit të bëhen të vetëdijshëm për rreziqet që sjell interneti dhe media sociale, si dhe të mbrojnë veten dhe familjet e tyre. “Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota”. (Gjoni 17:16)
 2. Kërkojmë që të ketë më shumë filma të animuar dhe programe të krishtera për fëmijët në televizor dhe në internet.

Bizneset dhe tregjet

 1. Atë, ne lutemi për tregjet në Shqipëri, ku do të respektohen ligjet e Zotit. Lutemi për praktika të drejta biznesi. “Do të respektoni, pra, të gjitha statutet dhe dekretet e mia dhe do t’i vini në zbatim. Unë jam Zoti.” (Levitiku 19:37)
 2. Zot, ne lutemi për ditën e Shabatit për popullin e Shqipërisë. Lutemi që njerëzit të jenë në gjendje të kenë të paktën 1 ditë pushim në javë për të pushuar. Lutemi që dita e Shabatit do të nderohet në Shqipëri.

Kisha dhe besimi

 1. Zot i të gjithëve, ne kërkojmë të na ndihmosh të njohim dhe të ecim në të vërtetën dhe shenjtërinë tënde. Ne të lejojmë të bësh gjithçka që duhet, në mënyrë që të na bësh një popull të shenjtë. Ne kemi besim në ty. “Më heto, o Zot, dhe më vër në provë; pastro me zjarr trurin dhe zemrën time”. (Psalmi 26: 2)
 2. Lutemi që kisha shqiptare do të mbushet me shpresë për Shqipërinë dhe për atë që Zoti ka planifikuar për të. Se nëse Zoti po na thërret, ne duhet të qëndrojmë në Shqipëri dhe ta bekojmë këtë vend. “Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju,” thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.” (Jeremia 29:11)

Kujdesi shëndetësor

 1. At, ne kërkojmë që të krishterët që ofrojnë kujdes mjekësor në Shqipëri do të ndjekin Ty me kujdes dhe me bindje në vendin e punës. Ne kërkojmë që do të jemi dritë për një botë të errët. “Do t’i mësojnë popullit tim të dallojë atë që është e shenjtë nga ajo që është profane dhe do t’i bëjnë të njohur ndryshimin midis asaj që është e papastër dhe asaj që është e pastër”. (Ezekiel 44:23)
 2. Ne kërkojmë për punonjësit e mjekësisë për sy që të shohin dhe veshë që të dëgjojnë, në mënyrë që ata të kuptojnë kur janë duke u korruptuar dhe që po neglizhojnë vendin e punës. Ne kërkojmë për frikën e Zotit.

Edukimi

 1. Jezus, ne kërkojmë që qeveria Shqiptare do të lejojë hapjen e shkollave të krishtera në Tiranë dhe në të gjithë vendin. Ne kërkojmë që të hapësh dyert që vetëm Ti mund ti hapësh. “Kështu ai do të hapë dhe askush nuk do të mund ta mbyllë, do ta mbyllë dhe askush nuk do ta mund ta hapë.” (Isaia 22:22)
 2. At, ne lutemi për mësues dhe drejtorë të krishterë në shkollat e Shqipërisë. Ne kërkojmë që ata do të ndjekin me kujdes dhe bindje Zotin në vendin e punës dhe që fëmijët do të jenë të bekuar dhe të sigurt!

Familja

 1. Ne lutemi për bindjen ndaj Zotit për familjet në Shqipëri, që si pasojë e kësaj ata do të jenë të mbrojtur nga e keqja, sepse Zoti do t’i ruajë ata. “Ne dimë se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton; ai që ka lindur nga Perëndia e ruan veten e tij, dhe i ligu nuk e prek atë”. (1 Gjonit 5:18)
 2. Ne kërkojmë që baballarët në Shqipëri të jenë të lirë nga varësitë e çdo lloji, përveç varësisë ndaj Jezu Krishtit. Totalisht falas.

Qeveria

 1. Ne lutemi që qeveria e Shqipërisë t’i nënshtrohet Zotit në bindje dhe nderim ndaj Tij. “Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju” (Jakobi 4: 7)
 2. Zot, ne kërkojmë që qeveria e Shqipërisë të përulë veten nën dorën e fuqishme të Zotit dhe të nderojë Jezu Krishtin si Zot! “Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur” (1 Pjetrit 5: 6)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Pakistan

Kliko në linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Pakistan

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Holy Spirit, we ask you to protect the Albanian people from the internet on their phones and computers. We pray for people to become more aware of the dangers of the internet and social media and protect themselves and their families. “They are not of the world, even as I am not of it.” (John 17:16)
 2. We ask for more Christian cartoons and programs for children on the television and internet.

Business and Market Place

 1. Father, we pray for a market place in Albania where God’s laws are honored. We pray for fair business practices. “‘Keep all my decrees and all my laws and follow them. I am the Lord.’” (Leviticus 19:37)
 2. Lord, we pray for a Sabbath rest for the people of Albania. We pray that people will be able to have at least 1 day off a week to rest. We pray that the Sabbath day will be honored in Albania.

Church and Religion

 1. Lord of All, we ask you to help us to know and walk in your Truth and holiness. We give you permission to do whatever you need to do to make us a holy people. We trust you. “Test me, Lord, and try me, examine my heart and my mind.” (Psalm 26:2)
 2. We pray for the Albanian church to be filled with hope for Albania and what God has planned for her. That if God is calling us, we would stay inside of Albania and bless this land. “For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” (Jeremiah 29:11)

Healthcare

 1. Father, we ask for Christian medical caregivers to carefully and obediently follow God in the workplace. We ask that we will be the light to a dark world. “They are to teach my people the difference between the holy and the common and show them how to distinguish between the unclean and the clean.” (Ezekiel 44:23)
 2. We ask for eyes to see and ears to hear for medical workers so that they will understand when they are being corrupt and negligent in the work setting. We ask for the fear of the Lord.

Education

 1. Jesus, we ask for permission from the gov’t of Albania to open Christian schools in Tirana and across the nation. We ask for you to open the doors that only you can open. “What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open.” (Isaiah 22:22)
 2. Father, we ask for Christian teachers and directors in the schools of Albania. We ask that they will carefully and obediently follow God in the workplace and that children will be blessed and safe!

Family

 1. We pray for obedience to God in the family units of Albania that in turn, they would be protected from the evil one for God will keep them safe. “We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them.” (1 John 5:18)
 2. We ask for Fathers in Albania to be free from addictions of any kind except an addiction to Jesus Christ. Totally free.

Government

 1. We pray that the gov’t of Albania will submit herself to God in obedience and reverence to Him.”Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.” (James 4:7)
 2. Lord, we ask that the gov’t of Albania would humble itself under God’s mighty hand and honor Jesus Christ as Lord! “Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.” (1 Peter 5:6)

Persecuted Church

Pray for Pakistan

Click on the link to read more about the persecution in Pakistan.

Shtator 2019/September 2019

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Ne lutemi që artistët dhe producentët në media, do të punojnë në frikën e Zotit dhe në këtë mënyrë ata do të jenë të bekuar. Që programet e tyre do të nderojnë Perëndinë dhe krijimin e Tij. “Sa e madhe është mirësia jote që ti u rezervon atyre që kanë frikë nga ti, dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë strehë te ti!” (Psalmi 31:19)
 2. Atë, ne shpallim shenjtërinë në art dhe në media tek njerëzit në Shqipëri.

 Bizneset dhe tregjet

 1. Ne të besojmë ty Jezus për mirësinë, drejtësinë dhe të vërtetën në të gjitha bizneset në Shqipëri. “Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin; ecni, pra, si bij të dritës, (sepse fryti i dritës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë).”  (Efesianët 5:8-9)
 2. Ne lutemi që praktikat e mira të bizneseve do të shpërblehen në Shqipëri. Ne lutemi që do të jetë e lehtë për të bërë gjënë e drejtë në biznese.

Kisha dhe besimi

 1. Ne lutemi qe Perëndia do të ngrejë lart nusen e Tij për të qenë e pastër, e shenjtë dhe në dashuri me bashkëshortin e saj, Jezusin!! “Atëherë do t’i jap vreshtat e saj dhe luginën e Akorit si portë e shpresës; atje ajo do të këndojë si në ditët e rinisë së saj, ashtu si veproi kur dolin nga vendi i Egjiptit. “Atë ditë do të ndodhë, thotë Zoti, që ti do të më quash: “Burri im,” dhe nuk do të më quash më: “Baali im”.” (Osea 2:15-16)
 2. Ne i lutemi Atit që të na japë më shumë nga Fryma e Shenjtë dhe që ne si kisha në Shqipëri do të jemi të veshur në Atë. “Por Fryma e Zotit depërtoi te Gedeoni që i ra borisë; dhe Abiezeritët u thirrën që t’i shkonin pas.” (Gjykatësit 6:34)
 3. Lutemi per 29 Shtator dhe fillimin e 40 Ditët e Dashurisë në Shqiperi.

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për punonjësit e shëndetit që të ecin në rrugën e Jezusit, në hapat e tij dhe të trajtojnë me dashuri pacientët e tyre.  “Bëhuni pra imitues të Perëndisë, si bij shumë të dashur,edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si ofertë e flijim Perëndisë, si një parfum erëmirë.” (Efesianët 5:1-2)
 2. Ne do të vazhdojmë të lutemi që mjekët dhe infermierët e krishterë do të duan të qëndrojnë në Shqipëri për t’u shërbyer njerëzve këtu me pastërti.

Edukimi

 1. Ne lutemi që fëmijëve në Shqipëri do tu mësohet e vërteta dhe jo gënjeshtrat në programet mësimore që përdoren në shkolla. “Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.” (Gjoni 17:17)
 2. Faleminderit Jezus për mësuesit dhe drejtorët tanë. Ne i bekojmë ata me frikën dhe drejtësinë e Zotit!

Familja

 1. Atë, ndihmoji familjet tona që të mbjellin të drejtën dhe të korrin dashurinë në jetët e tyre. “Mbillni për vete sipas drejtësisë, korrni sipas dhembshurisë, lëroni arën tuaj të lënë djerrë, sepse është koha për të kërkuar Zotin, derisa ai të vijë dhe përhapë mbi ju drejtësinë.” (Osea 10:12)
 2. Ne lutemi për marrëdhënie të shenjtë dhe të dashur midis burrit dhe gruas nëpopullin Shqiptar.

Qeveria

 1. Ne lutemi që populli Shqiptar, të ketë shpresë për ndryshim. Lutemi që ky vend dhe qeveria e tij të jenë të bekuar për shkak të Jezu Krishtit. “Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!” (Romakët15:13)
 2. Ne lutemi për mbrojtje për zyrtarët tanë në qeveri dhe të lutemi Zot, që ti bekosh ata!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Kazikstan

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit

 


 

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray that artists and producers in the media will have the fear of the Lord, and that they will therefore be blessed. That programming will honor God and his creation. “How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you.” (Psalm 31:19)
 2. Father, we speak holiness into the arts and media of the Albanian people.

Business and the Market Place

 1. We believe you Jesus for goodness, righteousness, and truth in businesses all throughout Albania. “For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light (for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth)” (Ephesians 5:8-9)
 2.  We pray that that good business practices will be rewarded in Albania. We pray that it will be easy to do the right thing in business.

Church and Religion

 1. We pray that God will raise up His bride to be pure and holy and in love with her husband– Jesus!! “There I will give her back her vineyards and will make the Valley of Achor a door of hope. There she will respond as in the days of her youth, as in the day she came up out of Egypt. “In that day,” declares the Lord“you will call me ‘my husband’; you will no longer call me ‘my master.” (Hosea 2:15-16)
 2. We ask the Father to give us more of the Holy Spirit and that we as the Albanian church will be clothed in Him. “Then the Spirit of the Lord came on Gideon.” (Judges 6:34)
 3. Pray for September 29th for the beginning of 40 Days of Love in the Albanian church.

Healthcare

 1. We pray that medical workers would walk in the way of Jesus and would follow in His footsteps, and that they would love their patients. “Follow God’s example, therefore, as dearly loved children and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.” (Ephesians 5:1-2)
 2. We continue to pray that doctors and nurses who are Christians will want to remain in Albania and continue to serve the Albanian people in purity.

Education

 1. We pray that the children in Albania will be taught the truth and not lies through the curriculum used in the schools. “Sanctify them by the truth; your word is the truth.” (John 17:17)
 2. Thank you, Jesus, for our teachers and directors! We bless the teachers and directors in the schools of Albania with the fear of God and righteousness!

Family

 1. Father, help our families to sow righteousness and reap love in our lives. “Sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground; for it is time to seek the Lorduntil he comes and showers his righteousness on you.” (Hosea 10:12)
 2. We pray for holy and loving husband-and-wife relationships in the Albanian people.

Government

 1. We pray for the people of Albania to have hope for change and blessing in this country and its government because of Jesus Christ. “May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.” (Romans 15:13)
 2. We pray for protection for our government officials and we ask you, God, to bless them!

Persecuted Church

Pray for Kazikstan.

Click here on this link to read more about Kazikstan.

Gusht 2019/August 2019

(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Ne lutemi për art të Perëndishëm në Shqipëri, që do ti mbushë njerëzit me shpresë. “Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!” (Romakët 15:13)
 2. Lutemi të mbrosh artistët e krishterë nga i ligu që do ti largojë ata nga rruga që Ti ke përcaktuar për ta.

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi për biznesmenët gra/burra që të kujtohen për të varfërin dhe tu japin atyre po në të njëjtën mënyrë që Krishti u dha. “Vetëm na porositën që të kujtoheshim për të varfrit, pikërisht atë që edhe unë e kisha ndërmend ta bëja” (Galatasit 2:10)
 2. Jezus na mbush me drejtësi, paqe dhe gëzim. Na bëj të jemi të gatshëm të agjërojmë duke hequr dorë nga ushqimi për ty, apo nga cfarëdolloj gjëje tjetër që Ti na kërkon për t’u mbushur më shumë prejt teje. “Sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e Shenjtë.” (Romakët 14:17)

Kisha dhe besimi

 1. Atë ne lutemi për vëllezërit dhe motrat tona që të jenë të varuar vetëm tek ty. Ne lutemi që cdo zot tjetër do të jetë larguar nga jeta e tyre në mënyrë që të të binden ty plotësisht! “A nuk e dini ju se nëse e tregoni veten shërbëtorë të atij që i bindeni, jeni shërbëtorë të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesës për drejtësi?” (Romakët 6:16)
 2. Ne kërkojmë Zot, për shenjtëri në shtëpinë tonë në Shqipëri. Shtëpinë e Zotit. “Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.” (Romakët 6:22)

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që punonjësit e shëndetësisë që janë të krishterë do të kalojnë kohë duke medituar në fjalën tënde rregullisht ditën dhe natën në mënyrë që do të jenë të fortë dhe do të jenë një bekim për Shqipërinë në mënyrën që Zoti po i thërret.” Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh.” (Jozueu 1:8)
 2. Sill sa më shumë mjek dhe infermier të krishterë në Shqipëri. Mbaji ata të fortë për të qëndruar në Shqipëri dhe për të të shërbyer Ty këtu, nëse Ti je duke i thirrur ata këtu.

Edukimi

 1. Ne lutemi që Fryma e Shpresës do të mbushë zemrat dhe gojët tona dhe që nuk do të flasim me dëshpërim për sistemin tonë shkollor. “Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krahë si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur.” (Isaia 40:31)
 2. Ne lutemi që viti shkollor 2019/2020 do të jetë viti më i frytshëm në shkollat në Shqipëri për Krishtin në të gjithë historinë e shkollës.

Familja

 1. Ne lutemi Zot që familjet tona do të besojnë ty plotësisht dhe nuk do të kenë frikë apo nuk do të shqetësohen, të cilat të cojnë në depresion dhe në probleme të tjera shëndetësore. Ne lutemi për Frymën e fuqisë, dashurisë dhe të një mendje të kthjellët. Përveç kësaj Zoti vetë ecën para teje; ai do të jetë me ty; nuk do të të lërë dhe s’ka për të të braktisur; mos u tremb dhe mos u tmerro.” (Ligji i Përtërirë 31:8)
 2. Beko familjet tona Jezus me dashuri për ty dhe për njeri tjetrin. “Dhe ky është urdhërimi i tij që besojmë në emrin e Birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam njeri-tjetrin si na urdhëroi ai.” (1 Gjonit 3:23)

Qeveria

 1. Ne lutemi për politikanët e krishterë që të fuqizohen në Krishtin. Përfundo punën tënde në ta Jezus. “Askush s’e ka parë ndonjëherë Perëndinë; po ta duam njeri-tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne.” (1 Gjonit 4:12)
 2. Atë, pamvarësisht pozicionit tonë në qeveri apo në kishë na ndihmo që të kuptojmë me të vërtetë që ne jemi të dobët, por ti je i fortë. “Sepse në qoftë se dikush mendon se është diçka, pa qenë asgjë, ai gënjen veten e vet. Dhe secili të analizojë veprën e tij dhe atëherë do të ketë arsye të mburret vetëm për veten e tij dhe jo lidhur me tjetrin.” (Galatasit 6:3-4)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Somalia.

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit Somalia.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray for Godly art in Albania and through Albanians that fill people with Hope. “May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.” (Romans 15:13)
 2. Protect Christian artists from the tricks of the evil one who desires to steer them off His course for their lives.

Business and the Market Place

 1. We pray for Christian businessmen/women to remember the poor and to give to them as Christ gave the poor. “All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I had been eager to do all along.” (Galatians 2:10)
 2.  Jesus, fill us with righteousness, peace, and joy. Help us to be ready to fast food and whatever you ask us to fast to be filled with more of you. “For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.” (Romans 14:17)

Church and Religion

 1. Father, we ask for our brothers and sisters to be slaves to only You. We ask that other gods be removed from our lives that we might fully be obedient to You! “Don’t you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey—whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness?” (Romans 6:16)
 2. We ask you, Lord, for holiness in our house in Albania. The house of God. “But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life.” (Romans 6:22)

Healthcare

 1. We pray that Christian health care workers will take time daily to meditate on God’s Word day and night so that they will be strong to be the blessing to Albania that God is calling them to be. “Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.” (Joshua 1:8)
 2. Bring more Christian doctors and nurses to Albania. Keep them strong to stay in Albania and serve You here, if you are calling them here.

Education

 1. We pray for the Spirit of Hope to fill our hearts and mouths and not despair toward our school systems. We pray that we believe Jesus for great things in our schools this new school year. “But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.” (Isaiah 40:31)
 2. We pray that the school year 2019/2020 will be the most fruitful in schools in Albania for Christ in all of history.

Family

 1. We ask you, Lord, that our families will trust in you fully and not give in to fear and worry which can lead to depression and other health conditions. We pray for the Spirit of power, love, and a sound mind. The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” (Deuteronomy 31:8)
 2. Bless our families, Jesus, with love for You and for one another. “And this is his command: to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another as he commanded us.” (1 John 3:23)

Government

 1. We pray for Christian politicians to be strengthened in Christ. Complete Your work Jesus in them. “No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.” (1 John 4:12)
 2. Father, no matter what our position in gov’t or church help us to be truly aware that we are weak but You are strong. “If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else.” (Galatians 6:3-4)

Persecuted Church

Pray for Somalia.

Click on the hyperlink below to read more about persecution in Somalia.

 

Korrik 2019/July 2019

(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Zot, lutemi që gjatë këtij muaji të nxehtë të verës, kishat do të gjejnë mënyra artistike dhe argëtuese për fëmijët dhe familjet e tyre për t’i sjellë ata tek Krishti.
 2. Ndërkohë që shumë njerëz do të qëndrojnë brenda për shkak të nxehtësisë, Jezus ne lutemi që televizioni dhe radioja do të ofrojnë shumë programe të krishtera, që njerëzit do të kënaqen dhe do të dëgjojnë stacionet dhe programet e krishtera.

Bizneset dhe tregjet

 1. Zot, ne kërkojmë që të hapen më shumë biznese të krishtera dhe që do të ketë donatorë që do të ofrojnë fonde për fillimin e bizneseve të krishtera, që të krishterët në Shqipëri do të kenë vende pune që do të nderojnë Ty. “Por unë jam i varfër dhe nevojtar; o Perëndi, nxito të më vish në ndihmë; ti je ndihma ime dhe çlirimtari im; o Zot, mos vono”. (Psalmi 70: 5)
 2. Jezus, ne kërkojmë që të krishterët do të drejtojnë bizneset e tyre me shenjtëri absolute në frikën e Zotit.

Kisha dhe besimi

 1. Jepi kishës tënde në Shqipëri unitetin e mendjes për të përmbushur vullnetin dhe dëshirat e tua për Shqipërinë. Vetëm ti mund ta bësh, Zot, në ne! “Por në Judë, dora e Perëndisë veproi duke u dhënë atyre një zemër të njëjtë për të kryer urdhrin e mbretit dhe të princave, sipas fjalës të Zotit. (2 Kronikave 30:12)
 2. Ne lutemi që uniteti dhe lutja të ngrihen në kishën Tënde, o Zot!

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që medikamentet që janë të dëmshme për trupin nuk do të përshkruhen në receta për njerëzit në Shqipëri. “Atij do t’i vijë keq për të dobëtin dhe nevojtarin dhe do të shpëtojë jetën e nevojtarëve. Ai do të shpengojë jetën e tyre nga shtypja dhe nga dhuna, dhe gjaku i tyre do të jetë i çmuar para syve të tij”. (Psalmi 72: 13-14)
 2. Ne kërkojmë që ne të jemi më shumë të varur nga Jezusi sesa nga mjekët dhe spitalet në Shqipëri. Ne do t’i besojmë Atij më shumë.

Edukimi

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që të vendosësh në zemrat tona dëshirën për t’u lutur për fëmijët e Shqipërisë, ashtu si Ana u lut për djalin e saj. Që fëmijët e Shqipërisë të jenë të Perëndisë dhe që sistemi arsimor do të ishte i Tij. (1 Samuelit 1)
 2. Ne lutemi që do të hapen shkolla të krishtera, kopshte, cerdhe dhe qendra të kujdesit në Shqipëri.

Familja

 1. Ne lutemi që në familje, anëtarët do të trajtojnë njëri-tjetrin në mënyrë të barabartë dhe në dashuri, duke kuptuar se ne të gjithë jemi fëmijë të Perëndisë. “Sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anët të besimit në Krishtin Jezus. Sepse sa veta u pagëzuat në Krishtin, Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk as mashkull as femër sepse ju të gjithë jeni një në Jezus Krishtin. Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit “. (Galatasve 3: 26-29)
 2. Ne lutemi që fëmijët do të rriten në familje duke kuptuar se ata janë të dashur nga Ati qiellor ashtu sic janë të dashur nga Ati i tyre tokësor.

Qeveria

 1. Ne lutemi që Fryma e Shenjtë do të sjellë paqe në Jezusin tek qeveria jonë dhe populli ynë në Shqipëri.
 2. Ne kërkojmë nga ju Atë, që të nxjerrësh në dritë të fshehtat e errësirës në qeverinë e Shqipërisë. “Prandaj mos gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave; dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia (1 Korintasve 4: 5)

Kisha e persekutuar

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit.

Iraq

__________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Lord, we pray during this hot month of summer churches will have artistic and entertaining outreaches to children and families that will bring them to Christ.
 2. Jesus, while many people stay indoors because of heat that the television and radio will have many Christian programs that people will turn on and listen to Christian stations and programming.

Business and the Market Place

 1. Lord, we ask for more Christian businesses to open and donors who will provide start-up funds for Christian businesses that Christians in Albania will have jobs that honor you. “But as for me, I am poor and needy;  come quickly to me, O God. You are my help and my deliverer; Lord, do not delay.” (Psalm 70:5)
 2.  Jesus, we ask that Christians will conduct their businesses with absolute holiness in the fear of the Lord.

Church and Religion

 1. Give your church in Albania unity of mind to accomplish your will and desires for Albania. Only you can do it, Lord, in us! “Also in Judah, the hand of God was on the people to give them unity of mind to carry out what the king and his officials had ordered, following the word of the LORD.” (2 Chronicles 30:12)
 2. We pray for unity and prayer to rise up in Your church, O Lord!

Healthcare

 1.  We pray that medications that are hurtful to the body would not be prescribed to the people of Albania. “He will take pity on the weak and the needy and save the needy from death. He will rescue them from oppression and violence, for precious is their blood in his sight.” (Psalm 72:13-14)
 2. We ask that we would be more dependant on Jesus than on doctors and hospitals in Albania. We would trust Him more.

Education

 1. Holy Spirit, we ask that you would lay on our hearts to pray for the children of Albania as Hannah prayed for her son. That the children of Albania would be God’s and that the education system would be His. (1 Samuel 1)
 2. We pray for Christian schools, Kindergartens, and babysitting centers to open in Albania.

Family

 1. We pray that families would treat one another equally and in love and understand that we are all children of God. “So in Christ Jesus, you are all children of God through faith,  for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.  There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.” (Galatians 3:26-29)
 2. We pray that children will grow up in families knowing they are loved by the Father and their early father.

Government

 1. We pray that the Holy Spirit will bring peace in Jesus to our gov’t and our people in Albania.
 2. We ask for You Father, to expose hidden darkness in the gov’t of Albania. “Therefore judge nothing before the appointed time; wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time each will receive their praise from God. (1 Corinthians 4:5)

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in

Pray for Iraq

Qershor 2019/June 2019

(ENGLISH BELOW)

Arti, reklama dhe media

 1. At, ne lutemi që përmes artit dhe medias në Shqipëri lavdia juaj e mahnitshme do t’u zbulohet njerëzve në mbarë botën!”Lavdia e këtij tempulli të fundit do të jetë më e madhe nga ajo e të mëparshmit,” – thotë Zoti i ushtrive; “dhe në këtë vend unë do të sjell paqen,” – thotë Zoti i ushtrive.  (Hagai 2: 9)
 2. Lutemi që fëmijët duke u rritur do të duan Jezusin aq shumë, sa që do të bëjnë vizatime artistike vetëm për Të. Dhe që Jezusi do të kënaqet me ato. Ndërsa Ai kënaqet me to, edhe të tjerët do të kënaqen gjithashtu.

Bizneset dhe tregjet

 1. Jezus, ne kërkojmë që tregtia e paligjshme nuk do të ekzistojë në Shqipëri. Ne kërkojmë për një sistem gjyqësor që do të ndjek të gjithë njerëzit e përfshirë në biznese të paligjshme (droge, prostitucioni, bixhozi etj).
 2. Ne lutemi për praktika biznesi të shenjta që nderojnë Jezusin në Shqipëri.

Kisha dhe besimi

 1. Jezus, ne lutemi që kisha juaj në Shqipëri nuk do të jetë thjesh e lidhur me “aktivitete fetare të krishtera”, por do të jetojë në një marrëdhënie të gjallë me ty duke i bërë ata të lirë. “Këto gjëra kanë ndonjë dukje diturie në devotshmërinë e zgjedhur vullnetarisht, në përunjësinë e rreme dhe në trajtimin e ashpër të trupit, por nuk kanë asnjë vlerë kundër kënaqësisë së mishit (Kolosianëve 2:23).
 2. Ne lutemi që imoraliteti seksual do vihet në dukje në kishë dhe në familjen e krishterë, në mënyrë që shenjtëria të restaurohet dhe të jetojë në shtëpinë e Perëndisë. “Sepse ky është vullneti i Perëndisë: shenjtërimi juaj; të hiqni dorë nga kurvëria; që secili prej jush të dijë ta mbajë enën e vet në shenjtëri dhe me nder, jo me pasione epshi, si johebre që nuk e njohin Perëndinë”(1 Selanikasve 4: 3-5)

Kujdesi shëndetësor

 1. Shpirt i Shenjtë, ne lutemi që në sistemin shëndetësor  në Shqipëri, prania juaj do t’i bëjë njerëzit të ecin në drejtësi, mëshirë, përulësi dhe dashuri me pacientët dhe me njëri-tjetrin. “O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveçse të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndinë tënd”. (Mikea 6: 8)
 2. Ne lutemi për më shumë mjekë dhe infermierë të krishterë në Shqipëri që do të zgjedhin të qëndrojnë dhe punojnë në Shqipëri. Gjithashtu, edhe të kthehen dhe të punojnë në Shqipëri.

Edukimi

 1. Ne lutemi për më shumë mësues, profesorë dhe drejtorë të krishterë në kombin shqiptar.
 2. At, ne kërkojmë që në sistemin arsimor shqiptar, do të pranohet dhe do t’u mësohet fëmijëve vetëm rreth një Zoti, Jezu Krishtit. Perëndisë së qiellit dhe të tokës. “Ai u përgjigj atyre: “Unë jam hebre dhe kam frikë nga Zoti, Perëndia i qiellit, që ka bërë detin dhe sterenë”. (Jona 1:9)

Familja

 1. Ne lutemi që burrat dhe gratë do të jenë tërësisht transparentë me njëri-tjetrin. Nuk do të ketë gjëra të fshehta midis çifteve në Shqipëri. “Të gjithë ju jeni bij të dritës dhe bij të ditës; ne nuk jemi të natës, as të territ.” (1 Selanikasve 5:5)
 2. Ne kërkojmë që më shumë burra dhe gra të zhyten thellë në Fjalën e Perëndisë dhe t’u mësojnë fëmijëve të tyre ta duan me të vërtetë Fjalën dhe ta jetojnë e ta shfaqin atë në jetë.

Qeveria

 1. Zot, ne lutemi që partitë e ndryshme në Shqipëri do ta nderojnë njëri-tjetrin dhe do të respektojnë njëri-tjetrin. Ne lutemi që të krishterët në veçanti do ta tregojnë këtë në jetën e tyre dhe në veprimet e tyre. “Por ti nuk duhet të shikoje me gëzim ditën e vëllait tënd, ditën e fatkeqësisë së tij, as duhet të gëzoheshe për bijtë e Judës ditën e shkatërrimit të tyre dhe as të flisje me arrogancë ditën e fatkeqësisë së tyre”. (Obadia 1:12)
 2. Ne e besojmë këtë premtim për Shqipërinë: ”Cili Perëndi është si ti, që fal paudhësinë dhe e kapërcen shkeljen e mbetjes së trashëgimisë së tij? Ai nuk e mban përgjithnjë zemërimin e tij, sepse i pëlqen të jetë i mëshirshëm. Atij do t’i vijë përsëri keq për ne, do të shkelë paudhësitë tona, Ti do të hedhësh në fund të detit tërë mëkatet tona. Ti do t’ia tregosh besnikërinë tënde Jakobit dhe dhembshurinë tënde Abrahamit, siç iu betove etërve tanë qysh në kohërat e lashta”. (Mikea 7: 18-20)
 3. Lutemi për votimet që po ndodhin së shpejti. U bëftë vullneti yt, O Zot!

Kisha e persekutuar

Kliko në hyperlink më poshtë për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Somali.

Lutem për  Somali 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Father, we pray that in art and media in Albania your amazing glory will be revealed to people all over the world through Albanian art! “The glory of this present house will be greater than the glory of the former house,’ says the Lord Almighty.” (Haggai 2:9)
 2. We pray for children to raise up who love Jesus so much that they do artistic designs just for Him. So that He can enjoy them. While He enjoys them others can too.

Business and the Market Place

 1. Jesus, we ask for the illegal market place in Albania to be shut down. We ask for a judicial system that prosecutes all people involved in illegal businesses. (drugs, prostitution, gambling etc.)
 2. We pray for holy business practices that honor Jesus in Albania.

Church and Religion

 1. Jesus, we pray that your church in Albania will not be about “Christian religious activities” but will be living in relationship with you that sets them free. “Such regulations indeed have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship, their false humility and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence.” (Colossians 2:23)
 2.  We pray that sexual immorality would be exposed in the church and in the Christian family so that holiness can be restored and lived in God’s house. “It is God’s will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable,  not in passionate lust like the pagans, who do not know God.” (1 Thessalonians 4:3-5)

Healthcare

 1. Holy Spirit, we pray that in the medical system of Albania your presence will cause people to walk in justice, mercy, humility, and love the patients and each other. “He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.” (Micah 6:8)
 2. We pray for more Christian doctors and nurses in Albania to choose to stay and work in Albania. Also to return to work in Albania.  

Education

 1. We pray for more Christians teachers and professors and directors in the Albanian nation.
 2. Father we ask that in the Albanian education system one God will be accepted and taught to our children, Jesus Christ. The God of heaven and earth. “He answered, “I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land.” (Jonah 1:9)

Family

 1. We pray that husbands and wives will be completely transparent with each other. There will be no hidden darkness between couples in Albania. “You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness.” (1 Thessalonians 5:5)
 2. We ask for more husbands and wives to delve deeply into the Word of God and teach their children to truly love the Word and live and walk it out in their lives.

Government

 1. Lord we pray that the different parties of Albania will honor each other and respect each other. We pray that Christians will especially live this out in their lives and actions.”You should not gloat over your brother in the day of his misfortune, nor rejoice over the people of Judah in the day of their destruction, nor boast so much in the day of their trouble.” (Obadiah 1:12)
 2. We believe this promise for Albania: “Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy. You will again have compassion on us; you will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. You will be faithful to Jacob,  and show love to Abraham, as you pledged on oath to our ancestors in days long ago.” (Micah 7:18-20)
 3. We pray for the upcoming elections. Lord, may your will be done!

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in Somalia.

Pray for Somalia.

Maj 2019/May 2019

(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Le të lutemi që artistët do të adhurojnë, me anë të modeleve të bukura artistike që sjellin lavdi. “Le të ofrojnë flijime lëvdimi dhe le të tregojnë veprat e tij me këngë gëzimi.” (Psalmi 107:22)
 2. Le të lutemi për “Super Libri” që do të shfaqet përsëri në kanalet televizive shqiptare dhe që  të shfaqet edhe ne kanalet Kosovare gjithashtu.

Bizneset dhe tregjet

 1. Le të lutemi për të krishterët që ëndërrojnë të hapin një biznes të krishterë, që do të besojnë në Perëndinë që Ai mund ta bëjë këtë gjë përmes tyre. Që ata do të hapin biznese të krishtera. “Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek Ai dhe Ai ka për të vepruar.”(Psalmi 37:5)
 2. Zot ne lutemi që Ju do ta bekoni Shqipërinë! “Kthe ndaj nesh vështrimin tënd nga banesa jote e shenjtë, nga qielli, dhe beko popullin tënd të Izraelit dhe vendin që na ke dhënë, siç iu betove etërve tanë, një vend ku rrjedh qumësht e mjaltë”.(Ligji i Përtërirë 26:15)

Kisha dhe besimi

 1. Zot, lutemi që ne, të mos mendojmë keq për vëllezërit dhe motrat tona në Krishtin. “Mos e shtypni të venë dhe jetimin, të huajin dhe të varfërin; dhe askush të mos kurdisë në zemër të vet të keqen kundër vëllait të vet.” (Zakaria 7:10)
 2. Lutemi që populli i Perëndisë në Shqipëri do të zgjohet çdo mëngjes nga Perëndia, dhe do të jetë gati për tu ulur në këmbët e Tij dhe do të adhurojë Atë. Që ne do ta dëgjojmë zërin e Tij dhe do të mësojmë vetëm prej Tij. “ai më zgjon çdo mëngjes; zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt.” (Isaia 50:4)

Kujdesi shëndetësor

 1. Faleminderit Jezus që je duke luftuar për fëmijët e tu në Shqipëri që të kenë një sistem të kujdesit shëndetësor që nderon njerëzit dhe e nderon Perëndinë. “Unë vetë do të luftoj me atë që lufton me ty dhe do të shpëtoj bijtë e tu.” (Isaia 49:25)
 2. Lutemi që fshatrat dhe qytetet e Shqipërisë do të kenë mjaftueshëm mjekë dhe infermierë për t’u kujdesur për nevojat e popullsisë.

 Edukimi

 1. Falënderoni Zotin, që do të forcojë zemrat e të rinjve në Shqipëri, për ta ndjekur dhe njohur Atë. “Për të bërë të pa tundura zemrat tuaja, pa të meta në shenjtëri përpara Perëndisë dhe Atit tonë, në ardhjen e Perëndisë sonë Jezu Krisht bashkë me gjithë shenjtorët e tij”. (1 Selanikasve 3:13)
 2. Ne lutemi që frika e Zotit do të bjerë mbi sistemet shkollore të Shqipërisë dhe që fëmijët dhe mësuesit do të vijnë tek Krishti.

Familja

 1. Lutemi që martesa midis një burri dhe një gruaje do të jetë martesa e vetme që do të nderohet në Shqipëri dhe nga shqiptarët.
 2. Lutemi që familjet e të krishterëve do të jenë një dritë e vërtetë në Shqipëri, që do të jetojnë në drejtësi dhe në të vërtetën duke i treguar botës se Krishti është Mbreti! “Por urtisë i japin të drejtë gjithë bijtë e saj” (Luka 7:35)

Qeveria

 1. Falenderoni Zotin që qeveria e tij do të rritet në qeverinë Shqiptare. Falenderojeni për drejtësinë dhe të vërtetën e Tij në qeverisjen tonë. “Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqjanuk do të ketë fund.” (Isaia 9: 7)
 2. Lutemi për një frymë faljeje nga populli i Shqipërisë drejt qeverisë dhe zyrtarëve të saj. Që ne do ta nderojmë qeverinë e Shqipërisë me fjalë dhe me veprimet tona. “Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij.” (Mateu 18:35)

Kisha e persekutuar

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit.

Lutem per Sri Lanka

(Sri Lanka ne diten e Pashkes: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/sri-lanka-government-leader-jesus-defeated-all-evil/)

_____________________________________________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray that artists will worship you through beautiful artistic designs that bring you praise. “Let them sacrifice thank offerings and tell of his works with songs of joy.” (Psalm 107:22)
 2. Pray that “Superlibri (Superbook)” will be released on Albanian television networks again and that it will also be broadcasted in Kosovo.

Business and the Market Place

 1. We pray for Christians who have dreams of opening Christian businesses in Albania to believe God that He can accomplish this through them. That they will open Christian businesses. “Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this.”  (Psalm 37:5)
 2. Lord we pray you will bless Albania! “Look down from heaven, your holy dwelling place, and bless your people Israel.” (Dt. 26:15)

Church and Religion

 1. Lord, we pray that we will not even allow ourselves to think evil of our brothers and sisters in Christ. “Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’” (Zachariah 7:10)
 2. We pray that God’s people in Albania will be wakened by God each morning ready to sit at His feet and worship Him. That we will listen to His voice and be taught only by Him. “He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed.” (Isaiah 50:4)

Healthcare

 1. Thank you Jesus that you are fighting for your children in Albania to have a healthcare system that honors people and honors God. “I will contend with those who contend with you, and your children I will save.” (Isaiah 49:25)
 2. We pray that the villages and cities of Albania will have enough doctors and nurses to care for the populations needs.

Education

 1. Thank the Lord for Him strengthening the hearts of the youth of Albania to follow and know Him. “May he strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all his holy ones.” (1 Thessalonians 3:13)
 2. We pray for the fear of the Lord to fall on the school systems of Albania and children and teachers will come to Christ.

Family

 1. We pray that marriages between one husband and one wife will be the only marriages  honored in Albania and by Albanians.
 2. We pray that Christians families will be a true light in Albania living in righteousness and truth and show the world that Christ is King!But wisdom is proved right by all her children.”(Luke 7:35)

Government

 1. Thank the Lord that His government will increase in the government of Albania. Thank Him for His righteousness and truth in our government. “Of the greatness of his government and peace there will be no end.” (Isaiah 9:7)
 2. We pray for a spirit of forgiveness from the people of Albania toward the government and its officials. That we will honor the government of Albania with our mouths and actions.“This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.” (Matthew 18:35)

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in.

Pray for Sri Lanka

(Article about the terrorist attacks on churches in Sri Lanka on Easter Sunday: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/sri-lanka-government-leader-jesus-defeated-all-evil/)