(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Zot, lutemi që mediat e krishtera në Shqipëri të kenë ide të reja dhe zbulesa për mënyrën se si t’i afrohen shqiptarëve për Jezu Krishtin.
 2. Kërkojmë fonde për mediat e krishtera në Shqipëri. Lutemi që donatorët të mbështesin mediat e reja dhe të vjetra që po afrojnë shqiptarët tek Jezusi!

Biznesi dhe tregjet

 1. Jezus, bekoji dhe mbaji të fortë biznesmenët/biznesmenet e krishterë në mënyrë që të kenë urtësi në mënyrën se si t’i përdorin financat e tyre për Perëndinë. Ne kërkojmë që financat të përdoren në mënyrën që Zoti dëshiron që ato të përdoren, jo sipas mënyrës së botës, por sipas mënyrës së Zotit.
 2. Lutemi që e dhjeta të jepet nga biznesmenët shqiptarë. Qe do të kemi frikë të mos bindemi dhe të mos japin të dhjetën tonë të plotë në shtëpinë/familjen e Zotit.

Kisha dhe besimi

 1. Atë, lutemi për Kishën në Shqipëri që të qëndrojë e fortë për Jezusin si e vetmja rrugë për në parajsë, edhe pse ajo po bëhet popullore në botë apo edhe pse ka kisha që sjellin shumë rrugë për shpëtim. Ne do të qëndronim vetëm për Jezusin.
 2. Jezus, lutemi që të adhurohesh në Shqipëri dhe mes shqiptarëve me një pasion e zjarr që nuk mund të shuhet gjatë 24 orëve, 7 ditë në javë, me këngë e fjalë lavdërimi.

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për gjyshërit dhe prindërit e shqiptarëve të krishterë, që të gjithë të vijnë te Jezusi para se të kalojnë nga kjo jetë në tjetrën.
 2. Ne lutemi për hir të madh në spitale nga punonjësit e kujdesit shëndetësor për pacientët e tyre. Ne lutemi që mëshira të jetë e fortë në mesin tonë dhe dëshira për para të mos krahasohet me dëshirën për mëshirë.

Familja

 1. Atë, lutemi që njësia e familjes në Shqipëri, ashtu siç Zoti i ka përshkruar një burrë dhe një grua, si bashkëshortë dhe bashkëshorte, të mbetet e tillë, pavarësisht valës së ndryshimit në botë dhe ndonjëherë edhe kishave me besimet jobiblike dhe pranimit të imoralitetit seksual në çfarëdo forme.
 2. Jezus, kërkojmë çlirimin nga varësia për familjet shqiptare. Ne lutemi për liri nga droga, alkooli, cigaret, pornografia, telefonat celularë dhe çdo gjë tjetër që e lidh familjen në zinxhirët e mëkatit.

Edukimi

 1. Atë, lutemi për frikën e shenjtë të Zotit në shkollën e Shqipërisë nga nxënësit dhe mësuesit. Lutemi që paqja dhe bindja të shihet në shkollat e Shqipërisë.
 2. Lutemi që fara e së vërtetës dhe e dashurisë së Zotit të ujitet në shkollat në Shqipëri dhe për shqiptarët.

Qeveria

 1. Atë, kërkojmë që korrupsioni të ndiqet me korrektësi në qeverinë dhe sistemin gjyqësor të Shqipërisë. Ne lutemi për drejtësi.
 2. Jezus, lutemi për gjyqtarët dhe avokatët e krishterë që jetojnë të lirë nga korrupsioni në popullin shqiptar.

Kisha e persekutuar

Lutemi per Yemen

___________________________________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Lord, we pray for new ideas and revelation for Christian media outlets for Albania, on how to reach out to Albanians for Jesus Christ.
 2. We ask for funds for Christian media in Albania. We pray for donors to support new and old media outlets that reach out to Albanians for Jesus!

Business and Market Place

 1. Jesus, bless and keep Christian businessmen and women strong in wisdom on how to use their finances for God. We ask that finances be used in the way that God desires them to be used, not the world’s way but God’s way. 
 2. We pray for the tithe to be given by Albanian business people. That we would be afraid to disobey and not pay our full tithe to God’s house/family. 

Church and Religion

 1. Father, we pray for the Church in Albania that we will stand strong for Jesus as the only way to heaven, even as it becomes popular in the world and even the Church that there are many ways to salvation. We would stand for Jesus alone.
 2. Jesus, we pray that you will be worshipped in Albania and among Albanians with a passion and fire that cannot be put out 24/7 with songs and words of praise. 

Healthcare

 1. We pray for the grandparents and parents of Christian Albanians, that all would come to Jesus before passing out of this life into the next. 
 2. We pray for great grace in the hospitals from medical care workers for their patients. We pray that mercy will be strong in our midst and the desire for money would not compare to the desire for mercy. 

Family

 1. Father, we pray that the family unit in Albania as God prescribed one man and one woman as husband and wife would remain true in spite of the changing tide in the world and sometimes the Church of unbiblical beliefs and acceptance of sexual immorality in whatever form.
 2. Jesus, we ask for freedom from addiction for Albanian families. We pray for freedom from drugs, alcohol, cigarettes, pornography, cell phones, and anything else that binds the family in the chains of sin. 

Education

 1. Father, we pray for holy fear of the Lord in the school of Albania from the students and the teachers. We pray that peace and obedience will be seen in the schools of Albania. 
 2. We pray that the seeds of truth and the love of the Lord will be watered in the schools in Albania and for Albanians. 

Government

 1. Father, we ask that corruption will be prosecuted correctly in the government and court systems of Albania. We pray for righteousness. 
 2. Jesus, we pray for Christian judges and lawyers who live free of corruption in the Albanian people.

Persecuted Church

Pray for Yemen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *