(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Jezus, ne të falënderojmë për median e krishterë. Faleminderit për të gjitha këngët e adhurimit dhe predikimet, që mund të dëgjojmë online! Faleminderit që Ungjilli po shpallet në shumë mënyra, përmes medias.
 2. O Zot, ne lutemi për forcë dhe qendresë, për artistët e krishterë, që të qëndrojnë kundër rrjedhës normale të botës dhe të jenë krejtësisht të ndryshëm, si JEZUSI!

Biznesi dhe tregjet

 1. Atë, ne lutemi që të ketë investime në bizneset e krishtera, në Shqipëri, në vende të drejta, ku Zoti dëshiron të bekojë njerëzit e tij.
 2. Ne lutemi për donatorët, që do të dëgjojnë kur i flet Zoti për vendet dhe njerëzit në Shqipëri, ku Zoti dëshiron që paratë e Tij të investohen, në mënyra të mrekullueshme.

Kisha dhe besimi

 1. Atë, ne lutemi që takimet e VUSH të jenë një përvojë e bukur e mbushur me praninë e Zotit! Ne lutemi që Zoti do të lëvizë në mënyra të fuqishme dhe pendimi e dashuria do të shihen gjatë gjithë takimeve në datat 11-13 Tetor, nga të gjithë ne si vëllezër dhe motra.
 2. Atë, ne lutemi që magjia të mos jetë e pranueshme në kishën shqiptare. Ne lutemi që praktika e Halloween -it, pasi nuk ka qenë pjesë normale e komunitetit shqiptar, të mos hyjë në Kishën e Shqipërisë. “Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryenecesia është si kulti i idhujve dhe perëndive shtëpiake.Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret” (1 Samuelit 15:23).

Kujdesi shëndetësor

 1. Atë, ne lutemi për vepra mrekullie në spitalet e Shqipërisë. Ne lutemi që shumë njerëz të sëmurë do ta drejtojnë zemrën e tyre te Jezusi ndërsa janë në spital, ose kur vuajnë nga një sëmundje e veçantë. Ne lutemi për shpëtim në spitale.
 2. Atë, ne kërkojmë shëndet mendor dhe plotësi në bashkësinë e krishterë. Ne kërkojmë që njerëzit ta kenë mendjen te Jezusi dhe vetëm tek Ai! “Mëndjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti” (Isaia 26: 3).

Familja

 1. Ne lutemi për familje të forta të krishtera, që i rrisin fëmijët e tyre nën frikën e Zotit! “Frika e Zotit është fillimi i diturisë dhe njohja e të Shenjtit është zgjuarsi” (Fjalët e Urta 9:10).
 2. Atë, ne lutemi për Etërit dhe Nënat që luten dhe kërkojnë fytyrën Tënde dhe i mësojnë fëmijët e tyre të kërkojnë fytyrën Tënde!!

Edukimi

 1. Ne kërkojmë për guxim të Shenjtë tek mësuesit e krishterë, që t’u tregojnë studentëve për Jezusin dhe dashurinë e tij edhe kur është e vështirë, në çfarëdo mënyre që munden, sepse koha është e shkurtër.
 2. Jezus, ne lutemi që prania juaj të rizgjojë studentët në të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë! Ne kemi nevojë për praninë tënde në shkollat e Shqipërisë!

Qeveria

 1. Ne kërkojmë që Edi Rama të të njohë ty Jezus, si Shpëtimtarin dhe Zotin e tij!!
 2. Atë, ne kërkojmë që shumë udhëheqës të qeverisë të bien në gjunjë dhe të pranojnë Jezusin si Zot!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Afganistanin

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Jesus, we thank you for the Christian media that is at our fingertips. Thank you for all of the worship songs and sermons we can listen to online! Thank you that the Gospel is told in so many ways through the media.
 2. O Lord, we pray for strength and strong backbones for Christian artists to stand against the mainstream of the world’s normal and to be totally different, like JESUS!

Business and Market Place

 1. Father, we pray that there will be investments in Christian businesses in Albania into righteous places where God desires to bless his people. 
 2. We pray for donors who will hear God speak to them about places and people in Albania where God desires His money to be invested, in miraculous ways.

Church and Religion

 1. Father, we pray that the VUSH meetings will be a beautiful experience filled with the presence of God! We pray that God will move in powerful ways and the repentance and love will be seen throughout the meetings on 11-13 of October from all of us as brothers and sisters.
 2. Father, we pray that witchcraft will not be acceptable in the Albanian church. We pray that the practice of Halloween as it hasn’t been a normal part of the Albanian community will not come into the Church of Albania. “For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king” (1 Samuel 15:23).

Healthcare

 1. Father, we pray for miracles in the hospitals of Albania. We pray that many sick people will turn their hearts to Jesus while in the hospital or while suffering from a particular sickness. We pray for salvation in the hospitals.
 2. Father, we ask for mental health and wholeness in the Christian community. We ask that people will rest their minds in Jesus and him alone! “You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you” (Isaiah 26:3).

Family

 1. We pray for strong Christian families who raise their children in the fear of the Lord! “The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding” (Proverbs 9:10).
 2. Father, we pray for Fathers and Mothers who pray and seek Your face and teach their children to seek your face!! 

Education

 1. We ask for Holy boldness in Christian teachers to tell students about Jesus and his love even when it’s hard, in whatever ways they can, for the time is short.
 2. Jesus, we pray for your presence to awaken students all across Albania and in Albanians everywhere! We need your presence in the schools of Albania!

Government

 1. We ask for Edi Rama to come to know you Jesus as his Saviour and Lord!! 
 2. Father, we ask for many government leaders to fall on their knees and accept Jesus as Lord! 

Persecuted Church

Pray for Afganistan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *