(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Faleminderit, Jezus, për të vërtetën në media. Ne lutemi që guximi dhe urtësia në mediat e krishtera do të jenë mjetet për Mbretin Jezus në një kohë të tillë si kjo.
 2. O Zot, ne lutemi që të krishterët do të dinë të filtrojnë informacionin që u jepet në media përmes urtësisë dhe të vërtetës së Zotit. Ne lutemi që Fjala e Perëndisë të jetë varësia jonë kryesore dhe jo media.

Biznesi dhe tregjet

 1. Frymë e Shenjtë, ne bekojmë bizneset shqiptare dhe kërkojmë që bizneset e drejta të rriten dhe të përparojnë në Shqipëri.
 2. Ne lutemi që korrupsioni të ekspozohet në bizneset e krishtera për shpëtimin e njerëzve në biznese.

Kisha dhe besimi

 1. Atë, ne lutemi që tregimi se mëkati është i pranueshëm në familjen e Zotit të mos pranohet në Shqipëri dhe në mesin e shqiptarëve, dhe që Kisha të qëndrojë për të Vërtetën e Fjalës së Shenjtë të Zotit! Ne lutemi për një dashuri për Fjalën e Zotit!
 2. Atë, ne lutemi që Ti të afrosh fëmijët e tu pranë Teje dhe të bësh të mundur që fëmijët ta duan Jezusin me gjithë zemër, ashtu siç Ai na do me gjithë zemër!

Kujdesit shëndetësor

 1. Atë, ne lutemi për guximin dhe urtësinë tek profesionistët e krishterë të kujdesit shëndetësor që ta trajtojnë pacientin jo sipas botës, por me të vërtetën dhe Jezusin!
 2. Atë ne lutemi për urtësi nga ana e pacientëve shqiptarë që të dinë kur është i nevojshëm një trajtim dhe kur mjeku po jep një këshillë që nuk është e nevojshme. Ne lutemi për urtësi në popullin e Perëndisë.

Familja

 1. Atë, ne lutemi që familjet do të pushojnë ditën e Shabatit dhe në të vërtetë do të kalojnë kohë së bashku me Ju dhe me njëri -tjetrin.
 2. Atë, ne kërkojmë urtësi për familjet ndërkohë që bota po “dridhet”, që ne do ta njohim të Vërtetën dhe që do të kemi urtësinë për ta dëgjuar Atë dhe për të jetuar parimet e Tij në familjet tona, dhe jo ato të botës.

Edukimi

 1. Ne lutemi për mësuesit që do të jenë të guximshëm të thonë të vërtetën dhe të mësojnë të Vërtetën edhe kur librat mësojnë diçka tjetër. Ne kërkojmë guxim të Shenjtë te mësuesit e krishterë.
 2. Jezus, ndërkohë që shkolla do të filloj së shpejti ne kërkojmë që rendi dhe e vërteta hyjnore të shihen në shkollat e Shqipërisë. Ne kërkojmë që fryma e rebelimit të zëvendësohet me Frymën e Shenjtë në shkollat e Shqipërisë.

Qeveria

 1. Jezus, ne zgjedhim të bekojmë dhe jo të mallkojmë qeverinë shqiptare! Ne ju kërkojmë të na falni për çdo herë që kemi thënë mallkime mbi drejtuesit tanë të qeverisë. Ne i bekojmë të gjithë në emrin e Jezusit!
 2. Atë, ne kërkojmë që e Vërteta të jetë në qeverinë e Shqipërisë. Ne kërkojmë që ti, Jezus, të përlëvdohesh në qeverinë shqiptare!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Afganistan

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Thank you, Jesus, for truth in media. We pray for boldness for Christian media and wisdom to be vessels for King Jesus at such a time as this. 
 2. O Lord, we pray that Christians will know how to filter information given to them in the media through God’s wisdom and truth. We pray that God’s Word will be our main addiction not media. 

Business and Market Place

 1. Holy Spirit, we bless Albanian businesses and ask that righteous businesses will grow and prosper in Albania. 
 2. We pray for corruption to be exposed in Christian businesses for the salvation of the business people.

Church and Religion

 1. Father, we pray that the narrative that sin is acceptable in God’s family would not be accepted in Albania and among Albanians but that the Church would stand for the Truth of God’s Holy Word! We pray for a love for the Word of God! 
 2. Father, we pray for You to draw your children close to You and that you will do whatever it takes that your children will love JESUS with all of our hearts as He loves us with all of His heart!

Healthcare

 1. Father, we pray for boldness and wisdom for Christian healthcare workers to treat the patient not with the narrative of the world but with the truth and Jesus!
 2. Father, we pray for wisdom on the part of Albanian patients to know when a treatment is necessary and when the Doctor is giving advice that is not necessary. We pray for wisdom in God’s people. 

Family

 1. We pray that families will take the Sabbath rest and really spend time together with You and one another.
 2. Father, we ask for wisdom for families as the world is ‘shaking’ that we would know the Truth and that we would have the wisdom to listen to Him and live out his principles in our families, not the worlds. 

Education

 1. We pray for teachers who will be bold to speak the truth and teach Truth even when the books teach something else. We ask for Holy boldness in Christian teachers. 
 2. Jesus, as school is soon going to begin we ask for divine order and truth to be seen in the schools of Albania. We ask that the spirit of rebellion to be replaced with Holy Spirit in the schools of Albania.

Government

 1. Jesus, we choose to bless and not curse the Albanian government! We ask you to forgive us for every time we have spoken curses over our government leaders. We bless them all in Jesus’ name!
 2. Father, we ask for Truth to be in the government of Albania. We ask for you, Jesus, to be glorified in the Albanian government!

Persecuted Church

Pray for Afganistan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *