(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Faleminderit, Jezus, për të vërtetën në media. Ne lutemi për artistët që qëndrojnë për të vërtetën në media.
 2. Ne lutemi që shqiptarët të përdorin artet për të arritur shumë njerëz për Jezusin. Ne lutemi për ide të mahnitshme mbi mënyrat e përdorimit të arteve për të arritur botën për Jezusin.

Biznesi dhe tregjet

 1. Fryma e Shenjtë, ne lutemi për bizneset e krishtera në Shqiperi. Lutemi që errësira të ekspozohet dhe drita të shkëlqejë në vende të errëta. Ne lutemi për drejtësi në biznesat e Krishtera.
 2. Ne lutemi që Shabati të nderohet në bizneset e Krishtera në kulturën Shqiptare.

Kisha dhe besimi

 1. Ne lutemi që kisha e Perëndisë të jetë e fortë për të qëndruar për të vërtetën në mes të errësirës që përshkon shoqërinë. Ne nuk pranojmë gënjeshtra në Kishë vetëm Fjalën e Perëndisë dhe të vërtetën.
 2. Atë, ne lutemi që Jezusi të dashurohet vërtet në Kishën e Shqipërisë dhe që Ai të jetë vërtet i pari në jetën tonë!

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për vendime të drejta në sistemet e kujdesit shëndetësor të Shqipërisë. Ne lutemi që vendimet të merren sipas nevojës së pacientëve, jo sipas parave ose ryshfetit.
 2. Ne lutemi për dashuri dhe dhembshuri në zemrat e punonjësve të kujdesit shëndetësor për pacientët.

Familja

 1. Atë, ne lutemi për familjet. Lutemi që ata të kalojnë kohë së bashku duke luajtur lojëra, duke ngrënë ushqime dhe thjesht duke shijuar njëri-tjetrin me dashurinë e Jezusit.
 2. Ne lutemi që paqja dhe gëzimi të jetohet në shtëpitë e familjeve të krishtera shqiptare. Ne lutemi që e qeshura dhe lutja të dëgjohen në lagjet tona jashtë shtëpive tona për shkak të Jezusit.

Edukimi

 1. Jezus, ne lutemi për një rizgjim në studentët e Shqipërisë këtë vit në universitete dhe shkolla në të gjithë vendin. Eja, o Zot!
 2. Ne lutemi që të rinjtë të kuptojnë se Jezusi është më i këndshëm se gjithçka që ofron bota. Ne lutemi që praninë tënde të vijë në atë mënyrë që të rinjtë të kuptojnë gëzimin e Zotit!

Qeveria

 1. Fryma e Shenjtë, ne lutemi për qeverinë e Shqipërisë që errësira të ekspozohet dhe drita të shkëlqejë në vende të errëta. Ne lutemi për praktika të drejta në qeveri.
 2. Atë, ne bekojmë Edi Ramën dhe Erion Velliajn dhe drejtuesit e tjerë në qeveri. Lutemi që ata do të kenë përvoja me ty që i zgjojnë ata në nevojën e tyre për ty dhe për t’ju bindur, Jezus.

Kisha e persekutuar

Lutuni për Uzbekistan

_____________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Thank you, Jesus, for truth in media. We pray for artists who stand for truth in the media.
 2. We pray for Albanians to use the arts to reach many people for Jesus. We pray for amazing ideas on ways to use the arts to outreach into the world for Jesus.

Business and Market Place

 1. Holy Spirit, we pray for the Christian businesses of the Albanian people that darkness will be exposed, and light will shine into dark places. We pray for righteous practices in the Christian practices.
 2. We pray that the Sabbath will be honored in Christian businesses in the Albanian culture.

Church and Religion

 1. We pray that God’s church will be strong to stand for truth in the midst of the darkness that pervades society. We don’t accept lies in the Church just God’s Word and truth.
 2. Father, we pray the Jesus will be loved truly in the Church of Albania and that He will truly be first in our lives!

Healthcare

 1. We pray for righteous choices in the healthcare systems of Albania. We pray the decisions will be made according to the patients need to according to money or bribery.
 2. We pray for love and compassion in the hearts of healthcare workers for the patients in the healthcare systems.

Family

 1. Father, we pray for families that they will spend time together playing games, eating meals, and just enjoying one another with the love of Jesus.
 2. We pray for peace and joy to be lived in the homes of Albanian Christian families. We pray that laughter and prayer will be heard in our neighborhoods out of our homes.

Education

 1. Jesus, we pray for an awakening to Jesus in the students of Albania this year in universities and schools all across the country. Come, o Lord!
 2. We pray that young people will understand that Jesus is more enjoyable than everything that the world offers. We pray that your presence will come in such a way that young people will understand the joy of the Lord!

Government

 1. Holy Spirit, we pray for the government of the Albania that darkness will be exposed, and light will shine into dark places. We pray for righteous practices in the government.
 2. Father, we bless Edi Rama and Erion Velliaj and other leaders in the government that they will have experiences with you that wake them up in greater ways to their need for you and to obey you, Jesus.

Persecuted Church

Pray for Uzbekistan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *