(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Ne kërkojmë, o Zot, që Jezusi të portretizohet qartë në botën e artit. Ne lutemi për zbulesat e Jezusit!
 2. Jezus, sill në ne frikën e Zotit, kur jemi duke parë mediat. Nëse po shikojmë diçka që nuk e nderon Jezusin, le të ndalemi. Na jep forcë.

Biznesi dhe tregjet

 1. Ne kërkojmë që dhuratat e Shpirtit dhe jeta e Jezusit të zbulohen përmes njerëzve të Zotit në mënyra të reja në bizneset e Shqipërisë gjatë muajit Korrik.
 2. Atë, ne kërkojmë që burrat dhe gratë në biznes të dashurohen marrëzisht me Jezusin! Jo me aktivitetet rreth Jezusit, por me vetë Jezusin dhe ta portretizojnë atë në vendin e punës.

Kisha dhe besimi

 1. Jezus, ti je e vetmja rrugë për tek Ati, ne kërkojmë që e Vërteta të jetë në doktrinën e Kishës së Shqipërisë. Ne kërkojmë që mëkati të konsiderohet mëkat, në Kishë.
 2. Shpirt i Shenjtë, ne kërkojmë që ju të mbushni plotësisht Kishën dhe të na zgjoni nga gjumi dhe drejt një dashurie të vërtetë me Jezusin.

Kujdesi shëndetësor

 1. Jezus, ne kërkojmë që të sëmurët dhe të vuajturit e Shqipërisë të shohin mëshirën dhe shërimin tënd, përmes popullit tënd. Ne kërkojmë, që ne si kisha jote do të jemi të mbushur me Jezusin aq të plotë, sa do t’ju derdhim Ju, mbi vuajtjet, në të Vërtetë.
 2. Atë, ne lutemi për mrekullitë e Jezusit në spitalet e Shqipërisë dhe që njerëzit ta njohin që është Biri yt!

Familja

 1. Ne kërkojmë që njësia e familjes të nderohet në të Vërtetën në Shqipëri dhe nga shqiptarët. Ne kërkojmë të Vërtetën, se familja është i vetmi përkufizim i Zotit për familjen, në Jezusin! Ne nuk e pranojmë imoralitetin seksual në Kishë ose familje, në Jezusin!
 2. Ne kërkojmë lirinë nga cdo varësi që mund të kenë familjet shqiptare.

Edukimi

 1. Zot, ti je Perëndia i sistemeve shkollore të Shqipërisë. Ne kërkojmë që kur shkollat të hapen në Vjeshtë do të ketë më shumë të Vërtetë, bindje dhe sisteme nderi në shkolla dhe fëmijët do të jenë të sigurt.
 2. Jezus, ne kërkojmë rizgjim tek studentët e Shqipërisë në vitin e ardhshëm shkollor 2021-2022!

Qeveria

 1. Jezus, ne kërkojmë që qeveria jonë të vijë tek ju, dhe t’ju pranojë ju dhe ligjin tuaj si të Vërtetë!
 2. Ne kërkojmë që qeveria e Shqipërisë të pranojë një mënyrë, Jezusin, dhe të mohojë të gjitha mënyrat e tjera!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Egjipt

_____________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. We ask, O Lord, that Jesus would be portrayed clearly in the arts. We pray for revelations of Jesus!
 2. Jesus, bring us the fear of the Lord when we are watching media. If we are watching something that doesn’t honor Jesus, may we stop. Give us strength.

Business and Market Place

 1. We ask for the gifts of the Spirit and the life of Jesus to be revealed through God’s people in new ways  in the businesses of Albania in the month of July.
 2. Father, we ask for businessmen and women to fall madly in love with Jesus! Not the activities around Jesus but Jesus himself and portray him in the workplace.

Church and Religion

 1. Jesus, you are the only way to the Father, we ask for Truth to be in the doctrine of the Church of Albania. We ask that sin be considered sin in the Church.
 2.  Holy Spirit, we ask for you to fill the Church in fullness and wake us up from sleep and to true love with Jesus.

Healthcare

 1. Jesus, we ask for the sick and suffering of Albania to see your mercy and healing through your people. We ask that we as your church will be filled with Jesus so full that we pour you out on the suffering in Truth.
 2. Father, we pray for miracles of Jesus in the hospitals of Albania and for people to recognize that it is your Son!

Family

 1. We ask for the family unit to be honored in Truth in Albania and by Albanians. We ask for the Truth that a family is only God’s definition of family in Jesus! We don’t accept sexual immorality in the Church or family, in Jesus!
 2. We ask for freedom from addiction for the Albanian family.

Education

 1. Lord, you are the God of the school systems of Albania. We ask that when schools open in the Fall there will be more Truth and obedience and systems of honor in the schools and children will be safe.
 2. Jesus, we ask for revival among the students of Albania in the coming school year 2021-2022!

Government

 1. Jesus, we ask for our government to come to you and accept you and your law as Truth!
 2. We ask that the government of Albania will accept one way, Jesus, and deny all other ways!

Persecuted Church

Pray for Egypt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *