(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Lutemi, që ne si kisha e Zotit, do të mendojmë për mënyra të mençura, në mënyrë që të përdorim median dhe artin për lavdinë e Perëndisë! Na jep urtësi në lidhje me këtë gjë.
 2. Atë, ne lutemi për sipërmarrje të reja artistike për shqiptarët, që do të sjellin Jezusin në kulturën e Shqipërisë!!

Biznesi dhe tregjet

 1. Ne lutemi për më shumë biznese të krishtera dhe për fonde për nismat e reja, në të gjithë territorin e Shqipërisë që mbështesin besimtarët në Jezusin!
 2. Ne lutemi që të gjithë ato biznese që janë ndërtuar rreth përvetësimit dhe nuk janë të drejta të ndiqen penalisht dhe të hiqen nga komuniteti i biznesit. Ne lutemi për të vërtetën në botën e biznesit dhe të financës.

Kisha dhe besimi

 1. Ne lutemi që ndasitë që kanë ekzistuar midis vëllezërve dhe motrave për vite ose muaj, të shpërbëhen dhe që dashuria të jetë më e fortë në marrëdhëniet tona me Ty Zot dhe me njëri-tjetrin!
 2. Jezus, ne si kishë ta kushtojmë jetën tonë përsëri sot! Ne themi se jemi nusja jote dhe duam të bëhemi më shumë si Ty, si Kishë. Ju jeni i bukur dhe na bëj të bukur edhe ne si Ty!

Kujdesi shëndetësor

 1. Atë, ne lutemi që populli shqiptar të ketë frikë nga Zoti më shumë sesa frike nga sëmundja apo vdekja!
 2. Ne lutemi për të vërtetën në të gjitha proceset e trajtimit mjekësor në Shqipëri. Ne lutemi që pacientët të trajtohen nga zemra e dhembshurisë, jo nga dëshirat për pushtet ose para.

Familja

 1. Ne kërkojmë që këtë verë familja e Zotit të rritet më pranë së bashku në unitet, me më shumë dashuri dhe vlerësim për njëri-tjetrin! Ne lutemi që Zoti të largojë përçarjet nga rruga midis familjes së Zotit!
 2. Zot, ne përsëri kërkojmë që të gjithë personat me varësi në familje, të lirohen nga kjo gjë! Ne kërkojmë lirinë nga droga, pornografia, rakia dhe lirinë e vërtetë nga mëkati.

Edukimi

 1. Ne kërkojmë që shkollat të riorganizohen këtë verë për vitin e ardhshëm shkollor në një mënyrë që është edukuese për studentët. Ne lutemi që viti shkollor në Vjeshtë të fillojë me një sistem që të nderon Ty si dhe nderon studentët e shkollave.
 2. Ne kërkojmë që ndërsa pushimet e verës po vijnë, studentët do të tërhiqen nga familja e kishës! Ne lutemi që mësuesit dhe drejtorët gjithashtu të vijnë në familjen e Zotit këtë verë, ndërsa ata kanë më shumë kohë të lirë nga puna.

Qeveria

 1. Jezus, ne lutemi që qeveria që është zgjedhur rishtasi të zgjedhë udhëheqjen e drejtë në secilën pjesë të qeverisë. Ne lutemi që udhëheqësit e padrejtë të hiqen!
 2. At, ne lutemi për gjykatësit e krishterë dhe të drejtë në sistemin gjyqësor shqiptar. Ne lutemi për gjykata të drejta.

Kisha e persekutuar

Lutuni për Maldivët

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray that we as a church will think of wise ways to use media and art for God’s glory! May you give us wisdom in this field. 
 2. Father, we pray for new artistic ventures for Albanians that bring Jesus into the culture of Albania!! 

Business and Market Place

 1. We pray for more Christian businesses and money for start-up projects all across the country of Albania that support believers in Jesus!
 2. We pray that businesses that are built around embezzlement will be prosecuted and removed from the business community. We pray for truth in the world of business and finance.

Church and Religion

 1. We pray that divisions that have existed between brothers and sisters for years or months would dissolve and that love would be stronger in our relationships with you and one another! 
 2.  Jesus, we as a church dedicate our lives to you again today! We say that we are your bride and we want to become more like you as a Church. You are beautiful and make us beautiful like You!

Healthcare

 1. Father, we pray that the Albanian people will fear the Lord more than they fear sickness or death! 
 2. We pray for truth in all processes of medical treatment in Albania. We pray that patients will be treated out of hearts of compassion not desires for power or money.

Family

 1.  We ask that this summer the family of God will grow closer together in unity with much love and appreciation for each other! We pray that God will move divisions out of the way between the family of God! 
 2. Lord, we ask again that addicts will be set free in families! We ask for freedom from drugs, pornography, raki, and true freedom from sin.

Education

 1.  We ask that schools will reorganize this summer for the next school year in a way that is edifying for the students. We pray that the Fall school year will begin with a system that honors you and honors the students of schools.
 2. We ask that as summer break comes around students will be attracted to your church family! We pray that teachers and directors will also be brought into the family of God this summer while they have more time off of work.

Government

 1. Jesus, we pray that the government that has been newly elected will choose righteous leadership in each section of government. We pray that unrighteous leaders will be removed!
 2. Father, we pray for Christian and Righteous judges in the Albanian judicial system. We pray for righteous courts.

Persecuted Church

Pray for the Maldives

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *