(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Faleminderit Atë, për çdo film apo serial të krishterë në televizionin shqiptar! Ne ju falënderojmë për çdo rrjet/kanal transmetimi të krishterë në radio dhe televizion. Ke qenë kaq i mirë me ne!!
 2. Faleminderit Jezus për çdo artist të krishterë në Shqipëri që përdor talentin e tij / saj për Jezusin! Ne të adhurojmë, Jezus, për shkak të fëmijëve të tu të mrekullueshëm!

Biznesi dhe tregjet

 1. Ne të lavdërojmë Adonai për çdo biznes të krishterë në Shqipëri!! Faleminderit për favorin që i ke treguar Shqipërisë në krijimin dhe mbrojtjen e bizneseve të krishterë!!
 2. Ne të nderojmë Frymë e Shenjtë për frymëzimin që u jep të krishterëve në Shqipëri për të hapur biznese të krishtera dhe bindjen që u jep në praktikimin e bizneseve ashtu si ti do! Ke qenë perfekt në punën tënde me ne!!

Kisha dhe besimi

 1. Ne të lavdërojmë, Jezus, për kishën tënde të bukur! Faleminderit për çdo mënyrë që kemi punuar së bashku në unitet si të krishterë shqiptarë! Ke qenë uniteti ynë! Faleminderit për të Dielën e Rrëshajëve/Pentakostit që po vjen dhe faleminderit për më shumë nga ju në Shqipëri dhe për shqiptarët!
 2. Faleminderit, Atë , për VUSH-in! Është e mahnitshme që na keni mbajtur duke punuar së bashku si vëllezër dhe motra edhe pse ne jemi kaq shumë të ndryshëm nga njëri-tjetri dhe kundërshtari ynë gjithmonë punon për të na ndarë. Na keni mbrojtur!! Ju keni qenë kaq të mirë dhe ne ju lavdërojmë!

Kujdesi shëndetësor

 1. Faleminderit Atë, për kujdesin mjekësor që kemi në Shqipëri dhe për shqiptarët! Faleminderit për çdo zgjedhje të mirë që mjekët dhe infermierët kanë bërë për të mirën tonë, keni qenë ju në punë në jetën tonë dhe ju falenderojmë!!
 2. Ne të lavdërojmë, Jezus, për çdo përmirësim që është bërë në spitalet dhe klinikat e Shqipërisë! Faleminderit për ndërtesat e reja, ujin e rrjedhshëm, pajisjet mjekësore dhe për çdo bekim! Ne jemi të bekuar!

Familja

 1. Të lavdërojmë për familjen shqiptare! Faleminderit për çdo zgjedhje të drejtë që nënat dhe etërit bëjnë për fëmijët e tyre. Faleminderit për çdo burrë dhe grua që i qëndrojnë besnikë njëri-tjetrit. Jeni ju, në punë në jetën tonë! Na keni bekuar!!
 2. Faleminderit, Zot, për çdo fëmijë të bindur në Shqipëri! Faleminderit për një frymë bindjeje në Shqipëri dhe për shqiptarët! Faleminderit, Jezus!

Edukimi

 1. Ne të lavdërojmë Jezus, për çdo arsimtar të krishterë në Shqipëri! Ju jeni gjithmonë i mirë me ne!
 2. Faleminderit Jezus për shkollat që ekzistojnë në Shqipëri dhe për Shqipërinë! Ne ju lavdërojmë, Jezus!

Qeveria

 1. Faleminderit për zgjedhjet paqësore, Jezus!
 2. Atë, ne të lavdërojmë për qeverinë që kemi në Shqipëri! Faleminderit për gjithçka të mirë që ata bëjnë në vendin tonë! Ju jeni i mirë me ne!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Tanzania

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Thank you Father for every Christian film and series on Albanian television! We thank you for every Christian broadcasting network on the radio and television. You have been so good to us!! 
 2. Thank you Jesus for every Christian artist in Albania who uses his/her talent for Jesus! We worship you, Jesus, because of your miraculous children!

Business and Market Place

 1. We praise you Adonai for every Christian business in Albania!! Thank you for the favor you have shown Albania in bringing and protecting Christian businesses!! 
 2. We give you honor Holy Spirit for your inspiration to Christians in Albania for Christian businesses and your conviction in practicing the businesses the way that you would! You have been perfect in your workings with us!! 

Church and Religion

 1. We praise you, Jesus, for your beautiful church! Thank you for every way that we have worked together in unity as Albanian Christians! You have been our unity! Thank you for Pentecost Sunday that is coming and thank you for more of you in Albania and for Albanians! 
 2.  Thank you, Father, for VUSH! It is amazing that you have kept us working together as brothers and sisters even though we are so different from one another and our adversary is always working to divide us. You have protected us!! You have been so good and we praise you!

Healthcare

 1. Thank you, Father, for the medical care that we have in Albania and for Albanians! Thank you for every good choice that doctors and nurses have made on our behalf, it has been you at work in our lives and we thank you!!
 2. We praise you, Jesus, for every improvement that you have made in the hospitals and clinics of Albania! Thank you for new buildings, running water, medical supplies, and for every blessing! We are blessed! 

Family

 1.  We praise you for the Albanian family! Thank you for every righteous choice that Mothers and Fathers make for their children. Thank you for every husband and wife who remains faithful to one another. It is you, at work in our lives! You have blessed us!! 
 2. Thank you, Lord, for every obedient child in Albania! Thank you for a spirit of obedience in Albania and for Albanians! Thank you, Jesus!

Education

 1.  We praise you Jesus for every Christian educator in Albania! You are always good to us!
 2. Thank you Jesus for the schools that exist in Albania and for Albania! We praise you, Jesus!

Government

 1. Thank you for peaceful elections, Jesus!
 2. Father, we praise you for the government that we have in Albania! Thank you for everything good that they do in our country! You are good to us! 

Persecuted Church

Pray for Tanzania


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *