(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Jezus, mbro fëmijët nga errësira që shpallet në media! Ne lutemi që fëmijët të jenë të sigurt në internet dhe programe edukuese që i rrit fëmijët në Krishtin do të shikohen.
 2. Ne lutemi që të krishterët që punojnë në media të jenë të fortë për të qëndruar për të Vërtetën dhe Jezusin! Ne lutemi që shumë programe të krishtera do të jenë në media gjatë këtij sezoni të bukur të Pashkës dhe Rrëshajave.

Biznesi dhe tregjet

 1. Ne lutemi që paratë do të konsiderohen më pak të rëndesishme krahasuar me Jezusin për njerëzit në Shqipëri. Ne lutemi, që t’i përkulemi vetëm Jezusit dhe që bizneset do t’i përkulen Jezusit gjithashtu!
 2. Ne lutemi për praktika të krishtera në biznes dhe dhënien e së dhjetës nga bizneset në të gjithë Shqipërinë!

Kisha dhe besimi

 1. Ne lutemi për rivendosje të marrëdhënieve të prishura midis pastorëve, misionarëve dhe kishave në Shqipëri. Ne lutemi për përulësinë që ti kërkojmë falje njëri-tjetrit dhe të falim njëri-tjetrin.
 2. Ne lutemi që shumë shpirtra do të shpëtohen në Shqipëri gjatë periudhës së Pashkës dhe Rrëshajës! Ne lutemi për një mbushje më të madhe me Shpirtin e Shenjtë në jetën tonë! Eja, Zot!

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që e vërteta dhe urtësia do të jenë në mendjet dhe zemrat e punonjësve të kujdesit shëndetësor në të gjithë Shqipërinë. Ne lutemi për forcë për të bërë atë që është e drejtë në situata të vështira në kujdesin shëndetësor.
 2. Zot, ne shpallim jetën mbi Shqipërinë dhe lutemi që ringjallja dhe jeta të shfaqen në të gjithë spitalet këtë sezon.

Familja

 1. Atë, ne kërkojmë që Etër të perëndishëm do të ngrihen në Shqipëri dhe që do të gjunjëzohen për t’u lutur dhe për t’i çuar familjet e tyre te Jezusi në veprim dhe në të vërtetë!
 2. Ne lutemi që familjet të rizgjohen dhe të restaurohen ndërsa festojmë ringjalljen e Jezusit! Ne lutemi që marrëdhëniet e prishura të rikthehen në hir!

Edukimi

 1. Ne lutemi që fëmijët dhe adoleshentët të marrin arsimim të drejtë dhe të mirë në Shqipëri. Ne lutemi që mësuesit të jenë të drejtë në marrëdhëniet e tyre me studentët.
 2. Lutemi që në Shqipëri të hapen shkolla të krishtera dhe të krijohen kurrikula të krishtera për studentët!

Qeveria

 1. Ne lutemi që në pozicionet e qeverisë së Shqipërisë do të jenë ata njerëz që Jezusi dëshiron dhe askush tjetër.
 2. Ne lutemi për zgjedhjet në datën 25 Prill. Ne lutemi që të ketë paqe, të vërtetë dhe drejtësi.

Kisha e persekutuar

Lutuni për Sri Lanka

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Jesus, protect children from darkness portrayed in media! We pray that children will be safe on the internet and programming that grows children in Christ will be seen. 
 2. We pray for Christians working in the media to be strong to stand for Truth and Jesus! We pray that many programs will be on media during this beautiful season of Easter and Pentecost. 

Business and Market Place

 1.  We pray that money will be of very little importance compared to Jesus for the people of Albania. We pray that we will bow down to only Jesus and that businesses will bow down to Jesus! 
 2. We pray for Christian business practices and tithe giving in businesses all across Albania! 

Church and Religion

 1. We pray for the restoration of broken relationships between pastors, missionaries, and churches in Albania. We pray for the humility to ask forgiveness of one another and to give forgiveness to one another.  
 2.  We pray for many salvations in Albania for Passover and Pentecost! We pray for a greater filling of the Holy Spirit in our lives! Come, Lord! 

Healthcare

 1. We pray for truth and wisdom to be in the minds and hearts of healthcare workers across Albania. We pray for strength to do what is right in difficult situations in healthcare.
 2. God, we speak life over Albania and pray for the resurrection and the life to be displayed all over hospitals this season. 

Family

 1.  Father, we ask for godly Fathers to rise up in Albania and kneel down to pray and lead their families to Jesus in action and in truth! 
 2. We pray that families will be resurrected and restored as we celebrate Jesus’ resurrection! We pray for broken relationships to be restored in grace! 

Education

 1.  We pray that children and teens will get fair and good educations in Albania. We pray for teachers who are righteous in their dealings with the students. 
 2. We pray that Christian schools will open in Albania and that Christian curriculums will be created for students!

Government

 1. We pray that in the positions of the government of Albania people will be in positions that Jesus desires and no one else.
 2. We pray for the elections on April 25th. We pray that there will be peace and truth and justice.

Persecuted Church

Pray for Sri Lanka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *