(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. “Ata këndonin, kremtonin dhe lëvdonin Zotin, “Sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij ndaj Izraelit është e përjetshme” (Ezdra 3:11).
 2. Jezus, lavderohesh në media në shqipëri, pastoje mediat! 

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi për bizneset të Krishtere në shqipëri me praktiket të Jezusit brenda.
 2. Ne lutemi që errësira do te dali në dritë në tregjet e shqiptareve! “Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t’i qortoni.” (Efesianëve 5:11)

Kisha dhe besimi

 1.  ‘Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty; edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar.” (John 17:21). Jezus, sillna në unitet dhe falje për njeri-tjetrin si vellëzer dhe motra në shqipëri!
 2. Mbushe kishen me dashuri për njeri-tjetrin. “Dashuria është e durueshme; plot mirësi; dashuria nuk ka smirë, nuk vë në dukje, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pahijshme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq” (1 Korintasve 13:4-5).

Kujdesi shëndetësor

 1. O At, mbush pononjësve të mjekësisë në shqipëri dëshirë për të shëruar pacientët dhe për t’u kujdesur për nevojat e tyre siç do Jezusi!
 2. Shpallim JETË dhe jo vdekje në shqiperi në emrin e Jezusit!  

Familja

 1. “Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t’i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ju, burra, t’i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të.” (Efesianeve 5:24-25).
 2. Jezus, mbro familjet në shqipëri nga papasterti seksuale.

Edukimi

 1. Ne lutemi që nuk do të kete korrupsion në systemit të edukimit në shqipëri.
 2. Zot kthej në normalitet orarin e studentet në shqipëri që mund te mesojnë siç duhet. 

Qeveria

 1. Ne lutemi për një qeveri për unitet dhe paqje dhe drejtësi!
 2. Lutemi për zgjedhjet në shqiperi në daten 25 Prill.

Kisha e Persekutuar

Lutuni për Koren e Veriut

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. “They sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, “For he is good, for his steadfast love endures forever toward Israel” (Ezra 3:11).
 2. Jesus, be lifted up through the media in Albania and clean up the media in Albania.

Business and Market Place

 1.  We pray for Christian businesses to open up with Christ-like business practices.
 2. We pray that darkness will be exposed in the marketplace and light will take its place. “Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.” (Ephesians 5:11)

Church and Religion

 1. “That they may all be one. As you, Father, are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me” (John 17:21). Jesus, bring together the brothers and sisters in Albania in unity and love for one another. 
 2.  “Love is patient; love is kind; love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful” (1 Corinthians 13:4-5).

Healthcare

 1. Father, give the medical workers in Albania a true desire to heal the patients and care for their needs as Jesus would! 
 2. We declare life and not death in Albania in the name of Jesus! 

Family

 1.  “Just as the church is subject to Christ, so also wives ought to be, in everything, to their husbands. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her” (Ephesians 5:24-25).
 2. Protect the Albanian family from sexual impurity in Jesus’ name! 

Education

 1. We pray for the school systems of Albania to return to schedules that are the for the children to learn. 
 2. We pray for corruption to leave the Education system of Albania.

Government

 1. God bless the Albanian government with peace and unity! 
 2. We pray for the voting in Albania on April the 25th: for righteousness and truth. 

Persecuted Church

Pray for North Korea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *