(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. “Çdo gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin. Aleluja.” (Psalmi 150:6)
 2. Në media le të levdërojmë Zotin. Le të hedhim përtej gjerat të pista! 

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi për frymë përulje në bizneset dhe tregjet. “Kush, pra, do të përulet si ky fëmijë i vogël, do të jetë më i madhi në mbretërinë e qiejve.” (Mateu 18:4)
 2. Ne lutemi që errësira do te dali në dritë në tregjet e shqiptareve! “Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t’i qortoni.” (Efesianëve 5:11)

Kisha dhe besimi

 1. “Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, përsosuni, ngushëllohuni, jini të një mendje, jetoni në paqe; dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju” (2 Korintasve 13:11)
 2. Lutemi që mos të jemi të perzier me boten por të jemi të shenjtë. “Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe e frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndisë.” (2 Korintasve 7:1)

Kujdesi shëndetësor

 1. Lutemi për zemerbutësi nga punëtoret në sektorin e mjeksisë. “Kur thuhet: “Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos jini zemërgur si në ditën e kryengritjes.” (Heb. 3:15)
 2. Shpallim JETË për shqiptaret!! 

Familja

 1. “Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plotë. (Malakia 4:6)
 2. Jezus, na pastro sytë si familjet të shohim vetem siç ti do dhe të veprojmë siç do ti. “Të këshilloj të blesh nga unë ar të kulluar në zjarr që të bëhesh i pasur; edhe petka të bardhë që të vishesh dhe të mos duket turpi i lakuriqësisë sate; edhe vajos sytë e tu me kolir, që të shohësh.” (Zbulesa 3:18)

Edukimi

 1. Jezus, na mbro femijet nga genjeshtrat në botë. Le të edukohemi me të verteten e Perëndisë. 
 2. “Ne lutemi që punetoret në sektorin e edukimit do të ken frikë nga Zotin për çdo vendim që marrin. “Dhe i tha njeriut: “Ja, të kesh frikë nga Zoti, kjo është dituri, dhe t’i largohesh së keqes është zgjuarsi”. (Jobi 28:28)

Qeveria

 1. Ne lutemi për një qeveri të shenjtë në shqiperi! “Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jini edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj. (1 Pjetri 1:15-16)
 2. Lutemi për zgjedhjet në shqiperi në Prill. 

Kisha e Persekutuar

Lutuni për Koren e Veriut

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. “Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.” (Psalm 150:6)
 2. In the media we ask that you help us to praise the Lord! Let us throw aside everything that is unclean in the media. 

Business and Market Place

 1.  We pray for a spirit of humility in the marketplace. “Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven.” (Matthew 18:4)
 2. We pray that darkness will be exposed in the market place and light will take its place. “Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.” (Ephesians 5:11)

Church and Religion

 1.  Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.” (2 Corinthians 13:11) 
 2. We pray that we won’t be mixed with the world but to be a holy people “Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.” (2 Corinthians 7:1)

Healthcare

 1. We pray for soft-hearted medical care workers. “As has just been said: “Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion.” (Hebrews 3:15)
 2. We declare LIFE for Albanians! 

Family

 1. “He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents; or else I will come and strike the land with total destruction.” (Malachi 4:6)
 2. Jesus, cleanse our eyes to see as you see and to act as you desire. “I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; salve to put on your eyes, so you can see.” (Revelation 3:18)

Education

 1. Jesus protect us from the lies of the world! Fill us with the truth. 
 2. We pray for all people involved in education to truly fear the Lord in all of their decisions. “And he said to the human race, “The fear of the Lord—that is wisdom, and to shun evil is understanding.” (Job 28:28)

Government

 1. We pray for a holy government in Albania. “But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: “Be holy, because I am holy.” (1 Peter 1:15-16)
 2. We pray for the voting in Albania in April. 

Persecuted Church

Pray for North Korea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *