(English Below)

1. Ati Qiellor, pa marrë parasysh se çfarë kemi kaluar në vitin 2020, ne jemi mirënjohës për ju për këtë vit që kaluam! Ne jemi mirënjohës për atë që ke sjellë dhe si ke punuar në zemrat tona. Ne ju kushtojmë jetet tona në 2021! Ne ju dorëzojmë zemrat, shpirtrat, mendjet dhe forcën tonë! Ne lutemi që ti të lavdërohesh në ne! “Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim.” (Filipianveve 4:6)

2. O Zot, ki mëshirë për ne! Na i fal mëkatet tona dhe ndez zjarrin e Frymës së Shenjtë në zemrat tona! Ndizni një zjarr në zemrat tona për ju! Që ne mund të shkëlqejmë për ju në 2021!”Do t’ju jap një zemër të re dhe do të shtie brenda jush një shpirt të ri; do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t’ju jap zemër prej mishi.” (Ezekiel 36:26)

3. Jezus, ne kerkojmë rezgjim në tokë në 2021! Ne kerkojmë që ti të marresh shperblimi yt në tokë. Ne kerkojmë që qengji do të marrë cmimin e Tij për vuajtjet që ka berë. Eja, Frymen e Shenjtë dhe na mbush me më shumë nga ty! “Prandaj Shkrimi thotë: “Zgjohu, ti që fle, dhe ringjallu prej së vdekurish, dhe Krishti do të shndrisë mbi ty.” (Efesianëve 5:14)

4. Në 2021 ne lutemi për shqipëri dhe shqiptaret!  “Zoti të të bekojë dhe të të ruajë! Zoti të bëjë që të shkëlqejë fytyra e tij mbi trupin tënd dhe të tregohet i mbarë me ty! Zoti të kthejë fytyrën e tij mbi ty dhe të të sjellë paqe!”. (Numrat 6:24-26)

______________________________________________________________________________

1. Heavenly Father, no matter what we have gone through in 2020 we are thankful to you for this past year! We are thankful for what you have brought us through and how you have been working on our hearts. We dedicate 2021 to you! We surrender our hearts, souls, minds, and strength to you! We pray that you will be glorified in us! “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.” (Philippians 4:6)

2. O Lord, have mercy on us! Forgive us our sins and light the fire of the Holy Spirit new in our hearts! Set us on fire for you! May we shine brightly for you in 2021! “I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.” (Ezekiel 36:26)

3. Jesus, we ask you to send an awakening to the earth in 2021! We ask you to receive your due in the earth. We ask that the Lamb receive the reward for his suffering in Albania and in us as individuals. Come, Holy Spirit fill us with more of you! “This is why it is said: “Wake up, sleeper: rise from the dead, and Christ will shine on you.” (Ephesians 5:14)

4. In 2021 we pray for Albania and Albanians!  “The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.”’ (Numbers 24-26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *