(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Ne lutemi për mediat që errësira do të zbulohet dhe drita do të shkelqej aty. “Nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshehtë që nuk do të njihet.  Prandaj të gjitha ato që thatë në terr, do të dëgjohen në dritë; dhe ato që pëshpëritët në vesh ndër dhomat e brendshme, do të shpallen nga çatitë e shtëpive.” (Luka 12:2-3)
 2. Ne bekojmë artistët e krishterë me dëshirë për të perdorur dhuntitë e tyre për JEZUSIN!

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi për zbules për bizneset të krishterë që të mbajnë Shabatin. “Unë jam Zoti, Perëndia juaj; ecni sipas statuteve të mia, respektoni dekretet e mia dhe i vini në praktikë, shenjtëroni të shtunat e mia dhe ato le të jenë një shenjë midis meje dhe jush, në mënyrë që ju të pranoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj”. (Ezekiel 20:19-20)
 2. Ne lutemi që në këtë kohë Krishtlindjesh Jezusi do të fokusi jo gjerat që mund të blejmë apo bejmë.

Kisha dhe besimi

 1. “Duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke e përçmuar fyerjen dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë.” (Heb. 12:2) Ne lutemi si kisha shqiptare do të kemi një passion, JEZUSIN!
 2. “Duke duruar njeri-tjetrin dhe duke falur njeri-tjetrin, nëqoftëse dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju.” (Kolasianëve 3:13)

Kujdesi shëndetësor

 1. “Kështu thotë Zoti i ushtrive: Zbatoni me përpikëri drejtësinë dhe tregoni secili mirësi dhe mëshirë për vëllezërit tuaj.  Mos e shtypni të venë dhe jetimin, të huajin dhe të varfërin; dhe askush të mos kurdisë në zemër të vet të keqen kundër vëllait të vet.” (Zakaria 7:9-10)
 2. Jezus, ne lutemi për Frymën e Shenjtë që të bindë Mjekët dhe Infermierët që kryejnë aborte në femijet me aftesi të kufizuara. Ne lutemi për frikë nga Zotin që se cilin femijë do ketë të drejtë për të patur jetë!  Ne shpallim JETËN!

Familja

 1. “Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.” (Isaia 9:6) Ne lutemi që familje shqiptare të përqendrohet te Mbreti i Mbretërve, JEZUS!
 2. “Pse, pra, veprojmë me pabesi me njeri tjetrin, duke përdhosur besëlidhjen e etërve tanë?” (Malakia 2:10) Na ndihmo ne, që të jemi njerëz të përkushtuar në martesë, familje dhe në familjen e kishës! Na ndihmo të kuptojmë kur armiku dëshiron që të na ndaj dhe mos e lejo atë që të sjell divorc në ne!

Edukimi

 1. Jezus, lavderohesh në sistemet shkollor këtë vitë. Lutemi që lajmi i mirë për ty të tregohet në shkollet në këtë kohë Krishtlindjesh.
 2. Atë ne vazhdojmë të kërkojmë, që shkolla të krishtera të hapen në Shqipëri dhe se ato do të flasin të vërtetën.

Qeveria

 1. Baba, ne kërojmë që kombi shqiptar të festojë Krishtlindjen më shumë sesa Vitin e Ri, madje edhe nga këndvështrimi i qeverisë.
 2. Ne lutemi për qeveritaret që kane frikë nga Zotin. “Aleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij.” (Psalmi 112:1)

Kisha e Persekutuar

Lutuni për Yemen

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray for the media that darkness will be exposed and light will shine through it. “There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.” (Luke 12:2-3)
 2. We bless Christian artists with the desire to use their gifts for JESUS! 

Business and Market Place

 1. We pray for revelation from the Lord for Christian business owners to keep the Sabbath. “I am the Lord your God; follow my decrees and be careful to keep my laws. Keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord your God.” (Ezekiel 20:19-20)
 2. We pray in this Christmas season our focus will be on Jesus not only on what we can buy or do.

Church and Religion

 1.  “Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.” (Hebrews 12:2) We pray as the Albanian church we will have one passion, JESUS!
 2. “Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.” (Colossians 3:13)

Healthcare

 1. “This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’” (Zachariah 7:9-10)
 2. Jesus, we pray for Holy Spirit conviction for Doctors and Nurses who perform abortions on children with disabilities. We pray for the fear of the Lord and all children will be valued and be given the right to live! LIFE!

Family

 1. “For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.” (Isaiah 9:6) We pray that the Albanian family will focus on the King of Kings, JESUS!
 2. “Why do we profane the covenant of our fathers by breaking faith with one another?” (Malachi 2:10) Help us to be a people who keep our commitments in marriage, family, and church family! Help us to see where the enemy wants to divide us and not allow him to divorce us!

Education

 1. Jesus, may you be glorified in the school systems of Albania this Christmas season. May your story of your birth be told in the schools in miraculous ways this year.
 2. Father, we continue to ask you that Christian schools will be opened in Albania and that they will speak the truth.

Government

 1. Father, we ask that the Albanian nation would celebrate Christmas more than New Years’, even from the government perspective.
 2. We pray for government officials who have the fear of the Lord! “Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord,  who find great delight in his commands.” (Psalm 112:1)

Persecuted Church

Pray for Yemen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *