(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Ne lutemi për njerëzit në media që të jetojnë me frikën e Zotit dhe nuk do të joshen nga paratë apo fama që u ofrohen, për të bërë gjëra jo të drejta në media. “Ti e do drejtësinë dhe urren mbrapshtinë; prandaj Perëndia, Perëndia yt, të ka vajosur me vaj gëzimi përmbi shokët e tu.” (Psalm 45:7)
 2. Ne bekojmë artistët e krishterë me të ardhura dhe vende pune të drejta, ku ata do të mund të përdorin dhuntitë që Perëndia u ka dhënë për lavdi të Tij, në emër të Jezusit.

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi që pronarët e bizneseve të krishterë të cdo lloji si fermerë apo pronarë dyqanesh, do të dëgjojnë udhëheqjen e Zotit në bizneset e tyre për ide të drejta në biznes. “Ti e do drejtësinë dhe urren mbrapshtinë; prandaj Perëndia, Perëndia yt, të ka vajosur me vaj gëzimi përmbi shokët e tu.” (Psalm 48:14)
 2. Ne lutemi që e dhjeta do të jetë një pjesë normale e praktikës së cdo të krishteri kur të marrin pagën e tyre. Ne lutemi që do të jemi njerëz të bindur në të dhjetën në bizneset tona.

Kisha dhe besimi

 1. “Mbreti do të dëshirojë me të madhe bukurinë tënde; bjer përmbys para tij, sepse ai është Zoti yt.” (Psalm 45:11). Ne lutemi për kishën që do ta bëjë Jezusin Zot të jetës së saj dhe do ta dojë Atë, ashtu si ai na do ne! Ne lutemi për dorëzim të plotë në Jezusin!
 2. Frymë e Shenjtë, zgjoje nusen tënde dhe ndiz një zjarr në ne, të cilin ne nuk do të mund ta shuajmë. Nuse, qendro zgjuar!

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për frikën e Zotit në spitale. Ne lutemi që pacientët do të jenë në gjendje të mbajnë telefonët e tyre në mënyrë që të jenë në kontakt me familjarët e tyre në të gjitha pjesët e spitalit. Ne lutemi që pacientët nuk do të shkëputin kontaktet me familjarët e tyre ndërkohë që janë në spital!
 2. Jezus, ne lutemi për Frymën e Shenjtë që të bindë Mjekët dhe Infermierët që kryejnë aborte apo cdo praktikë tjetër e cila sjell vdekje. Ne lutemi për JETË në spitalet në Shqipëri! Ne shpallim JETËN!

Familja

 1. Zoti ynë, ktheji zemrat tona tek Ti dhe tek njeri – tjetri në familjet tona.”Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plotë.” (Malakia 4:6)
 2. “Pse, pra, veprojmë me pabesi me njeri tjetrin, duke përdhosur besëlidhjen e etërve tanë?” (Malakia 2:10) Na ndihmo ne, që të jemi njerëz të përkushtuar në martesë, familje dhe në familjen e kishës! Na ndihmo të kuptojmë kur armiku dëshiron që të na ndaj dhe mos e lejo atë që të sjell divorc në ne!

Edukimi

 1. Zot, mësoji fëmijëve tanë të vërtetën në programet mësimore që kanë në shkollë anembanë Shqipërisë. Hiq programet nga sistemi shkollor që mësojnë errësirën dhe gënjeshtrën. “E vërteta do t’ju bëjë të lirë.” (Gjoni 8:32)
 2. Atë ne vazhdojmë të kërkojmë, që shkolla të krishtera të hapen në Shqipëri dhe se ato do të flasin të vërtetën.

Qeveria

 1. Zot ne lutemi për të Krishterët në Qeveri. Ne lutemi për të gjithë përsonat që do të ulen në vendet në gjykatën e lartë në Shqipëri. Janë zënë 3 nga 18 vende deri tani. Le të lutemi për njerëzit që do të praktikojnë të Vërtetën në këto pozicione në sistemin gjyqësor!
 2. Ne lutemi Atë për paqe në Shqipëri dhe frikën e Zotit në zyrtarët e qeverisë. Ne lutemi për mëshirë, që ne mund të njohim Zotin tonë! Ne lutemi që njerëzit e Zotit do të luten përditë për zyrtarët në qeveri.

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Maldivët

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1.  We pray for persons in media who fear the Lord and cannot be convinced by any amount of money or fame to do unrighteous things in the media. “You love righteousness and hate wickedness; therefore God, your God, has set you above your companions.” (Psalm 45: 7)
 2. We bless Christian artists with righteous income and jobs where they can use the gifts that God has given them for his glory, in Jesus’ name. 

Business and Market Place

 1. We pray that Christian business owners of any kind like farmers or store owners would hear God’s leading in their businesses for righteous business ideas. “For this God is our God forever and ever; he will be our guide even to the end.” (Psalm 48:14)
 2. We pray for tithing to be a normal part of every Christian’s practice when receiving their salary. We pray we will be a people of obedience and tithing on our businesses. 

Church and Religion

 1. “The King is enthralled by your beauty; honor him, for he is your Lord.” (Psalm 45:11) We pray for the church to make Jesus our Lord and love him as he loves us! We pray for full surrender to Jesus!
 2. Holy Spirit, awaken your bride and light a fire in us that we can’t put out! Be awakened bride! 

Healthcare

 1. We pray for the fear of the Lord in the hospitals. We pray that patients will be able to keep their cellphones and be in contact with their families in all parts of the hospital. We pray that patients will not be cut off from their families while in the hospital!
 2. Jesus, we pray for Holy Spirit conviction for Doctors and Nurses who perform abortions or any other practice that brings on death. We pray for LIFE in the hospitals of Albania! We speak LIFE!

Family

 1. Our Lord, turn our hearts to you and to one another in our families! “He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers; or else I will come and strike the land with a curse.” (Malachi 4:6)
 2. “Why do we profane the covenant of our fathers by breaking faith with one another?” (Malachi 2:10) Help us to be a people who keep our commitments in marriage, family, and church family! Help us to see where the enemy wants to divide us and not allow him to divorce us!

Education

 1. Lord, teach our children the Truth in curriculums all across Albania. Remove curriculums from school systems that teach darkness and lies.  “The truth will set you free.” (John 8:32)
 2. Father, we continue to ask you that Christian schools will be opened in Albania and that they will speak the truth.

Government

 1. Lord, we pray for Christians in government. We pray for the many seats that will be filled in the highest court of Albania. There are only 3 of the 18 seats filled at this time. Pray for people who practice Truth in these positions of the judicial system!
 2. We ask Father, for the peace of Albania and the fear of the LORD in government officials. We pray for mercy that we might know our Lord! We pray that we God’s people will pray daily for our gov’t officials! 

Persecuted Church

Pray for Maldives

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *