(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Atë, bëj që artistët t’i japin lavdi të vetmit Zot të vërtetë në gjithçka që bëjnë. “Le t’i japin lavdi Zotit, le ta shpallin lëvdimin e tij në ishuj.” (Isaia 42:12)
 2. Zgjoje nusen tënde për kujdes, ndaj rrezikut të medias në duart e fëmijëve, si telefonët pajisjet elektronike me internet etj. Le t’i mbrojmë fëmijët tanë nga çarqet e të ligut.

Bizneset dhe tregjet

 1. Jezus, ne lutemi për biznesmenët e krishterë të jenë dhënës të bollshëm dhe të bindur për mbretërinë e Perëndisë. “Me masën me të cilën ju masni, do t’ju masin të tjerët.” (Mateu 7:2)
 2. Frymë e Shenjtë, frymëzo punëtorët në tregje të jenë dhënës të bollshëm dhe të bindur për mbretërinë e Perëndisë. “Me masën me të cilën ju masni, do t’ju masin të tjerët.” (Mateu 7:2)

Kisha dhe besimi

 1. Atë, bëj të mundur që kisha jote të ecë vetëm në rrugën që t’i dëshiron dhe të ndërtohet vetëm në themelet e Jezus Krishtit! “Kështu thotë Zoti: “Ndaluni nëpër rrugë dhe shikoni, pyesni për shtigjet e vjetra, ku është rruga e mirë, dhe ecni nëpër të; kështu do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj”. Por ata përgjigjen: “Nuk do të ecim nëpër të”. (Jeremia 6:16)
 2. Frymë e Shenjtë, ekspozo errësirën që na mbulon, ne njerëzve të tu. Mos lejo që të mbetet në errësisë, çfarëdolloj gjëje që të jetë! “Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t’i qortoni.” (Efesianëve 5:11)

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për një frymë pendese në profesionistët e shëndetit në Shqipëri në të gjitha nivelet. Që atje do të ketë dhembshuri dhe mëshirë në trajtimin e të gjithë pacientëve. “Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!.” (Mateu 4:17)
 2. Jezus, na ndihmo në mosbesimin tonë dhe bëj që ne të besojmë në ty, në çdo situatë që është e lidhur me shëndetin ku frika dëshiron të na kontrolloj ne dhe veprimet tona.

Familja

 1. Faleminderit Atë, që sa shumë i do fëmijët e tu. Na ndihmo të kuptojmë dashurinë tënde të madhe për ne dhe bëj që ta shprehim atë në familje tek njëri tjetri. “Gjithë dashuria ime është vendosur te njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që janë mbi tokë.” (Psalmet 16:3)
 2. Ne lutemi për familjet që kanë njerëz me varësi, që të transformohen rrënjësisht në familjet model në emrin e Jezusit, që bota të shohë dorën tënde fuqishme dhe të dashur që vepron.

Edukimi

 1. Zot, mësoji fëmijëve tanë të vërtetën në kurrikulat që kanë në shkollë anembanë Shqipërisë. “E vërteta do t’ju bëjë të lirë.” (Gjoni 8:32)
 2. Atë ne vazhdojmë të kërkojmë, që shkolla të krishtera të hapen në Shqipëri dhe se ato do të flasin të vërtetën.

Qeveria

 1. Zot ne lutemi për të Krishterët në qeveri. Ne kërkojmë që të kthehen tek ti Jezus dhe urtësia dhe bindja do të praktikohet! “Por urtisë i japin të drejtë gjithë bijtë e saj.” (Luka 7:35)
 2. Ne lutemi Atë, për frikën e Zotit në zyrtarët e qeverisë dhe të ndiqen penalisht të gjithë ata të cilët nuk kanë dëshirë të jetojnë në drejtësi. Ne lutemi për të gjithë njerëzit në Shqipëri në çdo nivel që të jenë llogaridhënës për veprimet tona në mëshirën tënde.

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Uzbekistan

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Father, cause artists to create praise to the one true God in all they do. “Let them give glory to the Lord, and declare his praise in the coastlands.” (Isaiah 42:12)
 2. Wake up your bride to the dangers of media in the hands of children like phones and electronics with the internet. Let us protect our children from the traps of the evil one.

Business and Market Place

 1. Jesus, we pray for Christian businessmen to be abundant and obedient givers to the kingdom of God. “The measure you use, it will be measured to you.” (Matthew 7:2)
 2. Holy Spirit, inspire regular workers in the marketplace to be abundant and obedient givers to the kingdom of God! “The measure you use, it will be measured to you.” (Matthew 7:2)

Church and Religion

 1. Father, enable your church to walk only on the paths where you desire and to build only on the foundation of Jesus Christ! “This is what the LORD says: “Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, ‘We will not walk in it.’ (Jeremiah 6:16)
 2. Holy Spirit, expose the darkness in us, your people! Don’t let it remain in the dark, whatever it is, expose it! “Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.” (Ephesians 5:11)

Healthcare

 1. We pray for a spirit of repentance in the healthcare workers of Albania at all levels. That there will be compassion and mercy in the treatment of all patients. “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” (Matthew 4:17)
 2. Jesus, help us with our unbelief and cause us to trust you in every health-related circumstance where fear desires to control us and our actions. 

Family

 1. Thank you Father for how much you love your children. Help us to understand your passionate love for us and express it to each other in the family. “I say of the holy people who are in the land, “They are the noble ones in whom is all my delight.” (Psalm 16:3)
 2. We pray for families with addictions to be totally transformed into model families in the name of Jesus, that the world might see your mighty and loving hand at work. 

Education

 1. Lord, teach our children the Truth in curriculums all across Albania. Remove curriculums from school systems that teach darkness and lies.  “The truth will set you free.” (John 8:32)
 2. Father, we continue to ask you that Christian schools will be opened in Albania and that they will speak the truth.

Government

 1. Lord, we pray for Christians in government. We ask for a return to you Jesus and wisdom and obedience to be practiced! “But wisdom is proved right by all her children.” (Luke 7:35)
 2. We ask Father, for the fear of the Lord in government officials and for prosecutions to be carried out for those who are unwilling to live in righteousness. We ask for all people in Albania at every level to be accountable for our actions a your mercy. 

Persecuted Church

Pray for Uzbekistan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *