(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. “Ç’do t’i jap Zotit në këmbim të të gjitha të mirave që më ka bërë?” (Psalmi 116:12) Mbret i tokës, lutemi që arti shqiptar, do të lavdëroj Ty ashtu si ti e meriton! 
 2. Atë, ne kërkojmë që media në Shqipëri do të frymëzojë njerëzit të punojnë në frikën e Zotit Jezus Krisht! “Do të shtie në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin.” (Jeremia 32:40b)

Bizneset dhe tregjet

 1. Jezus, kërkojmë që ne shqiptarët, do të jemi të bekuar të ndjekim dëshirat e tua për jetën tonë, çfarëdo qofshin ato dhe të punojmë në paqe dhe bindje. “Dhe të përpiqeni me kujdes të jetoni në paqe, të merreni me gjërat tuaja dhe të punoni me duart tuaja, ashtu si ju kemi urdhëruar” (1 Thesalonikasve 4:11)
 2. Zot, ne kërkojmë që të ekspozosh errësirën që mbulon bizneset në Shqipëri dhe të sjelljesh dritë. Ne kërkojmë që ndershmëria do të gjendet në të gjitha praktikat e pastra të biznesit.

Kisha dhe besimi

 1. Atë, fëmijët tuaj kanë nevojë për Ju! Do të kërkojnë ndihmën tuaj sot! Na sill në unitet dhe në frikën e Zotit si trupi i Krishtit! “O Zot, nuk ka njeri veç teje që mund të ndihmojë në luftimet midis një të fuqishmi dhe atij që i mungon forca. Na ndihmo, o Zot, Perëndia ynë, sepse ne mbështetemi te ti dhe dalim kundër kësaj shumice në emrin tënd. O Zot, ti je Perëndia ynë; mos lejo që njeriu të ta kalojë ty!” (2 Kronikave 14:11)
 2. Jezus, na ndihmo, që si kisha jote, të lutemi dhe të adhurojmë ditë e natë, 24/7 në Shqipëri, që ne mund të kemi roje të gatshëm ditë e natë për të mbrojtur njerëzit e tu! Le të kemi dëshirën për t’u lutur. ” Por ne i’u lutëm Perëndisë tonë dhe për shkak të tyre vumë roje natë e ditë kundër tyre.” (Nehemia 4:9)

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për sistemin shëndetësor të Shqipërisë, që e keqja dhe korrupsioni të ekspozohen dhe të largohen, dhe që ata njerëz që nderojnë dhe kanë frikë nga Zoti, do të rriten në udhëheqje. “Kështu tërë drurët e fushës do të mësojnë se unë, Zoti, kam ulur drurin e lartë dhe kam ngritur drurin e ulët, kam bërë të thahet druri i gjelbër dhe të mbijë druri i thatë. Unë Zoti, kam folur dhe do ta bëj” (Ezekieli 17:24)
 2. Ne shpallim ringjalljen dhe jetën e Jezusit mbi Shqipërinë!

Familja

 1. Zot, ju thyet mallkimin mbi familjet shqiptare në kryq! A do të na tregosh këtë përmes lirisë sonë për të dalë si popull dhe për të adhuruar Jezusin! “Çfarë keni ndër mend, kur përdorni këtë proverb në lidhje me vendin e Izraelit duke thënë: “Etërit kanë ngrënë rrushin e papjekur dhe dhëmbët e bijve të tyre janë mpirë”? Ashtu si është e vërtetë që unë rroj,” thotë Zoti, Zoti,” nuk do ta përdorni më këtë proverb në Izrael. Ja, të gjithë shpirtërat janë të mitë; si shpirti i atit ashtu dhe shpirti i birit janë të mitë. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur.” (Ezekieli 18:2-4)
 2. Mbro familjen shqiptare. Le të qëndrojë familja e fortë dhe e pastër nën parimet e drejta të ungjillit të Jezu Krishtit..

Edukimi

 1. Ne lutemi që në shkollë fëmijëve do t’u mësohen parimet e drejta të së vërtetës së Jezu Krishtit. “Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet. Me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë.” (2 Pjetrit 1:3-4)
 2. Atë ne vazhdojmë të kërkojmë, që shkolla të krishtera të hapen në Shqipëri dhe se ato do të flasin të vërtetën.

Qeveria

 1. Ne lutemi për të krishterët që nuk korruptohen nga paratë dhe fuqia, të ngrihen dhe të vendosen në pozicione të drejta në qeverinë e Shqipërisë. “Princi i tij do të jetë një prej tyre, dhe sunduesi i tij do të dalë nga mesi i tyre; unë do të bëj që ai të afrohet dhe ai do të vijë afër meje. Kush, pra, do të porosiste zemrën e tij që të më afrohet?” (Jeremia 30:21)
 2. Zot, lutemi që politikanët dhe gjyqtarët e korruptuar do të largohen nga pozicionet drejtuese në Shqipëri.

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Kinën

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. “What shall I return to the Lord for all his goodness to me?” (Psalms 116:12) King of the earth, may Albanian art return to you praise, as you deserve! 
 2. Father, we ask that media in Albania will inspire people to fear the Lord Jesus Christ! “I will inspire them to fear me, so that they will never turn away from me.”  (Jeremiah 32:40b)

Business and Market Place

 1. Jesus, we ask that we Albanians will be blessed to follow your desires for our lives, whatever they might be, and work in peace and obedience.  “And to make it your ambition to lead a quiet life: You should mind your own business and work with your hands, just as we told you.” (1 Thessalonians 4:11)
 2. Lord, we ask that you will expose the darkness in the business places of Albania and bring light. We ask the honor will be given to pure business practices.

Church and Religion

 1. Father, your children need you! Will call for your help today! Bring us into unity and the fear of the Lord as the body of Christ! “Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord our God, for we rely on you, and in your name we have come against this vast army. Lord, you are our God; do not let mere mortals prevail against you.” (2 Chronicles 14:11)
 2. Jesus, help us as your church to pray and worship day and night, 24/7 in Albania that we might have guards posted day and night to protect your people! May we have the desire to pray. “But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat.” (Nehemiah 4:9)

Healthcare

 1. We pray for the medical system of Albania that evil and corruption will be exposed and removed and that those people who honor and fear the Lord will be raised up in leadership. “All the trees of the forest will know that I the Lord bring down the tall tree and make the low tree grow tall. I dry up the green tree and make the dry tree flourish, “‘I the Lord have spoken, and I will do it.’” (Ezekiel 17:24)
 2. We speak the resurrection and life of Jesus over Albania! 

Family

 1. Lord, you broke the curse over Albanian families on the cross! Will you show us this through our freedom to come out as a people and worship JESUS! “What do you people mean by quoting this proverb about the land of Israel:“‘The parents eat sour grapes, and the children’s teeth are set on edge’?  “As surely as I live, declares the Sovereign Lord, you will no longer quote this proverb in Israel. For everyone belongs to me, the parent as well as the child—both alike belong to me. The one who sins is the one who will die.” (Ezekiel 18:2-4)
 2. Protect the Albanian family. May the family stay together and pure under the righteous principles of the gospel of Jesus Christ.

Education

 1. We pray that in school children will be taught the righteous principles of the Truth of Jesus Christ. “His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.” (2 Peter 1:3-4)
 2. Father, we continue to ask you that Christian schools will be opened in Albania and that they will speak the truth.

Government

 1. We pray for Christians who don’t get corrupted by money and power to arise and take righteous positions in the gov’t of  Albania. “Their leader will be one of their own; their ruler will arise from among them. I will bring him near and he will come close to me— for who is he who will devote himself to be close to me?” (Jeremiah 30:21)
 2. Lord, we pray that corrupt politicians and judges will be removed from positions of leadership in Albania.

Persecuted Church

Pray for China

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *