(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Jezus, na ndërgjegjëso për cfarë shohim në media. Le të kemi frikën e Zotit të mbushim mendjet tona me pisliqet. “Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga zemra, që nuk e ngre shpirtin për t’u dukur dhe nuk betohet në mënyrë të rreme.” (Psalmi 24:4)
 2. Lutemi për më shumë programe të krishtera në media, Jezus. 

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi që vende pune të reja do të hapen në shqipëri dhe që bizneset ekzistuese që punojnë në rrugë të ndershme do të lulezojnë. 
 2. Ne kërkojmë që fabrika të krishtera do të hapen në shqipëri, që do t’i japin mundësi për punë, si njerëzve që kanë një shkollë ashtu edhe atyre që nuk kanë  një të tillë.

Kisha dhe besimi

 1. Ne lutemi për unitet në trupin e Krishtit. “Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në unitet dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar dhe që i ke dashur, ashtu si më ke dashur mua.” (Gjoni 17:23)
 2. Frymë  e Shenjtë kerkojmë më shumë nga prezenca jote në mesin tonë. Kemi nevoj për ty.

Kujdesi shëndetësor

 1. Jezus ne lutemi për përmirësime reale në shërbimin mjekësor në shqipëri. Që të gjithë njerëzve si të varfër ashtu edhe të pasur do t’u jepet i njëjti trajtim dhe kujdes. 
 2. Ne lutemi që dituria dhe dashuria e Krishtit do të jetë mendimi i parë në vendim marrje për mjekët dhe infermieret në shqipëri. “Sepse marrëzia e Perëndisë është më e ditur se njerëzit dhe dobësia e Perëndisë më e fortë se njerëzit.” (1 Korintasve 1:25)

Familja

 1. O At, ne lutemi që burrat me gratë e tyre do të jenw në unitet dhe do të kenw shenjtwri në familje. “Dhe, përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë.” (Kolosianeve 3:14)
 2. Lutemi që bijtë do të ndiejnw siguri dhe dashuri në familje.

Edukimi

 1. Ne lutemi që studentet dhe mesueset do kenë fryme bindjeje ndaj Zotit dhe të tjeret kur rregullat janë nga Perëndia.
 2. Ne lutemi për leje nga qeveria për hapjen e shkollave të krishtera dhe për shkollimin e krishterë nga shtëpia për Shqiptarët!

Qeveria

 1. Lutemi për urtesi nga qeveritaret në këtë kohë të veshtirë në botë.  “Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t’i jepet.” (Jakob 1:5)
 2. Lutemi që qeveritarët do të kërkojnë Jezusin për ndihmë në kohë nevoje. 

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Maldivet

______________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray that we will be careful with what we watch on media. Let us have the fear of the Lord to fill our minds with garbage. “The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god.” (Psalm 24:4)
 2. We pray for more Christian programs in the media, Jesus. 

Business and Market Place

 1. God we pray for those respectable businesses in Albania that exist would flourish during this time and that new business will open.
 2. We ask for factories owned by Christians to open and provide jobs for all people those with and without school. 

Church and Religion

 1. Father, we pray for unity in the body of Christ. “I in them and you in me—so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me.” (John 17:23)
 2. Holy Spirit, we ask for more of your presence in our midst. We need you.

Healthcare

 1. Jesus, we pray for genuine improvements in medical services in Albania. That all people rich and poor be given the same treatment and care. 
 2. We pray for the wisdom and love of Jesus to be doctors and nurses’ first reactions in decision making for patients. “For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength.” (1 Corinthians 1:25)

Family

 1. Father, bring husbands and wives together in unity and help couples to keep their marriage pure. “And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.” (Colossians 3:14)
 2. We pray that children will feel security and love in their families. 

Education

 1. We pray for students to have a spirit of obedience to God and their teachers when the rules are Godly.
 2. We pray for government permission for Christian schools and Christian homeschooling in Albania for Albanians!

Government

 1.  We pray that government officials will seek for wisdom during this difficult time. “If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.” (James 1:5)
 2. We pray that government officials will call on Jesus for help.

Persecuted Church

Pray for Maldives

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *