(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Zot i Krijimit, ne lutemi për artistët e krishterë që të kenë sukses në këtë komb dhe të kenë ambjente ku mund të punojnë për artin me drejtësi dhe të mund të sigurojnë të ardhura financiare për familjet e tyre.
 2. Zot, ne lutemi që arti i adhurimit do të mbushë jetën e kishave të tua. Që me të gjitha format përmes artit, ne do të adhurojmë ty!

Bizneset dhe tregjet

 1. Atë, ne lutemi për të Krishterët në fushën e tregtisë, që ndihen sikur gjërat që janë duke bërë nuk po sjellin ndonjë ndryshim. Ne lutemi për hir dhe shpresojmë për gjithësecilin për të vazhduar luftimin e luftës së mirë. Ne lutemi që ata do të shikojnë frutin e bindjes në tregti. “Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet”. (Galatasit 6:9)
 2. Ne lutemi për pronarët e bizneseve që ata do të punojnë si për Zotin, jo vetëm për para. Që ata do të kujdesen për të punësuarit e tyre më shumë sesa për paranë. “Kush është i dhënë pas parasë, nuk ngopet kurrë me para.” (Predikuesi 5:10)

Kisha dhe besimi

 1. Zot i kishës, ne lutemi që rizgjimi do të vijë në mesin tonë, në kishën tënde dhe në botën rreth nesh. Ne lutemi që kockat e thata do të marrin jetë. “Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë, atij i qoftë lavdia në kishën në Krishtin Jezus për të gjitha brezat, në jetë të jetëve. Amen” (Efesianët 3:20-21)
 2. Ne lutemi që të shohim premtimet e tua të përmbushura në jetët tona, për familjen tonë fizike dhe shpirtërore. Ti je e VËRTETA.

Kujdesi shëndetësor

 1. Jezus ne kërkojmë të na mëshirosh dhe të na falësh, për mëkatin e të pasurit frikë më shumë sëmundjen, sesa frikën e Zotit. Ne lutemi, që ne në Shqipëri do të kemi frikë Zotin e të gjithë krijimit.
 2. Ne lutemi të na mëshirosh, që spitalet tona nuk do të shihen si vende ku njerëzit vdesin, por si vende ku njerëzit marrin jetë dhe shpresa për jetën t’i mbushë ata! Ne bekojmë sistemin mjekësor në Shqipëri dhe stafin e tij!

Familja

 1. Ne lutemi që Etërit do të bëhen drejtuesit e shtëpisë, në atë mënyrë që ti i ke thirrur për të qënë. Lutemi që burrat do të mbushin shtëpinë e tyre me fjalën e Perëndisë.
 2. Ne lutemi që varësitë si alkoli, droga, apo varësitë seksuale do të shkëputen nga të gjitha familjet në Shqipëri. Lutemi që do të shohim Zotin, i cili do të lirojë me mijëra njerëz me varësi, të cilët do të ecin në liri për përjetësi.

Edukimi

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që të frysh në farën e mbjellë në jetën e mësuesve në Shqipëri. Ne lutemi që farat TANI do të rriten dhe do të japin fryte në shkollat në Shqipëri.
 2. Ne lutemi për leje nga qeveria për hapjen e shkollave të krishtera dhe për shkollimin e krishterë nga shtëpia për Shqiptarët!

Qeveria

 1. Jezus, ne lutemi për të krishterët në pozicionet drejtuese, që ndihen sikur gjithçka që ata janë duke bërë nuk po sjell ndonjë ndryshim.  Ne lutemi për hir dhe shpresojmë për gjithësecilin për të vazhduar luftimin e luftës së mirë. Ne lutemi që ata do të shikojnë frutin e bindjes në jetët e tyre! “Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet” (Galatasit 6:9)
 2. Ne i bekojmë politikanët tanë me drejtësinë! Ne të falenderojmë Jezus për qeverinë e Shqipërisë! Faleminderit për të gjitha përmirësimet që kanë ndodhur në këtë vend, për shkak të drejtësisë në qeveri dhe në zyrtarët e saj!

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Burkina Faso

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Lord of Creation, we pray for Christian artists to flourish in this nation and to have outlets where they can work in the arts in righteousness and provide for their families financially.
 2. Lord, we pray that the art of worship will fill your church’s life. That in all ways through your arts we will worship you!

Business and Market Place

 1. Father, we pray for Christians in the market place who feel like what they are doing isn’t making any difference or change. We pray for grace and hope for each one to continue fighting the good fight. We pray that they will see the fruit of obedience in the market place. “Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.” (Galatians 6:9)
 2. We pray for owners of businesses, that they will work as unto the Lord, not for money. That they will care about employees much more than money. “Whoever loves money will never have money enough.” (Ecclesiastes 5:10)

Church and Religion

 1. Lord of the church, we pray that awakening will come to us, your church, and to the world around us. We pray that dry bones will come to life. “Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.” (Ephesians 3:20-21)
 2. We pray to see your promises fulfilled in our lives for our physical and spiritual family. You are the TRUTH.

Healthcare

 1. Jesus, we ask for mercy and forgiveness for the sin of fear of sickness more than the fear of God. We pray that we will fear the Lord of all the earth in Albania.
 2. We ask for mercy that our hospitals will not be known as places of death but places where people receive life and expect Life to fill them! We bless the medical system of Albania and its staff!! 

Family

 1. We pray that Father’s will rise up and be the leaders of the home that you have called them to be. We pray that men will wash their families with the Word of God. 
 2. We pray that addictions such as alcohol, drugs, and sexual addictions will break off of families in Albania. Pray that we see the God of the breakthrough set thousands of addicts free who will continue to walk in freedom for eternity.

Education

 1. Holy Spirit, we ask you to blow on the seeds planted in the lives of educators in Albania. We pray that the seeds will NOW grow and produce fruit in the schools of Albania.
 2. We pray for government permission for Christian schools and Christian homeschooling in Albania for Albanians!

Government

 1. Jesus, we pray for Christians in government positions that feel like what they are doing isn’t making any difference or change. We pray for grace and hope for each one to continue fighting the good fight. We pray that they will see the fruit of obedience in their lives! “Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.” (Galatians 6:9)
 2. We bless our politicians with righteousness! We thank you, Jesus, for the government of Albania! Thank you for all of the improvements to this nation because of righteousness in the government and its officials!

Persecuted Church

Pray for Burkina Faso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *