(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Lutemi që arti të fokusohet në krijimtarinë e tyre tek gjërat e shpresës dhe të jetës jo të frikës dhe vdekjes. “Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni.” (Filipianëve 4:8)
 2. Lutemi që njerëzit që kalojnë kohën e tyre duke parë në media gjërat që ndërtojnë mendjet dhe jetët e tyre. Lutemi sa më shumë informacione plot me shpresë dhe të vërtetën e  Jezusit në media do të shfaqet në popullin shqiptar. 

 Bizneset dhe tregjet

 1. Janë duke u hapur shumë  biznese dhe lutemi që do të kuptojnë dhe reflektojmë që nuk është vetëm për fitim personal, por që të përdorim të ardhurat për të bekuar vendin dhe të tjerët. “Edhe Zoti i drejtoftë zemrat tuaja te dashuria e Perëndisë dhe te qëndrueshmëria e Krishtit.”  (2 Thesalonikasve 3:5)
 2. Le të jetë kjo kohë një mësim dhe reflektim duke mësuar të ndihmojmë në rritjen e bizneseve në Shqipëri, hapjen e tyre për të patur sa më shumë  të punësuar dhe për të ndihmuar të tjerët që janë pa punë. Le të jetë një kohë investimi dhe mbjellje, jo kohë shtrëngimi. “Jepni dhe do t’ju jepet: një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do t’ju derdhet në gji, sepse me atë masë që do të matni, do t’ju matet edhe juve gjithashtu.” (Luka 6:38)

Kisha dhe besimi

 1. Gjatë kësaj kohe kur kishat nuk kanë leje për të takuar së bashku fizikisht ne lutemi që Perëndia do të na forcojë zemrat tona dhe fokusin tonë në Jezusin dhe ne do të shenjtërohemi më thellë. “Kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin askush nuk ka për të parë Perëndinë.” (Hebrejntë 12:14)
 2. Ne lutemi për hirin e Perëndisë në qeverinë shqiptare, që do të na japi leje që kishat të kenë mundësinë për të mbledhur së bashku përsëri si një familje sa më shpejt që të jetë e mundur. “Por Ai jep hir edhe më të madh; prandaj thotë: “Perëndia u kundërvihet mendjemëdhenjve dhe u jep hir të përulurve.” (Jakobi 4:6)

 Kujdesi shëndetësor

 1. Le te lutemi për gjithë stafin mjekësor të krishterë, që të kenë guximin e duhur për të shpallur Jezusin si shëruesin më të mirë dhe Zotin shpëtimtar. “Prandaj kushdo që do të më rrëfenjë përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfejë përpara Atit tim që është në qiej.” (Mateu 10:32)
 2. Kërkojmë që të krishterët të kuptojnë që shpëtimtari ynë është përgjigjja e parë për sëmundjet fizike dhe mendore dhe mos të shkojmë mbas ilaçeve para se të shkojmë tek Jezusi. “Unë, unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka Shpëtimtar tjetër.” (Isaia 43:11)

Edukimi

 1. Lutemi që nga kjo kohë që kemi parë mungesat e mjeteve për shkollimin e fëmijëve në vështirësi ekonomike që të mendohet thellë nga qeveria dhe Ministria i Arsimit dhe të ndryshojmë dhe rregullojmë mësimdhënien në Shqipëri që të gjithë të kenë mundësi të arsimohen në mënyrën e duhur.
 2. Le te lutemi për hapjen e shkollave të krishtera në Shqipëri sa më shpejt dhe që mësueset në shkolla do të duan Jezusin dhe të kenë etiken e edukimit për çdo fëmijë.

Familja

 1. Lutemi që dora e Zotit do të ruajë dhe do të mbrojë familjet shqiptare gjatë kësaj kohe, kur stresi psikologjik i krijuar nga pandemia është në rritje dhe mund të sjellë dhunë dhe abuzime të ndryshme. Lutemi që zemrat e njerëzve do të hapin për shpëtim në këtë kohë. Por Zoti është besnik, dhe ai do t’ju forcojë dhe do t’ju ruajë nga i ligu.” (2 Thesalonikasve 3:3)
 2. Lutemi që Zoti do të sjellë në zemrat dhe familjet tona frikë nga Perëndia shenjtërim. “Respektoni statutet e mia dhe i vini në zbatim. Unë jam Zoti që ju shenjtëron.” (Levitiku 20:8)

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Eritrea

______________________________________________________________________________

Arts, entertainment, and media

 1. We pray that the arts will focus their creations on the things that have to do with the hope of Jesus and not fear and death.  “Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.” (Phillipians 4:8)
 2. We pray that people will spend their time and hours looking/listening to things on the media that build up their minds and lives. We pray for information that is full of hope and the truth of Jesus will be watched by the people of Albania. 

Business and Market Place

 1. Many businesses are opening at this time and we pray that we will reflect and and consider that our businesses are not just for personal gain but that others and this land will be blessed through us financially. “May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.” (2 Thessalonians 3:5) 
 2.  We pray that out of this time we will reflect and learn the bless and help businesses in Albania. We pray that new businesses and jobs will open up providing jobs to others. We pray this will be a time of planting and investing and not a time of hoarding our finances. “Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.” (Luke 6:38)

Church and Religion

 1. During this time when churches aren’t given permission to meet together physically we ask the to strengthen our hearts and our focus on Jesus and to sanctify us more deeply. 
 2. We ask God for grace that the government of Albania will give permission for the churches to meet and gather together as a family again as soon as possible.

Healthcare

 1. We pray that medical workers will be brave and tell others about Jesus Christ as Saviour and healer with great boldness. (Matthew 10:32) “So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven.”
 2. We pray that Christians will understand that our Saviour is the first answer for every sickness of the body and the mind. We pray that we won’t choose medicines before we choose to seek Christ. (Isaiah 43:11) “I, I am the Lord, and besides me there is no saviour.”

Education

 1. We pray that at this time as we see some problems more clearly in the education system of Albania in its support for the economically disadvantaged. We pray that the Ministry of Education and the gov’t will consider and put in place new systems to support all students so that all can learn.
 2.  Let us pray that Christian schools will open and quickly in Albania. Let us pray that teachers will come to know Jesus and that their teaching methods will be appropriate and a blessing to all students. 

Family

 1. We pray for God’s protection for Albanian families from psychological stress caused do to this pandemic of fear. We pray that God will protect families from abuses of different kinds that are attacking homes and families. “But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.” (2 Thessalonians 3:3)
 2. We pray that God will bring to our families the fear of the Lord and holiness. “Keep my statutes and do them; I am the Lord who sanctifies you.” Leviticus 20:8)

Government

 1. We pray that the decisions the Albanian gov’t makes will be positive for the Albanian economy and that the economy of this land will flourish.
 2. We pray that righteous laws from God will be strengthened and followed in this time and in the future on a daily basis in Albania. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry.” (1 Samuel 15:22-23)

Persecuted Church

Pray for Eritrea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *