(English Below)

Sё pari, nga ne, Rrejti i Lutjes, Le tё lavdёrojmё Perёndinё sepse nё 12 Prill do tё festojmё ringjalljen e Zotit  dhe Shpёtimtarit tonё Jezus Krisht. Le tё kёndojmё nga gёzimi pёr mirёsinё e Perёndisё!!! Ai ёshtё gjithmonё i mirё! Gjithmonё i mirё!!

Kёrkesa lutje tё veçanta kёtё muaj nga THE SEND (Skuadra e Dёrguar) dhe rrjeti i lutjes: Ndёrkohё qё ёshtё e dukshme, qё bota ёshtё duke pёrjetuar njё krizё globale tё frikёs dhe tё pasigurisё, si besimtarё, ne kemi premtimet pёrgjatё Shkrimit pёr tё ankoruar shpirtrat tanё. Perёndia i flet vazhdimisht fёmijёve tё tij duke i risiguruar ata qё tё mos kenё frikё, tё bёhen kurajoz sepse Ai ёshtё me ju, Ai ёshtё pёr ju, Ai do t’ju fuqizojё dhe do t’ju ndihmojё si dhe do t’ju mbajё me dorёn e tij tё djathtё tё drejtёsisё (Jozueu 1:9, Isaia 41:10, Romakёt 8:31)

Gjatё gjithё kohёs, ne mund tё kemi njё shpirt falenderues pёr shkak tё asaj qё Perёndia ёshtё. Dashuria e tij kurrё nuk na lё madje edhe nё rrethanat mё tё vёshtira dhe mё surprizueset. (1 Thesalonikasve 5:18, Psalmi 136).

Perёndia ёshtё i mirё, njё strehё nё kohё shqetёsimesh dhe Ai kujdeset pёr ata qё besojnё nё Atё (Nahum 1:7). Ёshtё e lehtё tё marrёsh me mend strategjinё e armikut. Duke mbyllur kufijtё botёrore, duke ndaluar udhёtimet dhe duke krijuar karantinat, misioni dhe ungjillizimi global ёshtё sfiduar. Por ne e dimё qё Perёndia shpall njё bekim kur ka unitet (Psalmi 133) dhe qё ato male do tё lёvizin si pasojё e besimit tonё sa njё farё sinapi (Mateu 17:20). Le tё ngremё zёrat tё gjithё sёbashku qё tё shohim qё kjo pёrçarje do tё kthehet pёr tё pёrmbushur Urdhёrimin e Madh pёrmes lutjeve dhe pёrgjёrimeve tona.

 • Jezus, kёrkojmё qё tё pёrdorёsh kёtё krizё globale pёr tё pёrgatitur zemrat e çdonjeriu qё tё vijё tek Krishti. Ndёrsa tё gjithё njerёzit nё botё janё duke u kujdesur pёr sigurinё e tyre, lutem qё ti do tё sjellёsh njё tё korrё globale. Qё me miliona njerёz tё shpёtohen.
 • Jezus ne kёrkojmё tё zgjosh ungjilltarёt e pёrgjumur nё mbarё botёn. Ne lutemi qё çdo besimtar do tё ketё guximin tё ndajё besimin e tij nё Jezu Krishtin me tё tjerёt qё nuk e njohin Atё, por qё nё mёnyrё tё dёshpёrueshme kanё nevojё pёr dashurinё dhe sigurinё e tij.
 • Jezus ne shpallim shkatёrrimin e koronavirusit dhe friken e saj në ne dhe tё kёrkojmё qё ta shfarosёsh plotёsisht dhe mos tё pёrhapet mё dhe shёrim tё tё gjithё tё infektuarve. Ne shpallim fuqinё dhe rikuperim tё çdo sistemi imunitar tё prishur, dhe qё tё gjithё ata qё janё vulnerabёl do tё jetojnё dhe do tё rikuperohen plotёsisht. Lutemi që kisha jote do të besojmë dhe ecim në besim për mbrojte dhe sherim nga semundjet fizike dhe shpirtёrore të ndryshe që janё duke vrarё mё shumё njёrez pёr ditё sesa COVID-19 (abort, alkohol, duhane, etj.)  
 • Jezus ne lutemi qё gjerat do tё rifillojnё pёrsёri në normalitet gjatё periudhёs sё Pashkёs. Shfaqu lavdinë tende.
 • Jezus tё kёrkojmё qё tё rikuperosh tё gjitha humbjet nga kjo krizё globale e frikёs. Ne nuk kemi frymen e frikes por dashuria, fuqia, dhe vete kontrol. Rikupero shёndetin, financat, mundesitё ugjillizuese dhe çdo kategori tjetёr qё ёshtё konsideruar humbje nga kjo pandemi.

Nё tё njёjtё kohё, le tё lutemi qё Zoti do tё hap rrugen pёr tё vazhduar me plane qё janё bёrё pёr GO2020! Cfarё ёshtё GO2020? GO2020 ёshtё njё ngjarje e vecantё e Ditёs Globale tё Mbёrritjes tek njerёzit. Bashkohu me mijёra kisha dhe shёrbesa nё mbarё botёn, dhe dedikoja muajin Maj 2020, lutjes dhe ungjillizimit. Imagjinoni 100 milion besimtarё tё bashkuar nё lutje dhe ungjillizim…

 • Pёr cdo besimtar njё dёshmitarё
 • Pёr njё miliard njerёz qё tё dёgjojnё ungjillin nё Maj 2020 

Pёr mё shumё informacion, klikoni kёtu: https://www.youtube.com/watch?v=OiMbEJDNYRA&feature=youtu.be

Si mund te lutemi nё muajin Prill? Pёr shkak tё situatёn e botёs nё kёtё moment, shumё nga kёto pikat janё duke ndodhur edhe tani:

Lutu pёr Pesё (Tё lidhёsh Lutjen dhe Misionin)

Zot, mё drejto tek pesё njerёz, pёr tё cilёt unё mund tё lutem nё mёnyrё tё pёrditshme dhe mё pas siguro mundёsinё pёr mua qё tё ndaj me ta lajmin e mirё tё Krishtit (komshinj, bashkё-punёtorё, miq, shok, familjarё).

Lutje e Trefishtё

Lutu me dy besimtarё tё tjerё cdo javё. Lidhu nёpёrmjet Skype, Zoom, telefonit ose takohuni personalisht. Lutuni sёbashku pёr Frymёn e Perёndisё, pёr tё prodhuar njё rizgjim shpirtёror global dhe lokal si dhe pёr shpёtimin e atyre personave nё listёn e secilit, tё cilёn nuk e njohin Krishtin.

24/7 Lutja Mobilizuese

Ёshtё vizioni i Jezusit, qё cdo kishё nё cdo komb tё jetё njё shtёpi lutjeje. Ёshtё synimi ynё qё tё shohim bashkim nё lutje 24/7 nё qytete, rajone dhe kombe qё do tё drejtohen tek GO 2020. Ndihmo nё mobilizim e qytetit tёnd, rajonit, apo kombit, qё tё jenё pjesё njё ditё nё muaj nё lutje.

Fёmijёt dhe tё rinjtё nё lutje

Fёmijёt dhe tё rinjtё janё partnerё tё plotё nё Misionin e Perёndisё, tё dashur prej Perёndisё dhe nё gjendje pёr t’u pёrdorur pёr tё pёrmbushur Urdhёrimin e Madh.

Lutje pёr grupet e njerёzve

Janё 4700 grupe njerёzish nё botё qё kanё mё pak se njё besimtar pёr 1000 banorё. Ata nuk do tё mbeten tё paarritur dhe tё larguar nga Ungjilli i Krishtit, nёse kishat dhe grupet e lutjes do tё gjejnё rrugёn duke i birёsuar ata nё lutjet ndёrmjetёsuese tё rregullta.

______________________________________________________________________________


First of all, from the Albanian Prayer Network, let us praise the Lord because in April we celebrate the resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ on the 12th of April! Let us sing for joy because of the goodness of God!!! He is always good!! Always good!!

Special prayer requests this month adapted from THE SEND TEAM: While it’s evident the world is currently experiencing a global crisis of fear and uncertainty, as believers, we have promises throughout Scripture to anchor our souls.  God speaks over and over to His children reassuring them to not be afraid, to take courage, for He is with you, He is for you, He will strengthen and help you, and uphold you by His righteous right hand (Joshua 1:9, Isaiah 41:10,  Romans 8:31).  

At all times, we can have a spirit of thanksgiving because of who God is.  His love never fails us even in the most difficult and surprising circumstances (I Thess 5:18, Psalm 136).  

The Lord is good, a refuge in times of trouble and He cares for those who trust in Him (Nahum 1:7). It’s easy to perceive the strategy of the enemy.  By closing national borders, halting travel, and creating quarantines, global missions and evangelism are challenged.  But we know the Lord commands a blessing when there is unity (Psalm 133) and that mountains must be moved with our mustard seed of faith (Matt 17:20).  Let’s join our voices together to see this disruption turned to the fulfillment of the Great Commission through our prayers and declarations. 

 • Jesus, we ask you to use this global crisis to prepare every heart to come to Christ.  As people all over the world are assessing their safety and where they are at in life, we pray you would bring in a global harvest. That millions would be saved. 
 • Jesus, we ask you to awaken the sleeping evangelists all over the earth.  We pray every believer would be emboldened to share their confidence in Jesus Christ with others who don’t know Him, but who desperately need His love and reassurance.  
 • Jesus, we speak destruction to the coronavirus and the fear of this virus and ask you to completely wipe it out with no further spreading of the virus and quick recoveries for all.   We speak strength and healing to every compromised immune system, that all those who are vulnerable would live and recover fully. We pray that your church will believe and walk in faith for protection and healings of physical and spiritual sicknesses that are killing many more people per day than COVID-19 (abortion, alcohol, smoking, etc.).
 • Jesus, we ask for a quick breakthrough in the vaccine for this virus and other sicknesses. 
 • Jesus, we ask that we would fully see things resume to normal by Easter. Show us your glory.
 • Jesus, we ask you to restore all losses from this global crisis of fear. You have not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind.  Restore health, finances, evangelistic opportunities, and any other category that has been considered lost due to the pandemic.

At the same time, let us pray that God will open roads to continue the plans made for GO2020! What is GO2020? GO2020 is a special edition of Global Outreach Day. Join thousands of churches and ministries worldwide and dedicate the month of May 2020 to prayer and evangelism. Imagine, 100 million believers united in prayer and evangelism…

 • For every believer a witness
 • For a billion people to hear the gospel in May 2020

For more informacition, click here: https://www.youtube.com/watch?v=OiMbEJDNYRA&feature=youtu.be

How can we be praying in April? Due to the situation in the world at the moment, many of these points are happening already:

Pray for Five (Connecting Prayer and Mission)

Lord, lead me to five people for whom I can daily pray and then create opportunities for me to share with them the good news of Christ (neighbors, co-workers, friends, family members).

Prayer Triplets

Pray with two other believers weekly. Connect through Skype, Zoom, telephone, Facebook, or personally meet. Pray together for God’s Spirit to produce a global and local spiritual awakening and for the salvation of those on each person’s list who don’t know Christ.

24/7 Prayer Mobilization

It is Jesus’ vision that every church in every nation to be a house of prayer. It’s our aim to see united 24/7 prayer in cities, regions, and nations leading to GO 2020. Help mobilize your city, region, or nation to adopt a monthly day of prayer.

Children and Youth Pray

Children and youth are full partners in God’s mission, loved by God, and able to be used by them to help fulfill His Great Commission.

Prayer for People Groups

There are 4,700 people groups on earth that have less than one believer per thousand people. They will remain unreached and cut off from Christ’s Gospel unless churches and prayer groups pave the way by adopting them for regular intercessory prayer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *