(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Ne lutemi Atë, për liri në Krishtin për artistët në Shqipëri. “Atëherë mbreti dërgoi ta zgjidhnin, sunduesi i popujve dërgoi ta çlironin” (Psalmi 105:20)
 2. Ne lutemi për shenjtëri në media dhe për transmetime të krishtera në vend.

 Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi për drejtësi dhe të vërtetë në tregjet shqiptare.
 2. Mbret Jezus, ne shpallim bekime financiare mbi ata që kryejnë biznese të drejta në Shqipëri.

Kisha dhe besimi

 1. Ne lutemi që ne do nderojmë cdo anëtar të trupit të Krishtit si trupi i Krishtit. “Dhe ju jeni trupi i Krishti dhe gjymtyrët e tij, veç e veç.” (1 Korintasve 12:27)
 2. Ne lutemi për ata që janë mbërthyer në mëkate të fshehta që të jenë të liruar në Jezus Krishtin. Ne lutemi për ekspozim të errësirës.

 Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që mjekët dhe infermierët do të kuptojnë që janë të dobët, por Zoti është i fortë. Ne lutemi që ata do të jenë të varur vetëm në Zotin. “Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që epërsia pashoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne” (2 Korintasve 4:7)
 2. Ne shpallim dhe flasim për jetën mbi spitalet në Shqipëri dhe në mbarë Shqipërinë. Ne lutemi që ne nuk do t’i dorëzohemi frymës së frikës. “Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj veprat e Zotit”. (Psalmi 118:17)

Edukimi

 1. Zot ne lutemi që fëmijët në Shqipëri do të njohin Krishtin dhe premtimet e Abrahamit do të derdhen në shkollat e vendit. “Sepse atij iu kujtua premtimi i shenjtë që i kishte bërë Abrahamit, shërbëtorit të tij” (Psalmi 105.42)
 2. Zot, ne lutemi për mbrojtje dhe shëndet për fëmijët dhe mësuesit në Shqipëri. Zot ne lutemi që fëmijët në Shqipëri do të njohin Krishtin dhe premtimet e Abrahamit do të derdhen në shkollat e vendit. “Sepse atij iu kujtua premtimi i shenjtë që i kishte bërë Abrahamit, shërbëtorit të tij” (Psalmi 105.42)

Familja

 1. Ne i lutemi Zotit që familjet do të falin njëri tjetrin për mëkatet dhe gabimet e kryera dhe do të qëndrojnë sëbashku. “Por atij që ju do t’i falni diçka, e fal edhe unë, sepse edhe unë, nëse kam falur gjë, kujtdo që t’ia kem falur, e bëra për ju përpara Krishtit.” (2 Korintasve 2:10)
 2. Ne lutemi për martesa dhe familje të shëndetëshme në Shqipëri.

Qeveria

 1. Ne lutemi për përulësi të vërtetë në qeverinë e Shqipërisë. “Sepse nuk guxojmë të renditemi ose të krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet; por ata, duke matur veten e tyre dhe duke u krahasuar me veten e tyre, nuk kanë mend”. (2 Korintasve 10:12)
 2. Ne lutemi për hir dhe bekime për njerëzit në Shqipëri dhe që goja jonë do të shpallë vetëm bekime dhe jo mallkime për qeveritarët.

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Afghanistan.

_____________________________________________________________________

Arts, entertainment, and media

 1. We pray Father, for freedom in Christ for artists in Albania.  “The king sent and released him, the ruler of peoples set him free.” (Psalm 105:20)
 2. We pray for holiness in the media and Christian broadcasting in the nation.

Business and Market Place

 1. We pray for righteousness and justice in the market place with truth.
 2. King Jesus, we speak financial blessing for those in righteous businesses in Albania.

Church and Religion

 1. We pray that we will honor each member of the body of Christ as the body of Christ. “Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it.” (1 Corinthians 12:27)
 2. We pray that those who are trapped in secret sins will be set free in Jesus Christ. We pray for exposure of darkness.

Healthcare

 1. We pray that doctors and nurses will know that they are weak but that God is strong. We pray that their will be dependance on God. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us.” (2 Corinthians 4:7)
 2. We speak and pray life over the hospitals of Albania and the country of Albania. We pray that we won’t surrender to the spirit of fear.  “I will not die but live, and will proclaim what the Lord has done.” (Psalm 118:17)

Education

 1. Lord, we pray that the children of Albania will know Christ and the promises of Abraham will flood the schools of this country. “For he remembered his holy promise given to his servant Abraham.” (Psalm 105:42)
 2. Lord, we pray for protection and health for the children and teachers of Albania.

Family

 1. We ask God that families will forgive each other for sins and mistakes and families will stay together. “Anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven—if there was anything to forgive—I have forgiven in the sight of Christ for your sake.” (2 Corinthians 2:10)
 2. We pray for healthy marriages and families in Albania.

Government

 1. We pray for true humility in the government of Albania. “We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise.” (2 Corinthians 10:12)
 2. We ask for grace and blessing for the people of Albania and that our mouths would bless and not curse the government.

Persecuted Church

Pray for Afghanistan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *