(English Below)

Arti, reklamat dhe media

1. O Atë, ngreh njerëz në industrinë e artit dhe argëtimit të cilët do të çëndrojnë fortë në vlerat e Tua, njerëz që nuk do të kenë frikë të shkojnë kundër rrymës. Njerëzit krejtësisht të dashuruar me Jezusin!!!

2. Gjonit 2: 15, 16 – “Mos e doni botën, as gjërat që janë në boteëë. Ne qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga Ati, por nga bota.” O Zot, na dhuro një dashuri për TY!!!

Bizneset dhe tregjet

1. Atë ne lutemi që nëse njerëzit që  merren me biznes nuk kanë dëshirë të ndjekin rrugën e drejtësisë do të ishte më mirë që ata të mos ishin. Ne lutemi që dëshirat e biznesmenëve që kryejnë drejtësinë do të plotësohen. “Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë”. (Fjalët e urta 10:24)

2. Zot, ne kërkojmë që ato biznese që ofrojnë punë për të gjithë njerëzit, të çfarëdolloj klase shoqërore ose ngjyre, do të hapen gjithnjë e më shumë në Shqipëri.

Kisha dhe besimi

1. O Zot, lutemi që ne, kisha, do të përqendrojmë sytë tërësisht tek Jezusi. Që viti 2020 do të njihet si një vit kur Shqipëria i ktheu sytë vetëm tek AI dhe vetëm tek AI. “Kërkoni Zotin dhe forcën e tij; kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij. Mbani mend çuditë që ai ka bërë, mrekullitë dhe gjykimet e gojës së tij”. (Psalmi 105:4-5)

2. “Merrni me vete disa fjalë dhe kthehuni tek Zoti. I thoni: “Largo çfarëdo paudhësi dhe prano atë që është e mirë, dhe ne do të ofrojmë flijimet e buzëve tona”. (Hosea 14: 2)

Kujdesi shëndetësor

1. Zoti i Plotfuqishëm, ju e thirrët Lukën mjekun, lavdërimi i të cilit është në ungjill, të jetë një ungjilltar dhe mjek i shpirtit: me anë të hirit të Frymës dhe përmes ilaçit të shëndetshëm të ungjillit, jepi Kishës tënde të njëjtën dashuri dhe fuqi për të shëruar; përmes Jezu Krishtit Birin tuaj, Zotit tonë, i cili është i gjallë dhe mbretëron me ju, në unitetin e Frymës së Shenjtë, një Zot, tani dhe përgjithmonë.

2. Zot, ne lutemi që njerëzit që janë në situata të vështira fizike të shikojnë Jezusin dhe të mos dëgjojnë frikën që dëshiron të kontrollojë mendimet e njeriut. Lutemi për clirim nga frika në spitale. “ Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie.” ( 2 Timoteut 1:7)

Edukimi

1. Ne lutemi që rinia Shqipëtare do të lulëzojë në drejtësi dhe lavdërim për Jezusin, Mbretin tonë! “ Prandaj, ashtu si toka bën që të rritet bimësia e saj dhe kopshti bën që të mbijë atë që është mbjellë, po kështu Zoti, Zoti, do të bëjë që të mbijë drejtësia dhe lëvdimi përpara tërë kombeve.”. (Isaia 61:11)

2. Të falenderojmë JESUS për mësuesit dhe drejtorët e shkollave. Ne kërkojmë falje kur mallkojmë dhe gjykojmë mësuesit dhe drejtorët e fëmijëve tanë. Na jep hir të mësojmë të punojmë së bashku!

Familja

1. Zot, lutemi që familjet shqiptare do të rikthehen tek ti.  Na restauro, o Zot, sipas modelit tënd. “të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes të të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë, që nga fillimi i botës”. (Veprat 3: 21)

2. Ne lutemi që ti JESUS do të derdhësh dashurinë tënde mbi familjet shqiptare në një mënyrë të vecantë gjatë 2020 tek individët dhe familjet. Le të shohim ty Jezus.

Qeveria

1. Frymë e Shenjtë, ne lutemi që një pagëzim me zjarrin e Frymës së Shenjtë, të bjerë mbi Shqipërinë dhe të na pastrojë të gjithëve nga korrupsioni dhe dashuria ndaj vetes. “Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim; por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet e tij; ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin “(Mateu 3:11).

2. O Zot, na jep ne dhe udhëheqësve tanë qeveritarë frikën e vërtetë të Zotit. “Dhe njeriut i tha:” Ja, frika e Zotit, kjo është mençuri; dhe të largosh nga e keqja është mirëkuptim. “(Jobi 28:28)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Vietnam. Për më shumë informacion për Vietnam, kliko Këtu.

________________________________________________________________

Arts, entertainment, and media   

1. Father, will You raise up people in the arts and entertainment industry who will stand up for Your values, people who will not be afraid to go against the tide. People totally in love with JESUS!!!

2. 1 John 2:115, 16 – “Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world – the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life – is not of the Father but of the world.” O Lord, give us a love for YOU!!!

Business and Market Place

1. Father, we ask that if business people are unwilling to follow the way of righteousness they will be removed. We pray that the desires of righteous business people will be granted. “What the wicked dread will overtake them; what the righteous desire will be granted.” (Proverbs 10:24)

2. Lord, we ask for businesses that offer jobs to all people of whatever class or color to open up more and more in Albania. 

Church and Religion

1. Lord, we pray that we the church will focus our eyes totally on JESUS. That 2020 will be known as a year when Albania turned her eyes to HIM and HIM alone. “Look to the Lord and his strength; seek his face always. Remember the wonders he has done, his miracles, and the judgments he pronounced.” (Psalm 105:4-5)

2. “Take words with you and return to the Lord. Say to him: “Forgive all our sins and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips.” (Hosea 14:2)  

Healthcare

1. Almighty God, you called Luke the physician, whose praise is in the gospel, to be an evangelist and physician of the soul: by the grace of the Spirit and through the wholesome medicine of the gospel, give your Church the same love and power to heal; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever.

2. Lord, we pray that people in difficult situations physically would look to JESUS and not listen to fear that desires to control the thoughts of man. We pray for freedom from fear in hospitals. “For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.” (2 Timothy 1:7) 

Education

1. We pray that the youth of Albania will spring up in righteousness and praise to our KING JESUS! “For as the soil makes the sprout come up and a garden causes seeds to grow, so the Sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations.” (Isaiah 61:11)

2. We thank you JESUS for the teachers and directors of schools. We ask your forgiveness for cursing and judging our children’s teachers and directors. Give us grace to learn to work together! 

Family

1. Lord, we pray that families be restored to you in Albania. Restore us, O Lord to your design. “Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets.” (Act 3:2)

2. We pray that you JESUS will pour out your love on the Albanian family in an experiential way to individuals and families in 2020. Let us see you JESUS.

Government

1. Holy Spirit, we pray for a baptism of Holy Spirit fire to fall on Albania and cleanse us all from corruption and the love of self. “I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.” (Matthew 3:11)

2. Lord, give our gov’t leaders and ourselves the true fear of the Lord. “And to man He said, ‘Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; And to depart from evil is understanding.'” (Job 28:28)

Persecuted Church

Pray for Vietnam. More info about Vietnam here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *