(English Below) 

Arti, reklamat dhe media

1.   Lutemi që Perëndia të përdorë artin dhe median në Shqiperi për tu hapur sytë dhe mendjen e njerezve për Krishtin Jezus. “Dhe t’u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët.” (Efesianëve 1:18) 

2.    Le të shfaqet shumë shprese nëpër art dhe media gjatë vitit 2020 ne Shqiperi dhe për shqiptaret. “Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju,” thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.” (Jeremia 29:11)

Bizneset dhe tregjet

1.   Kërkojmë që biznesmenët të ecin me shpresën që është Krishtin Jezus dhe të jetojnë si Krishti. “Të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në ju, shpresë lavdie.” (Kolosianëve 1:27)

2.   Lutemi për më shumë drejtësi në sistemet që kujdesen për drejtesinë e bizneseve. 

Kisha dhe besimi

1.   Lutemi që në këtë vit të ri ne të mendojmë për Krishtin, gjërat që janë lart dhe planet që Zoti ka për ne në 2020. “Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë.” (Kolosianëve 3:1-2)

2.   Lutemi për ringjallje në familjen e Krishtit në 2020. Lutemi që të agjerojmë sëbashku datën 5-25. 

Kujdesi shëndetësor

1.   Lutemi për njerëz të semurë që të ndiejnë shpresën që vjen vetëm nga Jezu Krishti dhe të shikojnë drejt Tij. “Sepse trishtimi ynë i lehtë që është vetëm për një moment, prodhon për ne, një peshë të pamasë e të pashoqe të amshueshme lavdie; ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme.” (2 Korintasve 4:17-18)

2.   Lutemi për dhembshuri nëpër spitale dhe klinika në Shqipëri dhe që mjetet dhe ilaçet të jenë falas për pacientet. 

Edukimi

1.   Lutemi që shkollat të kenë më shumë fonde nga shteti për më shumë punetorë që të kujdesen siç duhet për femijët dhe që mesuesit të jenë të kujdesshëm gjatë 2020.

2.   O Perëndi i përsosur lutemi që femijet në shkollë të mesojnë për Ty dhe për krijesën tënde në mënyrën e duhur. “Kur mendoj qiejtë e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?” (Psalmet 8:3-4)

Familja

1.   Lutemi që Zoti të sjellë bashkë familjet në Shqipëri sipas vullnetin e Tij. “Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plotë.?” (Malakia 4:6)

2.   Lutemi për paqen e Perëndisë në familjet shqiptare dhe që shpresa të shtohet më shumë se asnjëherë në 2020!

Qeveria

1.   Le të bekojmë dhe lutemi për qeveritaret, që ata të kenë frikë nga Zoti dhe dashuri për popullin. “Vëllezër, sa për vete, nuk mendoj se e kam zënë, por bëj këtë: duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara, po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus.” (Filipianëve 3:13-14)

2.   Lutemi që qeveritarët të mos bëjnë besëlidhje për para me shtete që kërkojnë të sundojnë dhe kontrollojnë popullin shqiptar, as të sjellin besimet e tyre në Shqipëri. 

Kisha e persekutuar

Lutuni për Myanmar (Klikoje linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Myanmar)

________________________________________________________


Arts, entertainment, and media   

1. We pray that God will use the arts and media in Albania to open people’s eyes and hearts to Jesus Christ!  “I pray that you may understand more clearly. Then you will know the hope God has chosen you to receive. You will know that what God will give his holy people is rich and glorious.” (Ephesians 1:18) 

2. We pray much hope will be spread throughout Albania to the Albanian people through the arts and media in 2020. “I know the plans I have for you,” announces the Lord. “I want you to enjoy success. I do not plan to harm you. I will give you hope for the years to come.” (Jeremiah 29:11) 

Business and Market Place

1. We pray that businessmen will know the hope that is in Jesus Christ, will walk in it, and will live like Christ. “God has chosen to make known to them the glorious riches of that mystery. He has made it known among the Gentiles. And here is what it is. Christ is in you. He is your hope of glory.” (Colossians 1:27) 

2. We pray for righteousness in the “checks-and-balances” systems that audit Albanian businesses. We pray that they would be righteous thus causing the general market to be more righteous in Albania.

Church and Religion

1. We pray that we would ‘set our eyes on things above’ in this new year. We pray that we would specifically see God’s plans for us this year and follow them. “You have been raised up with Christ. So think about things that are in heaven. That is where Christ is. He is sitting at God’s right hand. Think about things that are in heaven. Don’t think about things that are only on earth.” (Colossians 3:1-2)

2. We pray for awakening and revival in the family of God in 2020. We pray that we would come together and fast from the 5th-25th.  

Healthcare

1. We pray that the sick will feel the hope that is in Christ and will look to Him for help.  “Our troubles are small. They last only for a short time. But they are earning for us a glory that will last forever. It is greater than all our troubles.  So we don’t spend all our time looking at what we can see. Instead, we look at what we can’t see. That’s because what can be seen lasts only a short time. But what can’t be seen will last forever.” 2 Corinthians 4:17-18)  

2. We pray for compassion in hospitals and clinics for Albanians, whether in Albania or anywhere else in the world. We also pray that medicines and treatments would be free.   

Education

1. We pray that schools will have the funds from the government needed to hire all the workers necessary for the care of the children of Albania. We pray that teachers will be very diligent with the students in 2020.  

2. O perfect Lord, we pray that the children in schools will learn about you and your creation in the way that you desire. “I think about the heavens. I think about what your fingers have created. I think about the moon and stars that you have set in place. What are human beings that you think about them? What is a son of man that you take care of him?” (Psalms 8:3-4)

Family

1. We pray that God will bring families together in Albania according to His will and desire. “Elijah will bring peace between parents and their children. He will also bring peace between children and their parents. If that does not happen, I will come. And I will completely destroy the land.” (Malachi 4:6)

2. We pray for peace in the Albanian family and the peace of God more than ever in the Albanian home in 2020!  

Government

1. Let us bless and pray for the government and pray that they will have the fear of the Lord and love for the Albanian people. “Brothers and sisters, I don’t consider that I have taken hold of it yet. But here is the one thing I do. I forget what is behind me. I push hard toward what is ahead of me. I push myself forward toward the goal to win the prize. God has appointed me to win it. The heavenly prize is Christ Jesus himself.” (Philippians 3:13-14)

2. We pray that the government of Albania will not make deals, for money’s sake, with governments who desire to control or to push their religious beliefs on Albanians.

Persecuted Church

Pray for Myanmar (click the link to get more information about Myanmar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *