(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1.  Lutemi për lajme të verteta në media ne shqiperi dhe te persillet paqe nga mediat për njerëzit.
 2.  Le të flitet në media që Zoti Jezus është me ne në cdo kohë dhe cdo stinë dhe  të nxitet festimë i lindjes së Tij këtë muaj. “Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzënë dhe do të lindë një djalë, të cilit do t’i venë emrin Emanuel, që do të thotë: “Zoti me ne”.” (Mateu 1:23)

Bizneset dhe tregjet

 1. Lutemi për bizneset e Krishtera të jenë të bekuar nga Perëndia, me paqjen dhe mbrojten e Tij. 
 2. “Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua; dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua.” (Galatasve 2:20)

Kisha dhe besimi

 1.  Lutemi për kishen që Jezusi ta perdore këtë kohë të veshtirë që po kalon kombi, duke na sjellë bashkë në një mëndje dhe në veprim me Krishtin si koka që vullneti i Tij të bëhet. “Që, kur të plotësoheshin kohërat, t’i sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit.” (Efesianëve 1:10)
 2. O Atë, bekoje këtë vend duke na sjelle së bashku në unitet dhe dashuri. “Derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit.” (Efesianëve 4:12-13)

Kujdesi shëndetësor

 1. “Paçi hir e paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krishti.” për pacientet dhe sherim. (Galatasve 1:3) 
 2. Lutemi që finance që vijnë nga burimet njerëzore  bekimet njerezore për pacientet në këtë kohë të shkojnë tek pacientet. 

Edukimi

 1. Bekoje shkollet me paqjen e Perendisë dhe sigurin e Perëndise! Mbroje femijet nga i ligu, O Zot.
 2. Falendërojme ty, O Zot. Që je duke na ndihmuar keto ditë, që zemrat tona të zbuten më shumë për ty. “Ata do të kthehen dhe do të heqin tërë gjërat e tij të urrejtshme dhe tërë gjërat e neveritshme të tij. Dhe unë do t’ju jap atyre një zemër tjetër dhe do t’u shtie përbrenda një frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën prej guri dhe do t’u jap një zemër prej mishi.”  (Ezekieli 11:18-19)

Familja

 1. Maria i tha po Perendisë edhe ne Jezus themi PO në cdo gjë. Në këtë kohë të veshtirë të shikojmë drejtë tek Perendia themi duam të mbartim Perendinë në zemrat tona si Maria mbari Jezusin në barkë. “Atëherë Maria tha: “Ja shërbëtorja e Zotit; le të më ndodhë sipas fjalës sate. Dhe engjëlli u largua prej saj.” (Lluka 1:38)
 2. Lutemi që kisha e Zotit do bëhët një familje plot me dashuri ne kete kohe dhe do funksonojmë vertet si familja e Krishtit për kombin.

Qeveria

 1. Jezus, na meso të besojmë tek Ty dhe mos t’i mbajmë shpresat tek njeriu POR t’i duam të gjithë dhe t’i japim nder dhe respekt cdo njeriu dhe qevëritaret. “Mos kini më besim te njeri, në flegrat e të cilit nuk ka veç se një frymë; si mund të mbështetesh te ai?” (Isaia 2:22)
 2. Lutemi per urtesi per drejtuesët në kishë dhe ne shtet te kenë mundesi të veprojnë në keto momentet sic do ti, Jezus!!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Sudan (Kliko në linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Sudan)

————————————————————————————

Arts, entertainment, and media

 1.  We pray for truth in the news and the media of Albania and that peace will be brought to the people through the news. 
 2.  We pray that in the media it will be declared that Jesus is Lord and in this season the birth of Jesus Christ will be celebrated in the media. “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel” (which means “God with us”).” (Matthew 1:23)

Business and Market Place

 1. We pray that Christian business will be blessed by God and by his peace and protection. 
 2. “I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.” (Galatians 2:20)

Church and Religion

 1. We pray that Jesus will use this difficult time for our nation to bring us together with one mind and action and with Jesus as the head, that’s God’s will can be done.  “To be put into effect when the times reach their fulfillment—to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ.” (Ephesians 1:10)
 2. Our Father bless this land and bring us together in unity and love.  “To equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.” (Ephesians 4:12-13)

Healthcare

 1. “Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. (Galatians 1:3) 
 2. We pray that finances that are given to aid through different means during this period of time will go to the patients. 

Education

 1. Bless the schools of Albania with peace and security from the Lord and protect them from the evil one, O God! 
 2. We thank you, O God that you are helping our hearts to soften to you these days and that we would learn to love you more through this hard time. “They will return to it and remove all its vile images and detestable idols. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them; I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh.”  (Ezekiel 11:18-19)

Family

 1. Mary said yes to God and we pray that we will say YES to Jesus in everything. In this hard time, we look up to God and say we want to carry Jesus in our hearts as Mary carried Jesus in her womb. “I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May your word to me be fulfilled.” Then the angel left her.” (Luke 1:38)
 2. We pray that God’s family will become a truly loving family and function together as His family for this nation. 

Government

 1. Jesus, teach us to believe in you and to have our hope in you and not to place our hope in people but at the same time to honor and respect the government.   “Stop trusting in mere humans, who have but a breath in their nostrils. Why hold them in esteem?” (Isaiah 2:22)
 2.  We pray for wisdom for the leaders of the government and the church that in this trial they will act in the ways that Jesus desires for the nation. Persecuted Church

Pray for Sudan (Click on the link for more information about Sudan)–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *