(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1.   Ne lutemi që e Vërteta të shpallet në Art në të gjithë kombin. Lutemi për guxim tek artistët, për të vërtetën.
 2.   Ne lutemi për ide në media këtë muaj, për sezonin e Krishtlindjes, që Jezusi do të shpallet në 1000 mënyra të ndryshme në të gjithë median në Shqipëri.

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne të falënderojmë Frymë e Shenjtë që na ke dhënë një vetëdije më të madhe për praktikat e drejta të biznesit dhe që ke kthyer në ne frikën e Zotit, në një masë më të madhe. “Do të keni peshore të sakta, pesha të sakta, efa të saktë, hin të saktë. Unë jam Zoti, Perëndia juaj që ju nxori nga vendi i Egjiptit”. (Levitiku 19:36)
 2. Ne lutemi për të vërtetën/Jezusin në tregti.

Kisha dhe besimi

 1. O At, ne kërkojmë që ne do të dëgjojmë me zell dhe do t’i bindemi zërit Tënd, dhe si një kishë të veprojmë vetëm kur Ti të veprosh dhe të bëjmë vetëm atë që Ti bën. Shkatërro gjithcka në punën tonë që nuk është në planin tënd të përsosur. “Në rast se reja ndalej vetëm nga mbrëmja deri në mëngjes, kur ajo ngrihej në mëngjes, ata niseshin për rrugë; si ditën ashtu dhe natën, kur reja ngrihej, ata viheshin në lëvizje.” (Numrat 9:21)
 2. Ne biem dakord së bashku që do të ndalojmë në prezencën tënde dhe e dimë se Ai është Zot. “Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi; do të ngrihem lart midis kombeve, do të ngrihem lart mbi tokë. “(Psalmi 46:10)

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për mrekulli në spitalet e Shqipërisë, që do t’i sjellin lavdi Jezusit! Lutemi për ungjillizim në spitalet e Shqipërisë.
 2. Ne ju lavdërojmë At, që ju jeni një At kaq i përsosur dhe që po ndihmoni profesionistët e mjekësisë që t’i duan dhe nderojnë pacientët e tyre njëlloj si Ju, që i doni ata si fëmijët tuaj. “Asnjë nga ju të mos dëmtojë fqinjin e tij, por të keni frikë nga Perëndia juaj; sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj”. (Levitiku 25:17)

Edukimi

 1. Faleminderit, Jezus, për sistemin e Edukimit që mbron dhe nderon fëmijët e Shqipërisë me të Vërtetën. “Që u siguron drejtësi jetimëve dhe të vejave, që e do të huajin dhe i jep bukë dhe veshje”. (Ligji i përtërirë 10:18)
 2. Ne lutemi që në këtë sezon mësuesit, studentët, drejtorët do të jenë mirënjohës ju Zot për shumë bekime që keni sjellë në Shqipëri. Lutemi për një frymë falënderimi në shkolla.

Familja

 1. Ne të falënderojmë, Jezus, për dhuratën e mikpritjes, në familjen shqiptare! Ne lutemi që të mbrosh këtë dhuratë dhe ta zgjerosh dashurinë nga zemra për fqinjët tanë. Na ke bekuar me shumë dhurata, Jezus, dhe ne të falënderojmë! “Të huajin që banon midis jush ta trajtoni njëlloj si ai që ka lindur midis jush; ti do ta duash si veten tënde, sepse edhe ju ishit të huaj në vendin e Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.” (Levitiku 19:34)
 2. Ne të falënderojmë, Jezus, për familjet e forta të krishtera që e kanë ngulitur Fjalën tënde në zemrat e familjeve të tyre. “do t’ua ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Do t’i lidhësh si një shenjë në dorë, do të jenë si shirita midis syve, dhe do t’i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua”. (Ligji i përtërirë 6: 7-9)

Qeveria

 1. Ne të falënderojmë për SHPRESË për ne në qeverinë e Shqipërisë. Ju “për t’u dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për t’u dhënë atyre një diademë në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zisë, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë mbjellja e Zotit, për të paraqitur lavdinë e tij”. (Isaia 61:3)
 2. Ne të falënderojmë, Zot! Shqipëria është një tokë kaq e bukur dhe ju po na shëroni. “Prandaj zbato urdhërimet e Perëndisë, të Zotit tënd, duke ecur në rrugët e tij dhe duke ia pasur frikën, sepse Zoti Perëndia yt, po të bën të hysh në një vend të mirë, një vend me rrjedha uji e me burime që dalin nga luginat dhe nga malet; një vend me grurë dhe elb, me vreshta, me fiq dhe shegë, një vend me ullinj që japin vaj dhe me mjaltë; një vend ku do të hash bukë sa të duash, ku nuk do të të mungojë kurrgjë; një vend ku gurët janë hekur dhe ku do të rrëmosh bakër nga malet.” (Ligji i përtërirë 8: 6-9)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Sudan (Kliko në linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Sudan)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray for the Truth to be declared in art throughout this nation. We pray for courage for artists for Truth.
 2. We pray for ideas this month in the media for the Christmas season that Jesus will be declared in 1000s of ways across the media of Albania.

Business and Market Place

 1. We thank you Holy Spirit for giving us a greater awareness of righteous business practices and for returning to us the fear of the Lord in greater measure. “Use honest scales and honest weights, an honest ephah and an honest hin. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt.” (Leviticus 19:36)
 2. We pray for Truth/Jesus in the marketplace.

Church and Religion

 1. Father, we ask that we will diligently listen and obey your voice and as a church move only when you move and do only what you do. Destroy anything at work in us that isn’t in your perfect plan. “Sometimes the cloud stayed only from evening till morning, and when it lifted in the morning, they set out. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set out.” (Numbers 9:21)
 2. We agree together that we will be still and know that He is God. “He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.” (Psalm 46:10)

Healthcare

 1. We pray for miracles in the hospitals of Albania that bring praise to JESUS! We pray for evangelism in the hospitals of Albania.
 2. We praise you, Father, that you are such a perfect Father and you are helping medical professionals to love and honor their patients as you Father love your children. “Do not take advantage of each other, but fear your God. I am the Lord your God.” (Leviticus 25:17)

Education

 1. Thank you, Jesus, for a system of Education that protects and honors the children of Albania with Truth. “He defends the cause of the fatherless and the widow, and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing.” (Deuteronomy 10:18)
 2. We pray that in this season teachers, students, directors will be thankful to you God for the many blessings you have brought to Albania. We pray for a spirit of thanksgiving in schools.

Family

 1. We thank you, Jesus, for the gift of hospitality in the Albanian family! We pray that you will protect this gift and expand the love from the heart for our neighbors. You have blessed us with many gifts, Jesus, and we thank you!  “The foreigner residing among you must be treated as your native-born. Love them as yourself, for you were foreigners in Egypt. I am the Lord your God.” (Leviticus 19:34)
 2. We thank you, Jesus, for strong Christian families who impress your Word on their families hearts. “Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.” (Deuteronomy 6:7-9)

Government

 1. We thank you for HOPE for us in Albania’s gov’t. You “Provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor.” (Isaiah 61:3)
 2. We thank you, Lord! Albania is such a beautiful land and you are healing us. “Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him.  For the Lord your God is bringing you into a good land—a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills;  a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey;  a land where bread will not be scarce and you will lack nothing; a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills.” (Deuteronomy 8:6-9)

Persecuted Church

Pray for Sudan (Click on the link for more information about Sudan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *