(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë të ruash popullin shqiptar nga interneti përmes telefonit dhe kompjuterit. Lutemi që njerëzit të bëhen të vetëdijshëm për rreziqet që sjell interneti dhe media sociale, si dhe të mbrojnë veten dhe familjet e tyre. “Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota”. (Gjoni 17:16)
 2. Kërkojmë që të ketë më shumë filma të animuar dhe programe të krishtera për fëmijët në televizor dhe në internet.

Bizneset dhe tregjet

 1. Atë, ne lutemi për tregjet në Shqipëri, ku do të respektohen ligjet e Zotit. Lutemi për praktika të drejta biznesi. “Do të respektoni, pra, të gjitha statutet dhe dekretet e mia dhe do t’i vini në zbatim. Unë jam Zoti.” (Levitiku 19:37)
 2. Zot, ne lutemi për ditën e Shabatit për popullin e Shqipërisë. Lutemi që njerëzit të jenë në gjendje të kenë të paktën 1 ditë pushim në javë për të pushuar. Lutemi që dita e Shabatit do të nderohet në Shqipëri.

Kisha dhe besimi

 1. Zot i të gjithëve, ne kërkojmë të na ndihmosh të njohim dhe të ecim në të vërtetën dhe shenjtërinë tënde. Ne të lejojmë të bësh gjithçka që duhet, në mënyrë që të na bësh një popull të shenjtë. Ne kemi besim në ty. “Më heto, o Zot, dhe më vër në provë; pastro me zjarr trurin dhe zemrën time”. (Psalmi 26: 2)
 2. Lutemi që kisha shqiptare do të mbushet me shpresë për Shqipërinë dhe për atë që Zoti ka planifikuar për të. Se nëse Zoti po na thërret, ne duhet të qëndrojmë në Shqipëri dhe ta bekojmë këtë vend. “Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju,” thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.” (Jeremia 29:11)

Kujdesi shëndetësor

 1. At, ne kërkojmë që të krishterët që ofrojnë kujdes mjekësor në Shqipëri do të ndjekin Ty me kujdes dhe me bindje në vendin e punës. Ne kërkojmë që do të jemi dritë për një botë të errët. “Do t’i mësojnë popullit tim të dallojë atë që është e shenjtë nga ajo që është profane dhe do t’i bëjnë të njohur ndryshimin midis asaj që është e papastër dhe asaj që është e pastër”. (Ezekiel 44:23)
 2. Ne kërkojmë për punonjësit e mjekësisë për sy që të shohin dhe veshë që të dëgjojnë, në mënyrë që ata të kuptojnë kur janë duke u korruptuar dhe që po neglizhojnë vendin e punës. Ne kërkojmë për frikën e Zotit.

Edukimi

 1. Jezus, ne kërkojmë që qeveria Shqiptare do të lejojë hapjen e shkollave të krishtera në Tiranë dhe në të gjithë vendin. Ne kërkojmë që të hapësh dyert që vetëm Ti mund ti hapësh. “Kështu ai do të hapë dhe askush nuk do të mund ta mbyllë, do ta mbyllë dhe askush nuk do ta mund ta hapë.” (Isaia 22:22)
 2. At, ne lutemi për mësues dhe drejtorë të krishterë në shkollat e Shqipërisë. Ne kërkojmë që ata do të ndjekin me kujdes dhe bindje Zotin në vendin e punës dhe që fëmijët do të jenë të bekuar dhe të sigurt!

Familja

 1. Ne lutemi për bindjen ndaj Zotit për familjet në Shqipëri, që si pasojë e kësaj ata do të jenë të mbrojtur nga e keqja, sepse Zoti do t’i ruajë ata. “Ne dimë se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton; ai që ka lindur nga Perëndia e ruan veten e tij, dhe i ligu nuk e prek atë”. (1 Gjonit 5:18)
 2. Ne kërkojmë që baballarët në Shqipëri të jenë të lirë nga varësitë e çdo lloji, përveç varësisë ndaj Jezu Krishtit. Totalisht falas.

Qeveria

 1. Ne lutemi që qeveria e Shqipërisë t’i nënshtrohet Zotit në bindje dhe nderim ndaj Tij. “Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju” (Jakobi 4: 7)
 2. Zot, ne kërkojmë që qeveria e Shqipërisë të përulë veten nën dorën e fuqishme të Zotit dhe të nderojë Jezu Krishtin si Zot! “Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur” (1 Pjetrit 5: 6)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Pakistan

Kliko në linkun për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Pakistan

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Holy Spirit, we ask you to protect the Albanian people from the internet on their phones and computers. We pray for people to become more aware of the dangers of the internet and social media and protect themselves and their families. “They are not of the world, even as I am not of it.” (John 17:16)
 2. We ask for more Christian cartoons and programs for children on the television and internet.

Business and Market Place

 1. Father, we pray for a market place in Albania where God’s laws are honored. We pray for fair business practices. “‘Keep all my decrees and all my laws and follow them. I am the Lord.’” (Leviticus 19:37)
 2. Lord, we pray for a Sabbath rest for the people of Albania. We pray that people will be able to have at least 1 day off a week to rest. We pray that the Sabbath day will be honored in Albania.

Church and Religion

 1. Lord of All, we ask you to help us to know and walk in your Truth and holiness. We give you permission to do whatever you need to do to make us a holy people. We trust you. “Test me, Lord, and try me, examine my heart and my mind.” (Psalm 26:2)
 2. We pray for the Albanian church to be filled with hope for Albania and what God has planned for her. That if God is calling us, we would stay inside of Albania and bless this land. “For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” (Jeremiah 29:11)

Healthcare

 1. Father, we ask for Christian medical caregivers to carefully and obediently follow God in the workplace. We ask that we will be the light to a dark world. “They are to teach my people the difference between the holy and the common and show them how to distinguish between the unclean and the clean.” (Ezekiel 44:23)
 2. We ask for eyes to see and ears to hear for medical workers so that they will understand when they are being corrupt and negligent in the work setting. We ask for the fear of the Lord.

Education

 1. Jesus, we ask for permission from the gov’t of Albania to open Christian schools in Tirana and across the nation. We ask for you to open the doors that only you can open. “What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open.” (Isaiah 22:22)
 2. Father, we ask for Christian teachers and directors in the schools of Albania. We ask that they will carefully and obediently follow God in the workplace and that children will be blessed and safe!

Family

 1. We pray for obedience to God in the family units of Albania that in turn, they would be protected from the evil one for God will keep them safe. “We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them.” (1 John 5:18)
 2. We ask for Fathers in Albania to be free from addictions of any kind except an addiction to Jesus Christ. Totally free.

Government

 1. We pray that the gov’t of Albania will submit herself to God in obedience and reverence to Him.”Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.” (James 4:7)
 2. Lord, we ask that the gov’t of Albania would humble itself under God’s mighty hand and honor Jesus Christ as Lord! “Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.” (1 Peter 5:6)

Persecuted Church

Pray for Pakistan

Click on the link to read more about the persecution in Pakistan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *