(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Ne lutemi që artistët dhe producentët në media, do të punojnë në frikën e Zotit dhe në këtë mënyrë ata do të jenë të bekuar. Që programet e tyre do të nderojnë Perëndinë dhe krijimin e Tij. “Sa e madhe është mirësia jote që ti u rezervon atyre që kanë frikë nga ti, dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë strehë te ti!” (Psalmi 31:19)
 2. Atë, ne shpallim shenjtërinë në art dhe në media tek njerëzit në Shqipëri.

 Bizneset dhe tregjet

 1. Ne të besojmë ty Jezus për mirësinë, drejtësinë dhe të vërtetën në të gjitha bizneset në Shqipëri. “Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin; ecni, pra, si bij të dritës, (sepse fryti i dritës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë).”  (Efesianët 5:8-9)
 2. Ne lutemi që praktikat e mira të bizneseve do të shpërblehen në Shqipëri. Ne lutemi që do të jetë e lehtë për të bërë gjënë e drejtë në biznese.

Kisha dhe besimi

 1. Ne lutemi qe Perëndia do të ngrejë lart nusen e Tij për të qenë e pastër, e shenjtë dhe në dashuri me bashkëshortin e saj, Jezusin!! “Atëherë do t’i jap vreshtat e saj dhe luginën e Akorit si portë e shpresës; atje ajo do të këndojë si në ditët e rinisë së saj, ashtu si veproi kur dolin nga vendi i Egjiptit. “Atë ditë do të ndodhë, thotë Zoti, që ti do të më quash: “Burri im,” dhe nuk do të më quash më: “Baali im”.” (Osea 2:15-16)
 2. Ne i lutemi Atit që të na japë më shumë nga Fryma e Shenjtë dhe që ne si kisha në Shqipëri do të jemi të veshur në Atë. “Por Fryma e Zotit depërtoi te Gedeoni që i ra borisë; dhe Abiezeritët u thirrën që t’i shkonin pas.” (Gjykatësit 6:34)
 3. Lutemi per 29 Shtator dhe fillimin e 40 Ditët e Dashurisë në Shqiperi.

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi për punonjësit e shëndetit që të ecin në rrugën e Jezusit, në hapat e tij dhe të trajtojnë me dashuri pacientët e tyre.  “Bëhuni pra imitues të Perëndisë, si bij shumë të dashur,edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si ofertë e flijim Perëndisë, si një parfum erëmirë.” (Efesianët 5:1-2)
 2. Ne do të vazhdojmë të lutemi që mjekët dhe infermierët e krishterë do të duan të qëndrojnë në Shqipëri për t’u shërbyer njerëzve këtu me pastërti.

Edukimi

 1. Ne lutemi që fëmijëve në Shqipëri do tu mësohet e vërteta dhe jo gënjeshtrat në programet mësimore që përdoren në shkolla. “Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.” (Gjoni 17:17)
 2. Faleminderit Jezus për mësuesit dhe drejtorët tanë. Ne i bekojmë ata me frikën dhe drejtësinë e Zotit!

Familja

 1. Atë, ndihmoji familjet tona që të mbjellin të drejtën dhe të korrin dashurinë në jetët e tyre. “Mbillni për vete sipas drejtësisë, korrni sipas dhembshurisë, lëroni arën tuaj të lënë djerrë, sepse është koha për të kërkuar Zotin, derisa ai të vijë dhe përhapë mbi ju drejtësinë.” (Osea 10:12)
 2. Ne lutemi për marrëdhënie të shenjtë dhe të dashur midis burrit dhe gruas nëpopullin Shqiptar.

Qeveria

 1. Ne lutemi që populli Shqiptar, të ketë shpresë për ndryshim. Lutemi që ky vend dhe qeveria e tij të jenë të bekuar për shkak të Jezu Krishtit. “Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!” (Romakët15:13)
 2. Ne lutemi për mbrojtje për zyrtarët tanë në qeveri dhe të lutemi Zot, që ti bekosh ata!

Kisha e persekutuar

Lutuni për Kazikstan

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit

 


 

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray that artists and producers in the media will have the fear of the Lord, and that they will therefore be blessed. That programming will honor God and his creation. “How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you.” (Psalm 31:19)
 2. Father, we speak holiness into the arts and media of the Albanian people.

Business and the Market Place

 1. We believe you Jesus for goodness, righteousness, and truth in businesses all throughout Albania. “For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light (for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth)” (Ephesians 5:8-9)
 2.  We pray that that good business practices will be rewarded in Albania. We pray that it will be easy to do the right thing in business.

Church and Religion

 1. We pray that God will raise up His bride to be pure and holy and in love with her husband– Jesus!! “There I will give her back her vineyards and will make the Valley of Achor a door of hope. There she will respond as in the days of her youth, as in the day she came up out of Egypt. “In that day,” declares the Lord“you will call me ‘my husband’; you will no longer call me ‘my master.” (Hosea 2:15-16)
 2. We ask the Father to give us more of the Holy Spirit and that we as the Albanian church will be clothed in Him. “Then the Spirit of the Lord came on Gideon.” (Judges 6:34)
 3. Pray for September 29th for the beginning of 40 Days of Love in the Albanian church.

Healthcare

 1. We pray that medical workers would walk in the way of Jesus and would follow in His footsteps, and that they would love their patients. “Follow God’s example, therefore, as dearly loved children and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.” (Ephesians 5:1-2)
 2. We continue to pray that doctors and nurses who are Christians will want to remain in Albania and continue to serve the Albanian people in purity.

Education

 1. We pray that the children in Albania will be taught the truth and not lies through the curriculum used in the schools. “Sanctify them by the truth; your word is the truth.” (John 17:17)
 2. Thank you, Jesus, for our teachers and directors! We bless the teachers and directors in the schools of Albania with the fear of God and righteousness!

Family

 1. Father, help our families to sow righteousness and reap love in our lives. “Sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground; for it is time to seek the Lorduntil he comes and showers his righteousness on you.” (Hosea 10:12)
 2. We pray for holy and loving husband-and-wife relationships in the Albanian people.

Government

 1. We pray for the people of Albania to have hope for change and blessing in this country and its government because of Jesus Christ. “May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.” (Romans 15:13)
 2. We pray for protection for our government officials and we ask you, God, to bless them!

Persecuted Church

Pray for Kazikstan.

Click here on this link to read more about Kazikstan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *