(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Ne lutemi për art të Perëndishëm në Shqipëri, që do ti mbushë njerëzit me shpresë. “Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!” (Romakët 15:13)
 2. Lutemi të mbrosh artistët e krishterë nga i ligu që do ti largojë ata nga rruga që Ti ke përcaktuar për ta.

Bizneset dhe tregjet

 1. Ne lutemi për biznesmenët gra/burra që të kujtohen për të varfërin dhe tu japin atyre po në të njëjtën mënyrë që Krishti u dha. “Vetëm na porositën që të kujtoheshim për të varfrit, pikërisht atë që edhe unë e kisha ndërmend ta bëja” (Galatasit 2:10)
 2. Jezus na mbush me drejtësi, paqe dhe gëzim. Na bëj të jemi të gatshëm të agjërojmë duke hequr dorë nga ushqimi për ty, apo nga cfarëdolloj gjëje tjetër që Ti na kërkon për t’u mbushur më shumë prejt teje. “Sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e Shenjtë.” (Romakët 14:17)

Kisha dhe besimi

 1. Atë ne lutemi për vëllezërit dhe motrat tona që të jenë të varuar vetëm tek ty. Ne lutemi që cdo zot tjetër do të jetë larguar nga jeta e tyre në mënyrë që të të binden ty plotësisht! “A nuk e dini ju se nëse e tregoni veten shërbëtorë të atij që i bindeni, jeni shërbëtorë të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesës për drejtësi?” (Romakët 6:16)
 2. Ne kërkojmë Zot, për shenjtëri në shtëpinë tonë në Shqipëri. Shtëpinë e Zotit. “Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.” (Romakët 6:22)

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që punonjësit e shëndetësisë që janë të krishterë do të kalojnë kohë duke medituar në fjalën tënde rregullisht ditën dhe natën në mënyrë që do të jenë të fortë dhe do të jenë një bekim për Shqipërinë në mënyrën që Zoti po i thërret.” Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh.” (Jozueu 1:8)
 2. Sill sa më shumë mjek dhe infermier të krishterë në Shqipëri. Mbaji ata të fortë për të qëndruar në Shqipëri dhe për të të shërbyer Ty këtu, nëse Ti je duke i thirrur ata këtu.

Edukimi

 1. Ne lutemi që Fryma e Shpresës do të mbushë zemrat dhe gojët tona dhe që nuk do të flasim me dëshpërim për sistemin tonë shkollor. “Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krahë si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur.” (Isaia 40:31)
 2. Ne lutemi që viti shkollor 2019/2020 do të jetë viti më i frytshëm në shkollat në Shqipëri për Krishtin në të gjithë historinë e shkollës.

Familja

 1. Ne lutemi Zot që familjet tona do të besojnë ty plotësisht dhe nuk do të kenë frikë apo nuk do të shqetësohen, të cilat të cojnë në depresion dhe në probleme të tjera shëndetësore. Ne lutemi për Frymën e fuqisë, dashurisë dhe të një mendje të kthjellët. Përveç kësaj Zoti vetë ecën para teje; ai do të jetë me ty; nuk do të të lërë dhe s’ka për të të braktisur; mos u tremb dhe mos u tmerro.” (Ligji i Përtërirë 31:8)
 2. Beko familjet tona Jezus me dashuri për ty dhe për njeri tjetrin. “Dhe ky është urdhërimi i tij që besojmë në emrin e Birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam njeri-tjetrin si na urdhëroi ai.” (1 Gjonit 3:23)

Qeveria

 1. Ne lutemi për politikanët e krishterë që të fuqizohen në Krishtin. Përfundo punën tënde në ta Jezus. “Askush s’e ka parë ndonjëherë Perëndinë; po ta duam njeri-tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne.” (1 Gjonit 4:12)
 2. Atë, pamvarësisht pozicionit tonë në qeveri apo në kishë na ndihmo që të kuptojmë me të vërtetë që ne jemi të dobët, por ti je i fortë. “Sepse në qoftë se dikush mendon se është diçka, pa qenë asgjë, ai gënjen veten e vet. Dhe secili të analizojë veprën e tij dhe atëherë do të ketë arsye të mburret vetëm për veten e tij dhe jo lidhur me tjetrin.” (Galatasit 6:3-4)

Kisha e persekutuar

Lutuni për Somalia.

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit Somalia.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray for Godly art in Albania and through Albanians that fill people with Hope. “May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.” (Romans 15:13)
 2. Protect Christian artists from the tricks of the evil one who desires to steer them off His course for their lives.

Business and the Market Place

 1. We pray for Christian businessmen/women to remember the poor and to give to them as Christ gave the poor. “All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I had been eager to do all along.” (Galatians 2:10)
 2.  Jesus, fill us with righteousness, peace, and joy. Help us to be ready to fast food and whatever you ask us to fast to be filled with more of you. “For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.” (Romans 14:17)

Church and Religion

 1. Father, we ask for our brothers and sisters to be slaves to only You. We ask that other gods be removed from our lives that we might fully be obedient to You! “Don’t you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey—whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness?” (Romans 6:16)
 2. We ask you, Lord, for holiness in our house in Albania. The house of God. “But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life.” (Romans 6:22)

Healthcare

 1. We pray that Christian health care workers will take time daily to meditate on God’s Word day and night so that they will be strong to be the blessing to Albania that God is calling them to be. “Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.” (Joshua 1:8)
 2. Bring more Christian doctors and nurses to Albania. Keep them strong to stay in Albania and serve You here, if you are calling them here.

Education

 1. We pray for the Spirit of Hope to fill our hearts and mouths and not despair toward our school systems. We pray that we believe Jesus for great things in our schools this new school year. “But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.” (Isaiah 40:31)
 2. We pray that the school year 2019/2020 will be the most fruitful in schools in Albania for Christ in all of history.

Family

 1. We ask you, Lord, that our families will trust in you fully and not give in to fear and worry which can lead to depression and other health conditions. We pray for the Spirit of power, love, and a sound mind. The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” (Deuteronomy 31:8)
 2. Bless our families, Jesus, with love for You and for one another. “And this is his command: to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another as he commanded us.” (1 John 3:23)

Government

 1. We pray for Christian politicians to be strengthened in Christ. Complete Your work Jesus in them. “No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.” (1 John 4:12)
 2. Father, no matter what our position in gov’t or church help us to be truly aware that we are weak but You are strong. “If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else.” (Galatians 6:3-4)

Persecuted Church

Pray for Somalia.

Click on the hyperlink below to read more about persecution in Somalia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *