(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Zot, lutemi që gjatë këtij muaji të nxehtë të verës, kishat do të gjejnë mënyra artistike dhe argëtuese për fëmijët dhe familjet e tyre për t’i sjellë ata tek Krishti.
 2. Ndërkohë që shumë njerëz do të qëndrojnë brenda për shkak të nxehtësisë, Jezus ne lutemi që televizioni dhe radioja do të ofrojnë shumë programe të krishtera, që njerëzit do të kënaqen dhe do të dëgjojnë stacionet dhe programet e krishtera.

Bizneset dhe tregjet

 1. Zot, ne kërkojmë që të hapen më shumë biznese të krishtera dhe që do të ketë donatorë që do të ofrojnë fonde për fillimin e bizneseve të krishtera, që të krishterët në Shqipëri do të kenë vende pune që do të nderojnë Ty. “Por unë jam i varfër dhe nevojtar; o Perëndi, nxito të më vish në ndihmë; ti je ndihma ime dhe çlirimtari im; o Zot, mos vono”. (Psalmi 70: 5)
 2. Jezus, ne kërkojmë që të krishterët do të drejtojnë bizneset e tyre me shenjtëri absolute në frikën e Zotit.

Kisha dhe besimi

 1. Jepi kishës tënde në Shqipëri unitetin e mendjes për të përmbushur vullnetin dhe dëshirat e tua për Shqipërinë. Vetëm ti mund ta bësh, Zot, në ne! “Por në Judë, dora e Perëndisë veproi duke u dhënë atyre një zemër të njëjtë për të kryer urdhrin e mbretit dhe të princave, sipas fjalës të Zotit. (2 Kronikave 30:12)
 2. Ne lutemi që uniteti dhe lutja të ngrihen në kishën Tënde, o Zot!

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që medikamentet që janë të dëmshme për trupin nuk do të përshkruhen në receta për njerëzit në Shqipëri. “Atij do t’i vijë keq për të dobëtin dhe nevojtarin dhe do të shpëtojë jetën e nevojtarëve. Ai do të shpengojë jetën e tyre nga shtypja dhe nga dhuna, dhe gjaku i tyre do të jetë i çmuar para syve të tij”. (Psalmi 72: 13-14)
 2. Ne kërkojmë që ne të jemi më shumë të varur nga Jezusi sesa nga mjekët dhe spitalet në Shqipëri. Ne do t’i besojmë Atij më shumë.

Edukimi

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që të vendosësh në zemrat tona dëshirën për t’u lutur për fëmijët e Shqipërisë, ashtu si Ana u lut për djalin e saj. Që fëmijët e Shqipërisë të jenë të Perëndisë dhe që sistemi arsimor do të ishte i Tij. (1 Samuelit 1)
 2. Ne lutemi që do të hapen shkolla të krishtera, kopshte, cerdhe dhe qendra të kujdesit në Shqipëri.

Familja

 1. Ne lutemi që në familje, anëtarët do të trajtojnë njëri-tjetrin në mënyrë të barabartë dhe në dashuri, duke kuptuar se ne të gjithë jemi fëmijë të Perëndisë. “Sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anët të besimit në Krishtin Jezus. Sepse sa veta u pagëzuat në Krishtin, Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk as mashkull as femër sepse ju të gjithë jeni një në Jezus Krishtin. Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit “. (Galatasve 3: 26-29)
 2. Ne lutemi që fëmijët do të rriten në familje duke kuptuar se ata janë të dashur nga Ati qiellor ashtu sic janë të dashur nga Ati i tyre tokësor.

Qeveria

 1. Ne lutemi që Fryma e Shenjtë do të sjellë paqe në Jezusin tek qeveria jonë dhe populli ynë në Shqipëri.
 2. Ne kërkojmë nga ju Atë, që të nxjerrësh në dritë të fshehtat e errësirës në qeverinë e Shqipërisë. “Prandaj mos gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave; dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia (1 Korintasve 4: 5)

Kisha e persekutuar

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit.

Iraq

__________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Lord, we pray during this hot month of summer churches will have artistic and entertaining outreaches to children and families that will bring them to Christ.
 2. Jesus, while many people stay indoors because of heat that the television and radio will have many Christian programs that people will turn on and listen to Christian stations and programming.

Business and the Market Place

 1. Lord, we ask for more Christian businesses to open and donors who will provide start-up funds for Christian businesses that Christians in Albania will have jobs that honor you. “But as for me, I am poor and needy;  come quickly to me, O God. You are my help and my deliverer; Lord, do not delay.” (Psalm 70:5)
 2.  Jesus, we ask that Christians will conduct their businesses with absolute holiness in the fear of the Lord.

Church and Religion

 1. Give your church in Albania unity of mind to accomplish your will and desires for Albania. Only you can do it, Lord, in us! “Also in Judah, the hand of God was on the people to give them unity of mind to carry out what the king and his officials had ordered, following the word of the LORD.” (2 Chronicles 30:12)
 2. We pray for unity and prayer to rise up in Your church, O Lord!

Healthcare

 1.  We pray that medications that are hurtful to the body would not be prescribed to the people of Albania. “He will take pity on the weak and the needy and save the needy from death. He will rescue them from oppression and violence, for precious is their blood in his sight.” (Psalm 72:13-14)
 2. We ask that we would be more dependant on Jesus than on doctors and hospitals in Albania. We would trust Him more.

Education

 1. Holy Spirit, we ask that you would lay on our hearts to pray for the children of Albania as Hannah prayed for her son. That the children of Albania would be God’s and that the education system would be His. (1 Samuel 1)
 2. We pray for Christian schools, Kindergartens, and babysitting centers to open in Albania.

Family

 1. We pray that families would treat one another equally and in love and understand that we are all children of God. “So in Christ Jesus, you are all children of God through faith,  for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.  There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.” (Galatians 3:26-29)
 2. We pray that children will grow up in families knowing they are loved by the Father and their early father.

Government

 1. We pray that the Holy Spirit will bring peace in Jesus to our gov’t and our people in Albania.
 2. We ask for You Father, to expose hidden darkness in the gov’t of Albania. “Therefore judge nothing before the appointed time; wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time each will receive their praise from God. (1 Corinthians 4:5)

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in

Pray for Iraq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *