(ENGLISH BELOW)

Arti, reklama dhe media

 1. At, ne lutemi që përmes artit dhe medias në Shqipëri lavdia juaj e mahnitshme do t’u zbulohet njerëzve në mbarë botën!”Lavdia e këtij tempulli të fundit do të jetë më e madhe nga ajo e të mëparshmit,” – thotë Zoti i ushtrive; “dhe në këtë vend unë do të sjell paqen,” – thotë Zoti i ushtrive.  (Hagai 2: 9)
 2. Lutemi që fëmijët duke u rritur do të duan Jezusin aq shumë, sa që do të bëjnë vizatime artistike vetëm për Të. Dhe që Jezusi do të kënaqet me ato. Ndërsa Ai kënaqet me to, edhe të tjerët do të kënaqen gjithashtu.

Bizneset dhe tregjet

 1. Jezus, ne kërkojmë që tregtia e paligjshme nuk do të ekzistojë në Shqipëri. Ne kërkojmë për një sistem gjyqësor që do të ndjek të gjithë njerëzit e përfshirë në biznese të paligjshme (droge, prostitucioni, bixhozi etj).
 2. Ne lutemi për praktika biznesi të shenjta që nderojnë Jezusin në Shqipëri.

Kisha dhe besimi

 1. Jezus, ne lutemi që kisha juaj në Shqipëri nuk do të jetë thjesh e lidhur me “aktivitete fetare të krishtera”, por do të jetojë në një marrëdhënie të gjallë me ty duke i bërë ata të lirë. “Këto gjëra kanë ndonjë dukje diturie në devotshmërinë e zgjedhur vullnetarisht, në përunjësinë e rreme dhe në trajtimin e ashpër të trupit, por nuk kanë asnjë vlerë kundër kënaqësisë së mishit (Kolosianëve 2:23).
 2. Ne lutemi që imoraliteti seksual do vihet në dukje në kishë dhe në familjen e krishterë, në mënyrë që shenjtëria të restaurohet dhe të jetojë në shtëpinë e Perëndisë. “Sepse ky është vullneti i Perëndisë: shenjtërimi juaj; të hiqni dorë nga kurvëria; që secili prej jush të dijë ta mbajë enën e vet në shenjtëri dhe me nder, jo me pasione epshi, si johebre që nuk e njohin Perëndinë”(1 Selanikasve 4: 3-5)

Kujdesi shëndetësor

 1. Shpirt i Shenjtë, ne lutemi që në sistemin shëndetësor  në Shqipëri, prania juaj do t’i bëjë njerëzit të ecin në drejtësi, mëshirë, përulësi dhe dashuri me pacientët dhe me njëri-tjetrin. “O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveçse të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndinë tënd”. (Mikea 6: 8)
 2. Ne lutemi për më shumë mjekë dhe infermierë të krishterë në Shqipëri që do të zgjedhin të qëndrojnë dhe punojnë në Shqipëri. Gjithashtu, edhe të kthehen dhe të punojnë në Shqipëri.

Edukimi

 1. Ne lutemi për më shumë mësues, profesorë dhe drejtorë të krishterë në kombin shqiptar.
 2. At, ne kërkojmë që në sistemin arsimor shqiptar, do të pranohet dhe do t’u mësohet fëmijëve vetëm rreth një Zoti, Jezu Krishtit. Perëndisë së qiellit dhe të tokës. “Ai u përgjigj atyre: “Unë jam hebre dhe kam frikë nga Zoti, Perëndia i qiellit, që ka bërë detin dhe sterenë”. (Jona 1:9)

Familja

 1. Ne lutemi që burrat dhe gratë do të jenë tërësisht transparentë me njëri-tjetrin. Nuk do të ketë gjëra të fshehta midis çifteve në Shqipëri. “Të gjithë ju jeni bij të dritës dhe bij të ditës; ne nuk jemi të natës, as të territ.” (1 Selanikasve 5:5)
 2. Ne kërkojmë që më shumë burra dhe gra të zhyten thellë në Fjalën e Perëndisë dhe t’u mësojnë fëmijëve të tyre ta duan me të vërtetë Fjalën dhe ta jetojnë e ta shfaqin atë në jetë.

Qeveria

 1. Zot, ne lutemi që partitë e ndryshme në Shqipëri do ta nderojnë njëri-tjetrin dhe do të respektojnë njëri-tjetrin. Ne lutemi që të krishterët në veçanti do ta tregojnë këtë në jetën e tyre dhe në veprimet e tyre. “Por ti nuk duhet të shikoje me gëzim ditën e vëllait tënd, ditën e fatkeqësisë së tij, as duhet të gëzoheshe për bijtë e Judës ditën e shkatërrimit të tyre dhe as të flisje me arrogancë ditën e fatkeqësisë së tyre”. (Obadia 1:12)
 2. Ne e besojmë këtë premtim për Shqipërinë: ”Cili Perëndi është si ti, që fal paudhësinë dhe e kapërcen shkeljen e mbetjes së trashëgimisë së tij? Ai nuk e mban përgjithnjë zemërimin e tij, sepse i pëlqen të jetë i mëshirshëm. Atij do t’i vijë përsëri keq për ne, do të shkelë paudhësitë tona, Ti do të hedhësh në fund të detit tërë mëkatet tona. Ti do t’ia tregosh besnikërinë tënde Jakobit dhe dhembshurinë tënde Abrahamit, siç iu betove etërve tanë qysh në kohërat e lashta”. (Mikea 7: 18-20)
 3. Lutemi për votimet që po ndodhin së shpejti. U bëftë vullneti yt, O Zot!

Kisha e persekutuar

Kliko në hyperlink më poshtë për të lexuar më shumë rreth persekutimit në Somali.

Lutem për  Somali 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Father, we pray that in art and media in Albania your amazing glory will be revealed to people all over the world through Albanian art! “The glory of this present house will be greater than the glory of the former house,’ says the Lord Almighty.” (Haggai 2:9)
 2. We pray for children to raise up who love Jesus so much that they do artistic designs just for Him. So that He can enjoy them. While He enjoys them others can too.

Business and the Market Place

 1. Jesus, we ask for the illegal market place in Albania to be shut down. We ask for a judicial system that prosecutes all people involved in illegal businesses. (drugs, prostitution, gambling etc.)
 2. We pray for holy business practices that honor Jesus in Albania.

Church and Religion

 1. Jesus, we pray that your church in Albania will not be about “Christian religious activities” but will be living in relationship with you that sets them free. “Such regulations indeed have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship, their false humility and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence.” (Colossians 2:23)
 2.  We pray that sexual immorality would be exposed in the church and in the Christian family so that holiness can be restored and lived in God’s house. “It is God’s will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable,  not in passionate lust like the pagans, who do not know God.” (1 Thessalonians 4:3-5)

Healthcare

 1. Holy Spirit, we pray that in the medical system of Albania your presence will cause people to walk in justice, mercy, humility, and love the patients and each other. “He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.” (Micah 6:8)
 2. We pray for more Christian doctors and nurses in Albania to choose to stay and work in Albania. Also to return to work in Albania.  

Education

 1. We pray for more Christians teachers and professors and directors in the Albanian nation.
 2. Father we ask that in the Albanian education system one God will be accepted and taught to our children, Jesus Christ. The God of heaven and earth. “He answered, “I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land.” (Jonah 1:9)

Family

 1. We pray that husbands and wives will be completely transparent with each other. There will be no hidden darkness between couples in Albania. “You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness.” (1 Thessalonians 5:5)
 2. We ask for more husbands and wives to delve deeply into the Word of God and teach their children to truly love the Word and live and walk it out in their lives.

Government

 1. Lord we pray that the different parties of Albania will honor each other and respect each other. We pray that Christians will especially live this out in their lives and actions.”You should not gloat over your brother in the day of his misfortune, nor rejoice over the people of Judah in the day of their destruction, nor boast so much in the day of their trouble.” (Obadiah 1:12)
 2. We believe this promise for Albania: “Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy. You will again have compassion on us; you will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. You will be faithful to Jacob,  and show love to Abraham, as you pledged on oath to our ancestors in days long ago.” (Micah 7:18-20)
 3. We pray for the upcoming elections. Lord, may your will be done!

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in Somalia.

Pray for Somalia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *