(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Le të lutemi që artistët do të adhurojnë, me anë të modeleve të bukura artistike që sjellin lavdi. “Le të ofrojnë flijime lëvdimi dhe le të tregojnë veprat e tij me këngë gëzimi.” (Psalmi 107:22)
 2. Le të lutemi për “Super Libri” që do të shfaqet përsëri në kanalet televizive shqiptare dhe që  të shfaqet edhe ne kanalet Kosovare gjithashtu.

Bizneset dhe tregjet

 1. Le të lutemi për të krishterët që ëndërrojnë të hapin një biznes të krishterë, që do të besojnë në Perëndinë që Ai mund ta bëjë këtë gjë përmes tyre. Që ata do të hapin biznese të krishtera. “Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek Ai dhe Ai ka për të vepruar.”(Psalmi 37:5)
 2. Zot ne lutemi që Ju do ta bekoni Shqipërinë! “Kthe ndaj nesh vështrimin tënd nga banesa jote e shenjtë, nga qielli, dhe beko popullin tënd të Izraelit dhe vendin që na ke dhënë, siç iu betove etërve tanë, një vend ku rrjedh qumësht e mjaltë”.(Ligji i Përtërirë 26:15)

Kisha dhe besimi

 1. Zot, lutemi që ne, të mos mendojmë keq për vëllezërit dhe motrat tona në Krishtin. “Mos e shtypni të venë dhe jetimin, të huajin dhe të varfërin; dhe askush të mos kurdisë në zemër të vet të keqen kundër vëllait të vet.” (Zakaria 7:10)
 2. Lutemi që populli i Perëndisë në Shqipëri do të zgjohet çdo mëngjes nga Perëndia, dhe do të jetë gati për tu ulur në këmbët e Tij dhe do të adhurojë Atë. Që ne do ta dëgjojmë zërin e Tij dhe do të mësojmë vetëm prej Tij. “ai më zgjon çdo mëngjes; zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt.” (Isaia 50:4)

Kujdesi shëndetësor

 1. Faleminderit Jezus që je duke luftuar për fëmijët e tu në Shqipëri që të kenë një sistem të kujdesit shëndetësor që nderon njerëzit dhe e nderon Perëndinë. “Unë vetë do të luftoj me atë që lufton me ty dhe do të shpëtoj bijtë e tu.” (Isaia 49:25)
 2. Lutemi që fshatrat dhe qytetet e Shqipërisë do të kenë mjaftueshëm mjekë dhe infermierë për t’u kujdesur për nevojat e popullsisë.

 Edukimi

 1. Falënderoni Zotin, që do të forcojë zemrat e të rinjve në Shqipëri, për ta ndjekur dhe njohur Atë. “Për të bërë të pa tundura zemrat tuaja, pa të meta në shenjtëri përpara Perëndisë dhe Atit tonë, në ardhjen e Perëndisë sonë Jezu Krisht bashkë me gjithë shenjtorët e tij”. (1 Selanikasve 3:13)
 2. Ne lutemi që frika e Zotit do të bjerë mbi sistemet shkollore të Shqipërisë dhe që fëmijët dhe mësuesit do të vijnë tek Krishti.

Familja

 1. Lutemi që martesa midis një burri dhe një gruaje do të jetë martesa e vetme që do të nderohet në Shqipëri dhe nga shqiptarët.
 2. Lutemi që familjet e të krishterëve do të jenë një dritë e vërtetë në Shqipëri, që do të jetojnë në drejtësi dhe në të vërtetën duke i treguar botës se Krishti është Mbreti! “Por urtisë i japin të drejtë gjithë bijtë e saj” (Luka 7:35)

Qeveria

 1. Falenderoni Zotin që qeveria e tij do të rritet në qeverinë Shqiptare. Falenderojeni për drejtësinë dhe të vërtetën e Tij në qeverisjen tonë. “Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqjanuk do të ketë fund.” (Isaia 9: 7)
 2. Lutemi për një frymë faljeje nga populli i Shqipërisë drejt qeverisë dhe zyrtarëve të saj. Që ne do ta nderojmë qeverinë e Shqipërisë me fjalë dhe me veprimet tona. “Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij.” (Mateu 18:35)

Kisha e persekutuar

Kliko në linkun e mëposhtëm për të lexuar më shumë rreth persekutimit.

Lutem per Sri Lanka

(Sri Lanka ne diten e Pashkes: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/sri-lanka-government-leader-jesus-defeated-all-evil/)

_____________________________________________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. We pray that artists will worship you through beautiful artistic designs that bring you praise. “Let them sacrifice thank offerings and tell of his works with songs of joy.” (Psalm 107:22)
 2. Pray that “Superlibri (Superbook)” will be released on Albanian television networks again and that it will also be broadcasted in Kosovo.

Business and the Market Place

 1. We pray for Christians who have dreams of opening Christian businesses in Albania to believe God that He can accomplish this through them. That they will open Christian businesses. “Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this.”  (Psalm 37:5)
 2. Lord we pray you will bless Albania! “Look down from heaven, your holy dwelling place, and bless your people Israel.” (Dt. 26:15)

Church and Religion

 1. Lord, we pray that we will not even allow ourselves to think evil of our brothers and sisters in Christ. “Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’” (Zachariah 7:10)
 2. We pray that God’s people in Albania will be wakened by God each morning ready to sit at His feet and worship Him. That we will listen to His voice and be taught only by Him. “He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed.” (Isaiah 50:4)

Healthcare

 1. Thank you Jesus that you are fighting for your children in Albania to have a healthcare system that honors people and honors God. “I will contend with those who contend with you, and your children I will save.” (Isaiah 49:25)
 2. We pray that the villages and cities of Albania will have enough doctors and nurses to care for the populations needs.

Education

 1. Thank the Lord for Him strengthening the hearts of the youth of Albania to follow and know Him. “May he strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all his holy ones.” (1 Thessalonians 3:13)
 2. We pray for the fear of the Lord to fall on the school systems of Albania and children and teachers will come to Christ.

Family

 1. We pray that marriages between one husband and one wife will be the only marriages  honored in Albania and by Albanians.
 2. We pray that Christians families will be a true light in Albania living in righteousness and truth and show the world that Christ is King!But wisdom is proved right by all her children.”(Luke 7:35)

Government

 1. Thank the Lord that His government will increase in the government of Albania. Thank Him for His righteousness and truth in our government. “Of the greatness of his government and peace there will be no end.” (Isaiah 9:7)
 2. We pray for a spirit of forgiveness from the people of Albania toward the government and its officials. That we will honor the government of Albania with our mouths and actions.“This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.” (Matthew 18:35)

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in.

Pray for Sri Lanka

(Article about the terrorist attacks on churches in Sri Lanka on Easter Sunday: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/sri-lanka-government-leader-jesus-defeated-all-evil/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *