(English Below)

 

Arti, Kultura dhe Media

 1. Lutuni për fëmijët të cilët Perëndia i ka pajisur me dhunti artistike, që të jenë të inkurajuar për të përdorur talentin e tyre për Jezusin dhe Mbretërinë e Tij. Lutuni që do të ketë trajnime për këta fëmijë në mënyrën sesi ta përdorin artin e tyre për Jezusin.
 2. Lutuni për mënyra dhe ide për të arritur nëpërmjet artit familjet për Krishtin. Lutuni për punëtorë në këtë fushë të korrjes, që do të ngrihen për të arritur familjet përmes artit.

Bizneset dhe tregjet

 1. Lutuni që të ketë fabrika me pronarë të krishterë, të cilët do t’i drejtojnë ato me praktika të krishtera të biznesit.
 2. Lutemi për hapje të vendeve të reja të punës në këtë vend, ku njerëzit do të punojnë me praktika etike të biznesit, pa pasur frikë se do të pushohen nga puna në rast se janë duke bërë atë që është e drejtë përpara Perëndisë.

Kisha dhe besimi

 1. Lutemi për unitet në lutje në familjen e Perëndisë. Ne lutemi për ide nga Perëndia për mënyrën se si ta kërkojmë fytyrën e Perëndisë së bashku në unitet, në mënyrë që rizgjimi të vijë në Shqipëri.
 2. Lutemi që Fryma e Shenjtë do të drejtojë udhëheqjen e re të VUSH në gjunjë përpara tij në mënyra edhe më të mëdha, si dhe ta sjellë gjithë bashkësinë e krishterë në një mënyrë më të madhe të gjunjëzuar duke kërkuar Atë.

Kujdesi shëndetësor

 1. Lutemi që mjekët dhe infermierët e krishterë do të ngrihen dhe do të mbajnë qëndrim, që do të ecin me drejtësi në të gjitha mënyrat në praktikat e tyre mjekësore, me frikën e Zotit!
 2. Lutemi për më shumë shërbesa që synojnë në mënyrë specifike punonjësit në fushën e mjekësisë në Shqipëri. Ne lutemi për punëtorë të shenjtë në këtë fushë të korrjes.

Edukimi

 1. Lutemi për një rizgjim në sistemet arsimore në Shqipëri. Lutuni për sy që do të shohin dhe veshë që do të dëgjojnë për studentët në këtë komb dhe prindërit e tyre se sa e mrekullueshme është të ndjekësh Jezusin.
 2. Lutuni që prindërit e krishterë të kuptojnë që notat e fëmijëve të tyre nuk janë aq të rëndësishme krahasuar me njohjen dhe ndjekjen e Jezusit nga fëmijët e tyre. Lutuni që ndjekja e Jezusit do të jetë prioriteti i pari në familjet e tyre.

Familja

 1. Lutuni që familja si e tërë të vijë tek Krishti. (Gjyshërit, prindërit dhe fëmijët). “A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin?” (Zanafilla 18: 14a)
 2. Lutuni për prindërit që do ta kenë praktikë të përditshme të kaluarit kohë si familje në lutje dhe në fjalën e Zotit. Lutuni që etërit dhe nënat do të vijnë me fëmijët e tyre në kishë, si një familje.

Qeveria

 1. Lutemi për rizgjim në këtë komb dhe që protestat jocivile do të ndalojnë. Lutemi për frikën e vërtetë të Zotit tek qeveritarët dhe tek populli i këtij kombi. Që ne do të mësojmë të punojmë së bashku për Krishtin.
 2. Lutemi që ne të ndalojmë së fajësuari të tjerët për zgjedhjet tona. Ndihmo secilin prej nesh që të marrë përgjegjësinë për veprimet e veta dhe të jemi të drejtë në gjithçka që bëjmë

Kisha e persekutuar

Kliko në linkun më poshtë për të lexuar më shumë rreth persekutimit në:

Sudan

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Pray for children who God has gifted in artistic ways to be encouraged to use their talents for Jesus and His Kingdom. Pray that there will be training for these children in using their art for Jesus.
 2. Pray for outreach tools and ideas using art to reach families for Christ. Pray for workers in this harvest field to rise up to reach families through the arts.

Business and the Market Place

 1. Pray for factories to open with Christian owners who will run the factories with Christian business practices.
 2. We pray for jobs to open up in this country where people can work with ethical business practices without fear of being fired for doing what is right before God.

Church and Religion

 1. We pray for unity in prayer in God’s family. We pray for ideas from heaven on how to seek God’s face together in unity so that revival can come to Albania.
 2. We pray for Holy Spirit to lead the new VUSH leadership to their knees in greater ways and to bring the entire Christian community in a greater way to our knees seeking Him.

Healthcare

 1. We pray for Christian doctors and nurses to take a stand to walk in righteousness in all ways in their medical practices, with the fear of the Lord!
 2. We pray for more ministries specifically targeted toward workers in the medical field in Albania. We pray for Holy workers in this harvest field.

Education

 1. We pray for revival in the school systems of Albania. Pray for eyes to see and ears to hear for students in this nation and parents of students of how wonderful it is to follow Jesus.
 2. Pray that Christian parents will know that the grades of their children are not nearly as important as their children knowing and following Jesus. Pray that following Jesus will be the first priority in families.

Family

 1. Pray for whole families to come to (Grandparents, parents, and children). ”Is anything too difficult or too wonderful for the Lord?” (Genesis 18:14a)
 2. Pray for parents who will make it a daily practice to spend family time in the word and prayer as a family. Pray that Fathers and Mothers will bring their children to church, as a family.

Government

 1. We pray for revival in this nation and that uncivil protests will stop. We pray for the true fear of the Lord in the gov’t and the people of this nation. That we will learn to work to together for Christ.
 2. We pray that we will stop blaming everyone else for our own choices. Help each one of us to take responsibility for our actions and be righteous in all we do.

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in.

Pray for Sudan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *