Pikat e lutjes për Mars 2019

Rrjeti i lutjes

(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Lutuni për artin në Shqipëri, që do të ketë më shumë hapësira për të promovuar. Që të ketë sa më shumë fonde apo projekte për koncerte dhe ekspozita që adhurojnë Jezusin.
 2. Lutuni për kushtet e punës ku bëjnë provat artistët. Që ata të kenë kushte më të mira dhe ambiente të ngrohta në Shqipëri.

Bizneset dhe tregjet

 1. Të lutemi për njerëz me zemër te Zoti, që e duan punën.
 2. Të lutemi për burra të perëndishëm dhe gra të perëndishme që të duan të shfaqin një model të mirë në sytë e njerëzve si Zoti Jezus në punë.

Kisha dhe besimi

 1. Lutuni për frute përjetsije nga fushata ungjillizimi ne Mars.
 2. Lutuni qe Perëndua besnik do të siguroje gjithcka që kisha ka nevoj ne kohen e duhur sipas planin e Zotit.

Kujdesi shëndetësor

 1. Lutemi për të gjithë mjekët dhe infermierët që të mos largohen nga Shqipëria dhe që Ministria e Shëndetësisë të gjejë mënyrat dhe rrugët e duhura për t’i mbajtur ata këtu.
 2. Lutemi që mjekët dhe infermierët do ta shohin profesionin e tyre më së pari si një shërbesë për popullin dhe jo vetëm si një të ardhur për ta dhe familjet e tyre.

Edukimi

 1. I lutemi Zotit të bekojë rininë tonë duke i drejtuar në rrugën e drejtë të Zotit si dhe duke i drejtuar tek një arsim i mirë për secilin.
 2. Ne lutemi që Jezusi të mbajë larg veseve fëmijët tanë dhe të rinjtë shqiptare.

Familja

 1. Lutemi që si familje të Krishtera, do të jemi falenderues dhe goja jonë do të jetë plot me adhurim dhe falenderim. “Ai që ofron flijime lëvdimi më përlëvdon dhe atij që sillet drejt do t’i tregoj shpëtimin e Perëndisë”.” (Psalm 50:23)
 2. Lutemi që familjet e Krishtera do të kujdesen për të vejat dhe jetimet si për Zotin. Lutemi që do të ketë më shumë familje të krishtera që do të birësojnë fëmijë në nevojë. “Lëri jetimët e tu, unë do t’i ruaj të gjallë në jetë dhe gratë e tua të veja le të kenë besim tek unë”.” (Jeremia 49:11)

Qeveria

 1. Lutemi për pastrim në qeverinë shqiptare dhe që kjo qeveri do të njihet për pastërtinë. “Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri.” (Efesianeve 1:4)
 2. Lutemi për mbrojtje për qeverinë shqiptare dhe qeveritarët nga i ligu.

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Klikoni ne hyperlink më poshtë që të lexosh me shumë për Saudi Arabia.

Lutuni për Saudi Arabia

_________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Pray for the arts in Albania, that there will be more openness to improvement and change. Pray that there will be more funds for concerts and art shows that worship Jesus.
 2. Pray for better conditions in the buildings where artists learn/practice in Albania. We pray that there will be heated buildings and better surroundings.

Business and the Market Place

 1. Pray for godly men and women who love their jobs in Albania.
 2. Pray for godly men and women that provide a good example of Christ to the world.

Church and Religion

 1. Pray for lasting fruit through evangelical outreach in the month of March.
 2. Pray that our faithful God will provide all His church’s needs at the right time.

Healthcare

 1. We pray that nurses and doctors will not choose to all leave the country and that the Ministry of Health will know what to do to help them to stay in Albania.
 2. We pray that nurses and doctors will first see their jobs as a ministry and not think of it as only a way to make money and provide for their families.

Education

 1. We pray that God will lead our youth toward His narrow way and that all students will be provided with a good education.
 2. We pray that Jesus will keep Albanian youth far from different addictions.

Family

 1. We pray that Christian families mouths will be full of praise and thanksgiving. “Those who sacrifice thank offerings honor me, and to the blameless I will show my salvation.” (Psalm 50:23)
 2. We pray that Christian families will take care of widows and orphans. We pray that many families will decide to adopt children in need. “‘Leave your fatherless children; I will keep them alive. Your widows too can depend on me.’” (Jeremiah 49:11)

Government

 1. We pray for a cleansing of the Albanian government and that it will be known for its righteousness. “For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight.” (Ephesians 1:4)
 2. We pray for protection for our government and protection for our government officials from the evil one.

Persecuted Church

Click on the hyperlink below to read more about persecution in Saudi Arabia.

Pray for Saudi Arabia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *