Pikat e lutjes për Shkurt 2019

Rrjeti i lutjes

(English Below)

 

Arti, reklama dhe media

 1. Atë, ne lutemi për të gjitha format e shërbesave në Shqipëri, që përpiqen të arrijnë fëmijët për Krishtin në shumë mënyra artistike. Ne lutemi për Shoqatën e Ungjillizimit të Fëmijëve, Shkëndije, Alo Mik, dhe shumë të tjerë. Ne lutemi për ide më kreative dhe artistike për të arritur fëmijët për Krishtin.
 2. Jezus, ne kërkojmë për të gjithë ata që kanë qenë të krishterë në të kaluarën, por që u larguan nga Zoti për shkak të presioneve të famës apo të parave në media, që të kthehen tek Krishti dhe do të dëgjojnë përsëri thirrjen e Tij të dashurisë.

 

Bizneset dhe tregjet

 1. Lutemi që Shqipëria do të njihet në mbarë botën për praktikat e saj të drejta të biznesit. Lutemi që bota ta shohë Krishtin në mënyrën se si shqiptarët bëjnë biznes. “Para së gjithash, falenderoj Perëndinë tim me anë të Jezu Krishtit për të gjithë ju, sepse për besimin tuaj është folur në gjithë botën.” (Romakëve 1: 8)
 2. Lutemi kundër fitimit të parave nga populli shqiptar përmes praktikave korruptive siç janë droga, shitja e njerëzve dhe bixhozi. Ne e falenderojmë Jezusin se pikat e basteve apo të lojërave të fatit janë mbyllur në Shqipëri.

 

Kisha dhe besimi

 1. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që ne si vëllezër e motra në Krishtin të jemi tërësisht transparent me njëri-tjetrin dhe të mos mbajmë mëkate “sekrete”. Ne kërkojmë që në vend të kësaj të rrëfejmë mëkatet tona tek njëri-tjetri në mënyrë që të shërohemi. “Rrëfeni fajet njëri-tjetrin dhe lutuni për njëri-tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.” (Jakobi 5: 15-16)
 2. Le të lutemi që vërtet do të kemi një dashuri të sinqertë për njëri-tjetrin nga zemra si vëllezër e motra në Krishtin. “Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njeri tjetrin me zemër të pastër” (1 Pjetrit 1:22)

 

Kujdesi shëndetësor

 1. Ne lutemi që Perëndia do të udhëheqë në drejtësi dhe jashtë nga errësira sistemin mjekësor në Shqipëri. Që ju të merrni sistemin dhe njerëzit e tij dhe t’u mësoni atyre shenjtërinë dhe dashurinë dhe t’i nxirrni jashtë nga korrupsioni. “Duke qenë se ai po ngurronte, ata njerëz e morën për dore atë, të shoqen dhe dy bijat e tij, sepse Zotit i kishte ardhur mëshirë për të, e nxorrën jashtë dhe i shpëtuan jetën duke e çuar jashtë qytetit.” (Zanafilla 19:16)
 2. Ne lutemi për frikën e Zotit dhe dashuria e Tij të mbushë spitalet e Shqipërisë. Lutuni që kisha të jetë aktive në mbushjen e spitaleve me dritë teksa vizitojnë dhe bekojnë ata që janë në spital ose kur janë vetë në spital.

 

Edukimi

 1. Ne kërkojmë që mësuesit dhe profesionistët të cilët nuk dëshirojnë të punojnë me dhe për fëmijët në një mënyrë vetëmohuese dhe të dashur, të largohen nga sistemi shkollor i Shqipërisë.
 2. Lutemi për protestat e studentëve të Shqipërisë. Ne lutemi që vullneti juaj të bëhet në këto protesta, që do të ketë paqe, mirëkuptim dhe drejtësi në universitete dhe tek studentët. “Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoftë në ju”. (Juda 1: 2)

 

Familja

 1. Zot, lutemi për burrat dhe gratë në Shqipëri që do të ketë transparencë dhe ndershmëri deri në qendër të marrëdhënies së tyre. Lutemi që, ashtu si Adami dhe Eva ishin “të zhveshur dhe nuk e njihnin turpin”, burrat dhe gratë në Shqipëri do të ecin në pastërti. “Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb, dhe më mëson diturinë në sekretin e zemrës” (Psalmi 51: 6)
 2. Lutemi për familje të shenjta dhe të shëndetshme në Shqipëri.

 

Qeveria

 1. Lutemi që si të krishterë në Shqipëri, nuk do të mbajmë zemërimin dhe mosfaljen ndaj qeverisë së Shqipërisë. Ne lutemi që t’i falim ata nga zemra dhe të lutemi për ta dhe t’i bekojmë me emrin e Jezusit me drejtësi. “Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij” (Mateu 18:35)
 2. Atë ne lutemi për Edi Ramën dhe Ilir Metën dhe i bekojmë me shenjtëri dhe frikë nga Zoti. Ne lutemi për protestat që kanë të bëjnë me ndërtesat dhe rrugët që drejtësia juaj do të arrihet në të dy anët e debatit.

 

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar-

Le të lutemi për Kinën.

Kliko këtu për të mësuar më shumë se si të luteni për Kinën. https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/china/

 


 

Prayer Requests, February 2019

Prayer Network

 

Arts, Entertainment, and Media

 1. Father, we pray for all ministries in Albania that work with and try to reach out to children for Christ in many artistic ways. We pray for Child Evangelism Fellowship, Shkendije, Alo Mik, and many others. We pray for more creative and artistic ideas to reach children for Christ.
 2. Jesus, we ask for those who have been Christians in the past but who have wandered away from the Lord due to the pressures of fame and money in media, would return to Christ and hear His calling of love again.

 

Business and the Market Place

 1. We pray that Albania will be known around the world for its righteous business practices. We pray that the world will see Christ in the way Albanians transact business. “First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world.” (Romans 1:8)
 2. We pray against the making of money by Albanian people through corrupt practices such as drugs, the selling of humans, and gambling. We thank Jesus that gambling arenas have been closed in Albania.

 

Church and Religion

 1. Holy Spirit, we ask that we as brothers and sisters in Christ will be totally transparent with one another and keep no “secret” sins. We ask that instead, we would confess our sins to one another be healed. “Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.” (James 5:15-16)
 2. Let us pray that we will truly have a sincere love for one another from the heart as brothers and sisters in Christ. “Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply, from the heart.” (1 Peter 1:22)

 

Healthcare

 1. We pray that God you will lead out of the darkness the medical system of Albania into righteousness. That you will take the system and its people and teach them holiness and love and lead them out of corruption. “When he hesitated, the men grasped his hand and the hands of his wife and of his two daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them.” (Genesis 19:16)
 2. We pray for the fear of the Lord and His love to fill the hospitals of Albania. Pray that the church would be active in filling the hospitals with light as they visit and bless those who are in the hospital or as they are in the hospital themselves.

 

Education

 1. We ask that teachers and professionals who are unwilling to work with and for the children in a selfless and loving way that they be removed from the school systems of Albania.
 2. We pray for the protests of the students of Albania. We pray for your will to be done in these protests that there will be peace and understanding and righteousness in the universities and students. “Mercy, peace and love be yours in abundance.” (Jude 1:2)

 

Family

 1. Lord, we pray for husbands and wives in Albania that there will be transparency and honesty down to the center of the relationship. We pray that just as Adam and Eve were “naked and knew no shame”, husbands and wives in Albania will walk in purity. “Yet you desired faithfulness even in the womb; you taught me wisdom in that secret place.”  (Psalm 61:6)
 2. We pray for holy and healthy families in Albania.

 

Government

 1. We pray that as Christians in Albania we will not hold anger and unforgiveness toward the gov’t of Albania. We pray that we will forgive them from the heart and pray for them and bless them in Jesus’ name with righteousness. “This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.” (Matthew 18:35)
 2. Father, we pray for Edi Rama and Ilir Meta and we bless them with holiness and the fear of the Lord. We pray for the protests about buildings and roads that your righteousness will be attained on both sides of the debate.

 

Persecuted Church

We pray for China.

Click here to learn more how to pray for China. https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/china/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *