(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Le të lutemi për shpëtimin e këngëtarëve dhe aktorëve dhe që do të jenë një shembull i asaj cfarë Jezusi mund të bëjë në jetën e njerëzve. Lutemi për shpëtimin e disa njerëzve që duken sikur nuk do të besonin kurrë, dhe le të jenë një shembull për ne.
 2. Bekojmë artistët e krishterë me punë dhe mundësi për të jetuar në mënyrë të pastër duke shitur punimet e tyre. Lutemi që do të ketë punë për artistët e krishterë.

Bizneset dhe tregjet

 1. Le të lutemi që do të jemi falenderues gjithmon me ato cfarë Zoti na jep. “Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe, kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete.” (1 Timoteut 6:6-7)
 2. Jezus, beko bizneset e Krishterë gjatë vitit 2019. Shtoji dhe bekoji!

Kisha dhe besimi

 1. “I bini borisë në Sion, shpallni një agjërim, thërrisni një kuvend solemn.” (Joeli 2:15) Le të lutemi që ne, si kisha e Zotit do të agjërojmë dhe do të lutemi sëbashku në këtë fillim viti nëse Zoti po na thërret. Lutemi që të dëgjojmë dhe t’i bindemi thirrjes së agjërimit. (Agjërimi nga data 6-26 Janar)
 2. Le të lutemi që ne si shqiptarë do të pendohemi për mëkatet e kombit tonë dhe për veten tonë dhe do të kthehemi nga rrugët e këqija. “Midis portikut dhe altarit le të qajnë priftërinjtë, ministrat e Zotit, dhe le të thonë: “Fale, o Zot, popullin tënd.” (Joeli 2:17)

Kujdesi shëndetësor

 1. Në këtë vit të ri, ne lutemi që errësira do të largohet dhe drita do të shfaqet gjithnjë e më shumë në mjekësinë shqiptare. “Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria, prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegjeje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur.” (1 Timoteut 1:5)
 2. Ne thërrasim që doktorët dhe infermierët e krishterë në Shqipëri gjatë vitit 2019 do të qëndrojnë të fortë në pastërti dhe dashuri! Qëndroni fort në Krishtin o vëllezër dhe motrat tona!

Edukimi

 1. Ne lutemi që gjatë vitit 2019 gjithnjë e më shumë shkolla të krishtera dhe njerëz të krishterë me ndikim në shkollat publike do të jenë një dritë në errësirë duke u vecuar në shenjtëri në mënyra të mrekullueshme. “Por Danieli vendosi në zemër të tij të mos e ndotë veten me ushqimet e shijshme të mbretit dhe me verën që pinte ai vetë.” (Danieli ko1:8)
 2. Le të bekojmë shkollat në Shqipëri me dritën e Perëndisë dhe të vërtetën gjatë vitit 2019!

Familja

 1. Atë, lutemi që familjet e krishtera do të jenë kaq të drejta përpara Zotit që njerëzit e tjerë nuk do të mund të gjejnë asnjë vepër korrupsioni. “Atëherë prefektët dhe satrapët kërkuan të gjenin një pretekst kundër Danielit lidhur me administrimin e mbretërisë, por nuk mundën të gjejnë asnjë pretekst apo korruptim.” (Danieli 6:4)
 2. Lutemi që fryma e rebelimit nuk do të ketë vend në jetën e adoleshentëve dhe fëmijëve në familjet tona. Që do të jenë shumë të bindur dhe plot dashuri.

Qeveria

 1. Lutemi që qeveria do të përdorë të ardhurat që vijnë nga brenda dhe nga jashtë shtetit në mënyrën e duhur dhe jo me korrupsion. Lutemi që këto do të përdoren me drejtësi për popullin.
 2. Lutemi që burrat do të duan të punojnë me ciltërsi dhe do të kujdesen për familjet e tyre dhe nuk do të presin që shteti të kujdeset për ta, por do të duan të kujdesen vetë. “Sepse ju e dini vetë se si duhet të na shëmbëlleni, sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush, dhe nuk kemi ngrënë falas bukën e ndonjërit, por punuam me mundim e cfilitje ditë e natë, që të mos i bëheshim barrë asnjërit prej jush.”  (2 Thesalonikasve 3:7- 8)

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni per kishen e persekutuar ne bote qe ne 2019 do te qendrojne fort dhe nuk do te dorezojne emrin e Krishtit.

World Watch List

______________________________________________________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Let us pray for the salvation of singers and actors that they might be an example of what Jesus can do in the lives of people. Pray that some people will accept and follow Christ who the world would think could never be changed by Christ! In this new year!
 2. We bless Christian artists with work and holy ways to make a living using their gifts and talents to make money. Let us pray for work for Christian artists.

Business and the Market Place

 1. We pray that we will be thankful for what God gives us. “But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it.” (1 Timothy 6:6-7)
 2. Jesus, we bless Christian business in 2019! We pray blessing and ask you for increase in Christian businesses!

Church and Religion

 1. Blow the trumpet in Zion, declare a holy fast, call a sacred assembly.” (Joel 2:15) Let us pray that we as God’s church will pray and fast together in the beginning of the year as God calls us. Let us pray that if he calls us to fast and pray that we will obey. (Fasting begins on the 6th-26th of January.)
 2. We pray that we as Albanians will confess our sins and the sins of our people and that we will turn from our wicked ways. “Let the priests, who minister before the Lord, weep between the portico and the altar. Let them say, “Spare your people, Lord. Do not make your inheritance an object of scorn, a byword among the nations. Why should they say among the peoples, ‘Where is their God?’” (Joel 2:17)

Healthcare

 1. In this new year, we pray that more and more light will fill the medical systems of Albania and darkness will be replaced by light. “The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.” (1 Timothy 1:5)
 2. We call out to Christian doctors and nurses in Albania in 2019 to stand strong in holiness and love in the medical profession. Stand strong in righteousness, O brothers and sisters in Christ!

Education

 1. We pray that this year more and more Christian teachers and professionals in public schools will stand strong doing only what is holy and right. We pray that they will be an example of holiness in the darkness in a miraculous way throughout the year. “But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile  himself this way.” (Daniel 1:8)
 2. We bless the schools of Albania with light and hope in 2019! We call Albanian schools righteous and holy!

Family

 1. Father, we pray that Christian families will walk in such righteousness that even if someone wanted to find corruption in them, it would be impossible. “At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent.” (Daniel 6:4)
 2. We pray that the spirit of rebellion will have no place in the youth and children of our families. That our offspring will be full of obedience and love.

Government

 1. We pray that the funds that come into the Albanian gov’t from outside and inside of the country will be used for the good of the people and without corruption. We pray that they will be used in righteousness for the people.
 2. We pray for the men of Albania that they will desire to work in honesty and take care of their families. We pray that men will not want the gov’t to take care of them but will desire to work and provide for their families. “For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone’s food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you.” (2 Thessalonians 3:7- 8)

Persecuted Church

Pray for the persecuted church that they will remain strong in Christ and never surrender to fear.

World Watch List

 

One thought on “Janar 2019 / January 2019

 1. Lavdi Emrit te Zotit Jezus Krisht,vendi yne ka nevoje per njeres qe luten dhe ndermjetesojne perpara Perendise se Plotfuqishem.Zoti ju bekofte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *