(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Jezus, ne lutemi që në art, bukuria jote do të zbulohet në të gjithë Shqipërinë. Ne kërkojmë që artistët do të frymëzohen nga kreativiteti Yt dhe nga ajo kush ti je dhe do të adhurojnë. Ne lutemi që kjo gjë do të jetë arsyeja pse të tjerët do të adhurojnë ty nëpërmjet artit. “Së lashti ti ke vendosur tokën dhe qiejtë janë vepër e duarve të tua. Ata do të zhduken, por ti do të mbetesh; do të konsumohen të gjithë si një rrobe; ti do t’i ndërrosh si një rrobe dhe ata do të ndryshohen”. (Psalmi 102:25-26)
 2. Ne kërkojmë që lavdia jote do të mbushë valët e radios dhe televizorit në Shqipëri. Ne lutemi që në cdo shtëpi dhe cdo makinë në të gjithë vendin, prezenca jote do të prekë njerëzit nëpërmjet medias, që nuk do të jenë më në gjendje të qëndrojmë në prezencën tënde. “Por ndodhi që, ndërsa priftërinjtë po dilnin nga vendi i shenjtë, reja e mbushi shtëpinë e Zotit. Priftërinjtë nuk mundën të qëndrojnë për të shërbyer për shkak të resë, sepse lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e
  tij” (1 Mbretërve 8:10-11)

Bizneset dhe Tregjet

 1. Ne lutemi për pastërti në bizneset e krishtera me frikën e Zotit!! “Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin, por peshimi i saktë i pëlqen” (Fjalët e urta 1:1)
 2. Ne kërkojmë që bizneset e krishterë do të mbyllen ditën e shabatit në mënyrë që Perëndia të nderohet përmes bizneseve tona. Ne lutemi që të krishterët do të nderojnë shabatin me shitjen apo blerjen në ditën e shabatit gjithashtu. “Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh gjashtë ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde, por dita e shtatë është e shtuna, e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd; nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua”. (Eksodi 20:8-10)

Kisha dhe besimi

 1. Atë, ne lutemi për të gjithë ne, që të lëmë mënjanë ndryshimet, të duam njeri- tjetrin dhe të lutemi e të punojmë sëbashku ashtu si Krishti nga thërret. Që ne do të dukemi dhe do të veprojmë si Jezusi dhe familja e tij bazuar në të vërtetën e Tij. “Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty; edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar” (Gjoni 17:21)
 2. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që të sjellësh shenjtërinë në kishën tënde. Që me anë të gjakut të Jezusit ne si njerëzit e Perëndisë do të jemi me të vërtetë të shenjtë dhe të vecuar për Perëndinë!! “Do t’i mësojnë popullit tim të dallojë atë që është e shenjtë nga ajo që është profane dhe do t’i bëjnë të njohur ndryshimin midis asaj që është e papastër dhe asaj që është e pastër”. (Ezekiel 44:23)

Kujdesi shëndetësor

 1. O Zot, ne kërkojmë për pastërti dhe pasion për drejtësi në sistemin shëndetësor në Shqipëri. Ne kërkojmë që punonjësit e shëndetësisë do të dëshirojnë të jetojnë pa faj dhe me një jetë të shenjtë nga Fryma jote e Shenjtë! “Do të kujdesem të bëj një jetë të ndershme. Kur do të vish tek unë? Do të ec me zemër të pastër brenda shtëpisë sime. Nuk do të vë para syve të mi asgjë të keqe; unë e urrej sjelljen e atyre që dënojnë; nuk do lejoj të bëhem si ata.” (Psalmi 101:2-3)

 1. Atë, ne të falenderojmë për përmirësimet në sistemin mjekësor në Shqipëri. Ne të falenderojmë për pajisjet e reja mjekësore që kanë ardhur dhe që do të vijnë në Shqipëri. Faleminderit që pajisjet janë përdorur për të gjithë njerëzit dhe jo në rrugë korruptuese. Faleminderit Jezus, që asgjë nuk është e pamundur për ty!

Edukimi

 1. Ne lutemi që mësuesit dhe punonjësit në sistemin shkollor në Shqipëri do të kërkojnë ty, Jezus, me gjithë zemër dhe do të kërkojnë të shprehin vetëm të vërtetën në shkollat në Shqipëri. Asgjë nuk është shumë e vështirë për ju, Jezus! “Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të këndshme; dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta” (Predikuesi 12:10)
 2. Zot, ne kërkojmë në emër të Jezusit që e vërteta do ti bëjë të lirë studentët dhe mësuesit në sistemin shkollor në Shqipëri. Që errrësira do të largohet nga shkollat dhe e vërteta e Perëndisë do të shkëlqejë në zemrat dhe mendjet e studentëve dhe mësuesve, në emër të Jezusit.

Familja

 1. Ne lutemi o Zot, që në familjet shqiptare Fjala e Perëndisë do të jetë përditë prioritet dhe gëzim. Ne lutemi qe mamatë dhe baballarët do të kalojnë kohë duke lexuar fjalën me fëmijët e tyre dhe me anëtarë të familjes. “Do të adhuroj i kthyer nga tempulli yt i shenjtë dhe do të
  kremtoj emrin tënd për mirësinë tënde dhe vërtetësinë tënde, sepse ti ke përlëvduar fjalën tënde dhe emrin tënd përmbi çdo gjë tjetër” (Psalm 138:2)
 2. Ne lutemi që ne si familje të krishtera do të vdesim me të vërtetë për veten tonë dhe që më pas do të jemi dëshmi e vërtetë e Krishtit. Ne lutemi që të tjerët do të vijnë të njohin Krishtin përmes jetëve tona totalisht të varura në Krishtin. “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme; por, po të vdesë, jep shumë fryt ” (Gjoni 12:24)

Qeveria

 1. Atë Perëndi, ne kërkojmë që ju të sillni urtësi tek qeveria jonë. Që ata që janë të korruptuar do të largohen nga pozicionet e tyre, në mënyrë që drejtësia dhe ata që janë të Urtë të do mbretërojnë në Shqipëri dhe për Shqiptarët. “Dituria vlen më tepër se armët e luftës, por një
  mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe”. (Predikuesit 9:18)
 2. Jezus ne lutemi që avokatët dhe gjykatësit nuk do të merren me korrupsion në Shqipëri. Ne lutemi për frikën e Zotit në sistemin e drejtësisë. Ne lutemi për gjykatësit e gjykatës së lartë të cilët të jetojnë për Jezus Krishtin!

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni per Bangladesh 

——————————————————————————————————————-

Arts, Entertainment, and Media 

 

1. Jesus, we pray that in the arts your true beauty will be revealed all across Albania. We ask that the artists will be inspired by your creativity and who you are and worship you.  We pray that this will cause others to worship you through art.  “ Long ago you laid the foundation of the earth and made the heavens with your hands. They will perish, but you remain forever; they will wear out like old clothing.You will change them like a garment and discard them.” (Psalm 102:25-26 NLT)
 
2. We ask that your glory would fill the airways of radio and television in Albania. We ask that in homes and cars across the country your presence would so touch people through media that we wouldn’t be able to stand in your presence. When the priests came out of the Holy Place, a thick cloud filled the Temple of the Lord. The priests could not continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the Temple of the Lord.” (1 Kings 8:10-11)
 
 
Business and the Market Place
 
1. We pray for purity in Christian business with the fear of the Lord!! “The Lord detests the use of dishonest scales, but he delights inaccurate weights.” (Proverbs 11:1 NLT)
2. We ask for Christian businesses to close on the Sabbath day so that God will be honored through our businesses. We pray that Christians will honor the Sabbath with their buying and selling on the Sabbath, as well.  “Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have six days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. On that day no one in your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servants, your livestock, and any foreigners living among you. (Exodus 20:8-10)
 
 
 
Church and Religion
 
1. Father, we pray for all of us that we would throw aside our negotiable differences and love one another and pray and work together as Christ would call us. That we would look and act like Jesus and His family based upon His truth.  “ I pray that they will all be one, just as you and I are one—as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me.” (John 17:21 NLT)
 
2. Holy Spirit, we ask you to bring your holiness into your church. That by the blood of Jesus we as God’s people will be truly holy and set apart for the Lord!! “They will teach my people the difference between what is holy and what is common, what is ceremonially clean and unclean.” (Ezekiel 44:23)
 
 
Healthcare
 
1. O Lord, we ask for purity and passion for righteousness in the medical system of Albania. We ask that medical workers will desire to live blameless and holy lives by your Holy Spirit! “I will be careful to live a blameless life—when will you come to help me? I will lead a life of integrity in my own home. I will refuse to look at anything vile and vulgar. I hate all who deal crookedly; I will have nothing to do with them.” (Psalm 101:2-3 NLT)
 
2. Father, we thank you for improvements in the medical system of Albania. We thank you for the new equipment that has come and is coming to Albania. Thank you for the equipment being used for the common people and not in corrupt ways. Thank you, Jesus, that nothing is impossible for you!
 
 
Education
 
1. We pray that teachers and workers in the school systems of Albania will seek you, Jesus, with all their hearts and seek to express only truth and righteousness in the schools of Albania. Nothing is too hard for you, JESUS! “The Teacher sought to find just the right words to express truths clearly.” (Ecclesiastes 12:10 NLT)  


2. Lord, we ask for Jesus the Truth to set students and teachers free in Albanian school systems. That darkness would flee from schools and God’s true light to shine into the hearts and minds of students and teachers, in Jesus’ name.
 


Family

1.  We pray O Lord, that in Albanian families the Word of God would be a daily priority and joy. We pray the Fathers and Mothers will take time to read the Word with their children and family members. “I bow before your holy Temple as I worship. I praise your name for your unfailing love and faithfulness; for your promises are backed by all the honor of your name.” (Psalm 138:2)


2. We pray that we as Christian families will truly die to ourselves and we will then be true witnesses of Christ.  We pray that others will come to know Christ through our lives totally surrendered to Christ.  “I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels—a plentiful harvest of new lives.” (John 12:24 NLT)
 


Government


1. “ Father God, we ask you to bring wisdom to our Government. That those who are corrupt will be removed from their positions so that righteousness and you who are Wisdom will reign supreme in Albania and for Albanians. “Better to have wisdom than weapons of war, but one sinner can destroy much that is good.” (Ecclesiastes 9:18 NLT)


2. Jesus, we pray for corruption free lawyers and judges in Albania. We pray for the fear of the Lord in the justice system. We pray for supreme court justices who live for Jesus Christ!

 

 

Persecuted Church

Pray for Bangladesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *