(English Below)

 

Arti, Reklama dhe Media

1. Zot, ne bekojmë mediat e Krishtera në Shqipëri. Faleminderit Zot për Radio 7, Alfa dhe Omega si dhe shumë media të tjera të krishtera. Faleminderit Zot për çfarë je duke bërë përmes medias, në mënyrë që të arrihen njerëz për Krishtin.

2. Ne lutemi për të vërtetën që do të tregohet nëpërmjet medias në Shqipëri. Që përmes medias drita është ajo që do të hyjë në çdo shtëpi dhe jo errësira.

 

Bizneset dhe tregjet

1. Zot, ne lutemi që njerëzit e tu që punojnë në biznese, do të jenë aq të pastër dhe të pakorruptueshëm, saqë do të jenë të besueshëm dhe nuk do të kenë nevojë as të auditohen. “Përveç kësaj nuk u kërkohej asnjë llogari atyre që u ishin dorëzuar paratë, të cilat duhet t’u jepeshin zbatuesve të punimeve, sepse këta punonin me përpikmëri” (2 Mbretërve 12:15)

2. Atë, ne të lutemi për mëshirë, për punë për njerëzit në Shqipëri me një pagë të mjaftueshme për familjet e tyre dhe për pastërti në vendin e punës ku atyre nuk do tu kërkohen që të bëjnë gjëra kundër ligjit në mënyrë që të ruajnë vendin e punës. Ne gjithashtu lutemi që ata të cilëve i’u është kërkuar që të bëjnë korrupsion apo gjëra jo të mira në vendin e punës, të qëndrojnë të drejtë për Jezusin dhe të jenë të gatshëm edhe të lënë vendin e punës pëpara se të marrin pjesë në gjëra të këqija.

 

Kisha dhe besimi

1. Ne kërkojmë largimin e errësirës në Shqipëri. Ne kërkojmë që gjërat e fshehura në kishën e secilit do të sillen në dritë dhe do të përballemi me ato në mënyrë që të sjellim shërim. “Kurse të gjitha gjërat, kur dalin në dritë, bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është dritë.” (Efesianët 5:13)

2. Mbreti Jezus, ne kërkojmë që Ti të na ndërtosh sëbashku në themelin e fortë të Jezus Krishtit. Që gjërat e korruptueshme do të largohen nga kisha jote dhe Jezusi do të jetë gjithçka e jona. “Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së Perëndisë, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes, mbi të cilin gjithë ndërtesa, e lidhur mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të qenë një banesë e Perëndisë në Frymë”. (Efesianët 2:19-22)

 

Kujdesi shëndetësor

1. Ne lutemi për dhembshuri dhe mëshirë në sistemin mjekësor në Shqipëri. Ne lutemi që spitalet do të pajisen me aparatura nga më të fundit që do të përdoren falas nga pacientët në vend. “Dhe Mbreti duke i’u përgjigjur do t’u thotë: “Në të vërtetë po ju them: sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua”. (Mateu 25:40)

2. Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë që të mbushësh spitalet me prezencën tënde që njerëzit do të dinë që Jezusi është Shpëtimtari i botës, sepse Ti do të jesh duke shërbyer direkt në zemrat e tyre.

 

Edukimi

1. Ne lutemi për mësuesit dhe punonjësit në shkolla që do t’i duan fëmijët plotësisht dhe do të përpiqen sinqerisht të bëjnë më të mirën për secilin nga studentët. “Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njeri tjetrin me zemër të pastër.” (1 Pjetrit 1:22)

2. Atë, ne lutemi për frikën tënde tek studentët në mënyrë që ata do t’u binden rregullave në sistemin shkollor dhe do të bëjnë më të mirën gjatë gjithë vitit të tyre shkollor.

 

Familja

1. Zot, ne dëshirojmë që familjet do të duan me të vërtetë njëri-tjetrin dhe do të nderojnë njeri tjetrin mbi veten e tyre. Ne lutemi që Perëndia do të zbulojë Vetveten tek familjet dhe që dashuria e tij do të shkëlqej përmes tyre. “Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të”. (1 Gjonit 4:16)

2. Atë, ne lutemi për përulësi në familjet në shqipëri, që nuk do të zihen dhe nuk do të flasin kundër njeri tjetrit me fjalë, por do të bekojnë njeri tjetrin me fjalë të vërteta dhe dashurie. “Mos u ankoni nga njeri tjetri, vëllezër, që të mos dënoheni; ja, gjykatësi është te dera!” (Jakobi 5:9

 

Qeveria

1. Ne kërkojmë që të Krishterët që punojnë në qeveri do të jenë të zgjuar dhe me kurajo që të bëjnë atë që është e drejtë në çdo rrethanë edhe nëse ata rrezikohen të humbasin vendin e tyre të punës për këtë gjë. Që Perëndia do të përlëvdohet përmes drejtësisë së patrembur në institucionet qeveritare përmes të krishterëve. “Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri”.  (1 Gjonit 4:18)

2. O Perëndi, ne kërkojmë që të largosh errësirën nga institucionet qeverisëse. Që drita e Perëndisë do të shkëlqejë në errësirë dhe do të zbulojë të vërtetën!

 

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni për Kina. Mund të klikoni këtu për të parë sa informacion për Kina.

Kina

 

__________________________________________________________________________

 

Arts, Entertainment, and Media

 1 Lord, we bless Christian media in Albania. Thank you, Lord, for Radio 7, Alpha and Omega, and many other Christian media sources. Thank you, Lord for what you are doing through media to reach people for Christ

2. We pray for truth to be told in media in Albania. That light will be brought into homes through media not darkness.

 

Business and the Market Place

1. Lord, we pray that you will cause your people in business to be so pure and incorruptible that they would be so trustworthy that they wouldn’t even need to be audited. “They did not require an accounting from those to whom they gave the money to pay the workers, because they acted with complete honesty.” (2 Kings 12:15)

2. Father, we ask for mercy for jobs for the people of Albania with money enough to provide for their families and purity in the work place where they are not asked to do things against the law to keep their jobs. We also ask that those who are asked to do corrupt/wrong things in their jobs to stand up for Jesus and to quit their jobs before participating in evil things.

 

 Church and Religion

1.  We ask for exposure of darkness in Albania. We ask that hidden things in your church will be brought into the light and dealt with to bring healing. “But everything exposed by the light becomes visible—and everything that is illuminated becomes a light.” (Ephesians 5:13 

2. King Jesus, we ask that you would build us together on the firm foundation of Jesus Christ. That corruptible things would be removed from your church and Jesus would be our everything. “Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.” (Ephesians 2:19-22)

 

Healthcare

1. We ask for compassion and mercy in the medical systems of Albania. We ask that up- to-date equipment will be in the hospitals for free for the patients of the country. “The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’ (Matthew 25:40)

2. Holy Spirit, we ask you to fill the hospitals with Your presence that people will know that Jesus is the Savior of the world through You ministering directly to their spirits.

 

Education

 1. We ask the teachers and workers in schools will love the children deeply and try sincerely to do what is best for each student. “Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply, from the heart.”  (1 Peter 1:22)

2. Father, give students a fear of the Lord so that they obey the rules of the school systems and do their best for their own good and the good of the entire school system.

 

Family

1. Lord, we desire that families will truly love one another and honor one another above themselves. We ask for God to reveal Himself to families and that His love will shine through. “And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.” (1 John 4:16)

2. Father, we ask for humility in the families of Albania that we won’t fight and talk against one another but will bless one another with words of truth and love. “Don’t grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The Judge is standing at the door!” (James 5:9)

 

Government 

1. We ask that Christians who work in the gov’t would be brave and have courage to do what is right in every circumstance even if they have to lose their jobs. That God would be glorified through fearless righteousness in gov’t institutions through Christians.  There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.” (1 John 4:18)

2. O Lord, we ask you to expose darkness in gov’t institutions. That God’s light would shine into dark places and reveal truth!

 

 Special Focus: The Persecuted Church

Pray for China. Here is a link to read more about China.

China

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *