(Anglisht poshtë/English below)

Arti, reklama dhe media

 1. Le të lutemi, që familjet do të kuptojnë kur programet televizive dhe filmat për fëmijë janë të mbushur me arte të magjisë dhe me errësirë, por të maskuar si programe për fëmijë. Le të lutëmi që familjet e Krishtera do të kuptojnë dhe shikojnë se ku armiku po përpiqet që të vjedhë fëmijët e tyre. “Kur do të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të neveritshme të këtyre kombeve. Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bijën e vet nëpër zjarr, as ndonjë që praktikon shortarinë, bën parashikime, interpreton shenjat dhe merret me magji, as ai që përdor yshtje, as mediume që konsultojnë frymat, as magjistarë, as ai që ndjell të vdekurit”. (Ligji i përtërirë 18:9-11)
 2. Le të lutemi, që programet televizive nuk do të jenë “dado” për fëmijët tanë. Le të lutemi, që fëmijët tanë do të rriten nën ndikimin e dashurisë së Perëndisë, përmes prindërve që e duan Zotin.

Bizneset dhe tregjet

 1. Le të lutemi që të kristerët në përgjithësi po ashtu edhe biznesmenët e krishterë nuk do të kenë dashuri për paranë, por do të jenë plotësisht në dashuri me Jezusin! “Sepse lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave dhe, duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje.” (1 Timoteut 6:10)
 2. Le të lutemi për shenjtëri në tregjet e Shqipërisë. Le të lutemi për lavdinë e Perëndisë që do të bjerë mbi ne, në mënyrë që ne të mos vazhdojmë të punojmë vetëm për paratë, por të punojmë për PERËNDINË.

 Kisha dhe besimi

 1. Le të lutemi që ne si kishë do të jemi të gatshëm të dëgjojmë dhe të qortojmë kur është e nevojshme me përulësi dhe gadishmëri për të ndryshuar rrugët tona. “Ai që korrigjon tallësin tërheq mbi vete të shara, dhe ai që qorton të pabesin merr të shara. Mos qorto tallësin sepse ai do të të urrejë; qorto të urtin dhe ai do të të dojë. Mësoje të urtin dhe ai do të bëhet edhe më i urtë. Mësoje të drejtin dhe ai do të rritë diturinë e tij.” (Fjalët e urta 9:7-9)
 2. Le të lutemi që rebelimi dhe krenaria do të largohet nga ne si besimtarë. Lutemi që të duam Perëndinë, vetëm një Perëndi, jo veten tonë, por vetëm Atë. “Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryeneçësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret”. (1 Samuelit 15:23)

Kujdesi shëndetësor

 1. Le ti lutemi Atit tonë qiellor, që të mbushë zemrat e punonjësve të shëndetit në Shqipëri me përkushtimin e tij për pacientët e tij. Le të lutemi për dhembshuri. “ Zoti është i dhemshur dhe i drejtë, Perëndia ynë është i mëshirshëm”. (Psalmi 116:5)
 2. Le të lutemi për drejtësi në sistemin shëndetësor në Shqipëri. Le të lutemi që mjekimet dhe mëshira do të shpërndahen me pastërti në spitalet tona.

Edukimi

 1. Le të lutemi për frikën e Zotit në sistemet tona shkollore. Le të lutemi që fëmijët tanë do të trajtohen për dhembshuri dhe drejtësi në shkollë, për shkak të frikës së Zotit! “Aleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij”. (Psalmi 112:1)
 2. Le të lutemi që shpëtimi të shpërthejë në shkollat tona spontanisht gjatë vitit 2018 -19. Le të lutemi për rizgjim në shkollat e Shqipërisë.

Familja

 1. Perëndi, ne kërkojmë për bindje në familjet tona të krishtera. Që të gjithë pjesëtarët e familjes do të kenë frikën e Zotit dhe do t’i binden urdhërimeve të tij me drejtësi të shenjtë. Le lutemi për shenjtëri në familjet tona. “Dhe tani, o Izrael, çfarë kërkon nga ti Zoti, Perëndia yt? Të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të ecësh në tërë rrugët e tij, ta duash dhe t’i shërbesh Zotit, Perëndisë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt, dhe të respektosh për të mirën tënde të gjitha urdhërimet dhe statutet e Zotit që sot të urdhëroj”. (Ligji i përtërirë 10:12-13)
 2. Ne të kërkojmë ty o Perëndi, të sjellësh bindje tek ne kur ne dukemi sikur jemi të krishterë të vakët. Ne kërkojmë zjarrin e Perëndisë që të bjerë mbi ne në mënyrë që të të duam me gjithë zemrën tonë. Ne lutemi për familjet që të kërkojnë me zjarr sëbashku. “Por, mbasi je kështu i vakët, dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, unë do të të vjell nga goja ime”.  (Zbulesa 3:16)

Qeveria

 1. Le të lutemi që sistemi gjyqësor në Shqipëri do të jetë i lirë nga korrupsioni dhe nëse njerëzit kryejnë krime ata nuk do të jenë në gjendje të paguajnë për ti shpëtuar krimit, por do të gjykohen me drejtësi. Le të lutemi ë ata persona në sistemin gjyqësor që marrin rryshfet, do të largohen nga pozicioni i tyre. “Mos prano asnjë dhuratë, sepse dhurata verbon atë që sheh dhe prapëson fjalët e njerëzve të drejtë”. (Eksodi 23:8)
 2. Le te lutemi kundër trafikimit të qënieve njerëzore në Shqipëri. Le të lutemi që zinxhiri i trafikimit do të ekspozohet dhe ndiqet penalisht. Le të lutemi që njerëzit do të mbrohen dhe nderohen në Shqipëri. Le të lutemi që të gjithë ata që trafikojnë qeniet njerëzore do të futen në burg.

Fokus mbi një mision të veçantë – Kisha e Persekutuar

Lutuni për Nigeria. Mund të klikoni këtu për të parë sa informacion për Nigeri.

Nigeria

_____________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Pray that families will recognize where television programs and cartoons are actually full of witchcraft and darkness but disguised as programs for children. Pray that Christian families will understand that and see where the enemy is trying to steal their children. “When you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead.” (Deuteronomy 18:9-11)
 2. Pray the television will not be our children’s babysitter. Pray that our children will be raised under the influence of Godly love through parents who love the Lord.

Business and the Market Place

 1. Pray that Christians and Christian businessmen will have absolutely no love of money but be fully in love with Jesus! “For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.” (1 Timothy 6:10)
 2. Pray for holiness in the marketplaces of Albania. Pray for the glory of the Lord to fall on us so that we cannot continue to work for money but instead to work for the LORD.

Church and Religion

 1. Pray that we as the church will be willing to listen and be rebuked when necessary with humility and a willingness to change our ways. “Whoever corrects a mocker invites insults; whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers or they will hate you; rebuke the wise and they will love you. Instruct the wise and they will be wiser still, teach the righteous and they will add to their learning.” (Proverbs 9:7-9)
 2. Pray that rebellion and pride will be removed from us, as believers. Pray that we will be lovers of God with only one God, not ourselves but Him. “For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king.” (1 Samuel 15:23)

Healthcare

 1. Ask our Heavenly Father, to fill the hearts of healthcare workers in Albania with His compassion for their patients. Pray for compassion. “The Lord is gracious and righteous; our God is full of compassion.” (Psalm 116:5)
 2. Pray for justice in the healthcare system of Albania. Pray that medicines and mercy will be distributed with purity in our hospitals. 

Education

 1. Pray that there will be a great fear of the Lord in our school systems. Pray that there will be compassion and justice given to our children in our schools because of the fear of the Lord! “Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.” (Psalm 112:1)
 2. Pray for salvation to break out in our schools spontaneously this year, 2018-19. Pray for awakening in the schools of Albania.

Family

 1. Lord, we ask for obedience in our Christian families. That all family members will fear the Lord and obey His every command with holy righteousness.  We ask for holiness in our families. “And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?” (Deuteronomy 10:12-13)
 2.  We ask you, O Lord to bring conviction to us where we are being lukewarm Christians. We ask for the fire of Lord to fall on us that we might love you with all of our hearts. We ask for families fervently seeking the Lord together. “So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth.” (Revelation 3:16)

Government

 1. Pray that the justice system of Albania will be corruption free and when people commit crimes they will not be able to pay their way out of the crime but will be justly prosecuted. Pray that those in the justice system who take bribes be removed from their positions. “Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twists the words of the innocent.” (Exodus 23:8)
 2. We pray against the trafficking of humans in Albania. Pray that trafficking rings will be exposed and prosecuted. Pray that humans will be protected and honored in Albania. Pray that people will be imprisoned who are working in human trafficking.

Special Focus: The Persecuted Church

Pray for Nigeria. Here is a link to read more about Nigeria.

Nigeria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *